Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Οι φασιστικές ομάδες ήταν και παραμένουν πολυεργαλεία του συστήματος (VIDEO)

Στη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου από την κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής, ανα­φέρ­θη­κε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία του στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για την ελλη­νο­γαλ­λι­κή συμφωνία.

Τόνι­σε, πως «ένα χρό­νο πριν, η κατα­δί­κη της Χρυ­σής Αυγής ικα­νο­ποιού­σε την απαί­τη­ση λαού και νεο­λαί­ας, όπως εκφρά­στη­κε με τη μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­ση στο Εφε­τείο». Τότε το ΚΚΕ είχε δηλώ­σει πως δεν επι­τρέ­πε­ται κανέ­νας εφη­συ­χα­σμός, θέση που επι­βε­βαιώ­θη­κε ένα χρό­νο μετά, απο­δει­κνύ­ο­ντας πως οι φασι­στι­κές ομά­δες ήταν και παρα­μέ­νουν πολυ­ερ­γα­λείο του συστή­μα­τος που δεν διστά­ζει να το χρη­σι­μο­ποι­ή­σει σε βάρος αγω­νι­στών και κομ­μου­νι­στών που βρί­σκο­νται μπρο­στά στους λαϊ­κούς αγώνες.

Κατήγ­γει­λε τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης και των μηχα­νι­σμών του κρά­τους για την ανο­χή που δεί­χνουν στη δρά­ση των φασι­στι­κών ομά­δων, όπως φάνη­κε και στις επι­θέ­σεις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και σημεί­ω­σε πως ο αντι­κομ­μου­νι­σμός απο­τε­λεί επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ που εξι­σώ­νει το φασι­σμό με τον κομ­μου­νι­σμό που φθά­νει να εξι­σώ­νει την εγκλη­μα­τι­κή ναζι­στι­κή βία με τους αγώ­νες των λαών και της νεολαίας.

Κατα­λή­γο­ντας, υπο­γράμ­μι­σε ότι η φασι­στι­κή ναζι­στι­κή δρά­ση δεν είναι άσχε­τη με συμ­φω­νί­ες ‑όπως η ελλη­νο­γαλ­λι­κή- που εξυ­πη­ρε­τούν τα σχέ­δια ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ στην περιο­χή μας, καθώς όπως έχει απο­δει­χθεί ιστο­ρι­κά, ο ναζι­σμός εξυ­πη­ρε­τεί τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, τρο­φο­δο­τεί­ται από αυτούς, και μάλι­στα επα­να­κάμ­πτει και χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε περιό­δους βαθιών οικο­νο­μι­κών κρί­σε­ων και προ­ε­τοι­μα­σί­ας ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέμων.

Γι’ αυτό, επι­σή­μα­νε, ο αγώ­νας κατά του φασι­σμού συμ­βα­δί­ζει με τον αγώ­να για να ματαιω­θούν αυτά τα επι­κίν­δυ­να για τους λαούς ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέδια.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο