Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Οριστικός ενταφιασμός του σκανδάλου Novartis με ευθύνη ΝΔ — ΚΙΝΑΛ — ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής έκα­νε λόγο για ένα ακό­μα επει­σό­διο στο «σήριαλ Novartis-Παπαγ­γε­λό­που­λος» το οποίο «προ­σφέ­ρε­ται για ανού­σια δικομ­μα­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση, ειδι­κά σε μια περί­ο­δο που απο­κα­λύ­πτο­νται οι στρα­τη­γι­κές συγκλί­σεις» ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ.

Πρό­σθε­σε ότι εδώ και δύο χρό­νια με ευθύ­νη ΝΔ. ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομ­μά­των το σήριαλ αυτό δεν έχει προ­σφέ­ρει τίπο­τα στην απο­κά­λυ­ψη της πραγ­μα­τι­κής αλήθειας.

Ανα­φέρ­θη­κε στην στά­ση του ΚΚΕ που έκα­νε «ό,τι περ­νού­σε από το χέρι του για να φωτι­στούν οι ουσια­στι­κές πλευ­ρές του σκαν­δά­λου Novartis, αλλά και οι βαθύ­τε­ρες αιτί­ες που τρο­φο­δο­τούν αυτά τα σκάν­δα­λα: η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας και του Φαρ­μά­κου που υπη­ρέ­τη­σαν με συνέ­πεια όλες οι κυβερνήσεις».

Υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ είχε κατα­στή­σει σαφές ότι δεν επρό­κει­το να νομι­μο­ποι­ή­σει με την συμ­με­το­χή του δια­δι­κα­σί­ες της Επι­τρο­πής που οδη­γούν σε κου­κού­λω­μα, συγκά­λυ­ψη και αποπροσανατολισμό.

Επι­σή­μα­νε ότι μετά από επτά μήνες λει­τουρ­γί­ας της Επι­τρο­πής τα απο­τε­λέ­σμα­τα είναι μια ατέ­λειω­τη δια­δι­κα­σία με εκα­τέ­ρω­θεν άσφαι­ρα πυρά και αντι­πα­ρα­θέ­σεις που οδη­γού­σαν στο να χάνε­ται η ουσία της διε­ρεύ­νη­σης του σκαν­δά­λου, όπως και της πιθα­νής εμπλο­κής σε αυτή τη δια­δι­κα­σία κυβερ­νη­τι­κών παρα­γό­ντων των προη­γού­με­νων κυβερνήσεων.

«Εκεί οδη­γού­σαν η στά­ση των ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ» ανέ­φε­ρε, μιλώ­ντας, στη συνέ­χεια, για τις αντι­πα­ρα­θέ­σεις σχε­τι­κά με τη συγκρό­τη­ση της Επι­τρο­πής, τα κρί­σι­μα έγγρα­φα που παρα­κρα­τού­νται με το πρό­σχη­μα του «απόρ­ρη­του», και την εξέ­τα­ση των προ­στα­τευό­με­νων μαρτύρων.

Υπεν­θύ­μι­σε τη θέση αρχών του ΚΚΕ για κατά­θε­ση «όλων των μαρ­τύ­ρων και των λεγό­με­νων «προ­στα­τευό­με­νων» με φυσι­κή παρου­σία, χωρίς κου­κού­λα, με πλή­ρη απο­κά­λυ­ψη των στοι­χεί­ων τους ώστε να μπο­ρούν να ελεγ­χθούν και να εξε­τα­σθούν τα όσα κατα­θέ­τουν», ενώ επι­σή­μα­νε τις υπα­να­χω­ρή­σεις των άλλων κομμάτων.

Είπε ότι όλα αυτά ανα­δει­κνύ­ουν τις ευθύ­νες των άλλων κομ­μά­των που δεν περιο­ρί­ζο­νται στε­νά στις εργα­σί­ες της Επι­τρο­πής, αλλά έχουν να κάνουν με γενι­κό­τε­ρα και πολύ σοβα­ρό­τε­ρα ζητήματα:

–Την πει­σμα­τι­κή άρνη­ση όλων να καταρ­γή­σουν το νόμο περί ευθύ­νης υπουργών

–Την υπο­κρι­σία όλων σε σχέ­ση με την «δήθεν ανε­ξαρ­τη­σία της Δικαιο­σύ­νης» καθώς όλοι αρνή­θη­καν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ, «να πάψει ο ορι­σμός της ηγε­σί­ας των δικα­στη­ρί­ων από την εκά­στο­τε κυβέρνηση».

–«Τρί­το και πιο σημα­ντι­κό» τόνι­σε ο Δ. Κου­τσού­μπας «οι εργα­σί­ες των επι­τρο­πών μέχρι σήμε­ρα φανέ­ρω­σαν την αλλερ­γία σας να φθά­σει η συζή­τη­ση και η έρευ­να στις βαθύ­τε­ρες αιτί­ες των σκαν­δά­λων ειδι­κά στο χώρου του Φαρ­μά­κου που βρί­σκο­νται στο ότι το Φάρ­μα­κο απο­τε­λεί ένα προ­σο­δο­φό­ρο εμπό­ρευ­μα, ιδιο­κτη­σία ισχυ­ρών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που αντα­γω­νί­ζο­νται μετα­ξύ τους για μεγα­λύ­τε­ρα κέρδη».

Απέ­δω­σε την «αλλερ­γία» αυτή στον «προ­φα­νή λόγο» ότι «όλες οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ υπη­ρέ­τη­σαν με πολύ μεγά­λη συνέ­πεια της πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας και του Φαρ­μά­κου, φορ­τώ­νο­ντας τις όποιες περι­κο­πές στη δημό­σια δαπά­νη στις πλά­τες εργα­ζο­μέ­νων και ασθενών».

Επι­σή­μα­νε ότι τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτής της πολι­τι­κής τα βιώ­νου­με με ιδιαί­τε­ρη έντα­ση σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας όπου προ­κει­μέ­νου η χώρα να προ­μη­θευ­τεί ακό­μα και το πιο στοι­χειώ­δες υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, όπως μάσκες και αντι­ση­πτι­κά «βρέ­θη­κε στο έλε­ος των διε­θνών αντα­γω­νι­σμών, των εμπο­ρι­κών πολέ­μων, των επι­χει­ρη­μα­τιών και κερ­δο­σκό­πων στον τομέα της Υγεί­ας και του Φαρ­μά­κου» για­τί οι κυβερ­νή­σεις δεν είχαν εξα­σφα­λί­σει να υπάρ­χει ούτε ένας υπο­τυ­πώ­δης κρα­τι­κός φορέ­ας φαρμάκου.

«Τα απο­τε­λέ­σμα­τα αυτής της πολι­τι­κής τα βιώ­νου­με σήμε­ρα, που ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας στην υγεία φανέ­ρω­σε όχι μόνο τον παρα­σι­τι­κό, αλλά και τον πολ­λα­πλά επι­ζή­μιο χαρα­κτή­ρα του» πρόσθεσε.

«Ήταν φανε­ρό, μετά από όλα αυτά, ότι δεν μπο­ρού­σα­με να απο­δε­χθού­με αυτήν την δια­δι­κα­σία που οδη­γεί στον εκφυ­λι­σμό και για αυτό, μετά από αυτήν την εξέ­λι­ξη, οι εκπρό­σω­ποι του κόμ­μα­τός μας απο­χώ­ρη­σαν από την παρα­πέ­ρα λει­τουρ­γία της Επι­τρο­πής, όπως ακρι­βώς είχα­με κάνει και στην προη­γού­με­νη Επι­τρο­πή που είχε συγκρο­τη­θεί επί ΣΥΡΙΖΑ, και είχα­με και τότε άρνη­ση να εξε­τα­σθούν οι μάρ­τυ­ρες. Ταυ­τό­χρο­να, δηλώ­σα­με την ετοι­μό­τη­τά μας να επα­νέλ­θου­με εάν αλλά­ξουν τα δεδο­μέ­να αυτά» πρόσθεσε.

Ανα­φέρ­θη­κε στην πρό­τα­ση της ΝΔ «για διεύ­ρυν­ση των αδι­κη­μά­των που φέρε­ται να έχει τελέ­σει ο πρώ­ην Ανα­πλη­ρω­τής Υπουρ­γός Δικαιο­σύ­νης», ενώ οι εργα­σί­ες της Επι­τρο­πής οδεύ­ουν προς το τέλος, και επα­νέ­λα­βε ότι το ΚΚΕ δεν έχει καμία αυτα­πά­τη ότι δια­χρο­νι­κά «επί όλων των κυβερ­νή­σε­ων και επί κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, υπήρ­χαν παρεμ­βά­σεις στην Δικαιο­σύ­νη, ιδιαί­τε­ρα σε υπο­θέ­σεις που αφο­ρού­σαν επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και τους μετα­ξύ τους αντα­γω­νι­σμούς ή είχαν ιδιαί­τε­ρο πολι­τι­κό ενδια­φέ­ρον για διά­φο­ρους κάθε φορά λόγους. Και σε αυτό δεν θα απο­τε­λού­σαν βέβαια εξαί­ρε­ση ούτε οι υπουρ­γοί του ΣΥΡΙΖΑ».

Δεν παρέ­λει­ψε να επι­ση­μά­νει ότι «μόλις πριν λίγες ημέ­ρες, άλλω­στε, κυβερ­νη­τι­κό στέ­λε­χος της ΝΔ έκα­νε μια απα­ρά­δε­κτη παρέμ­βα­ση σε σχέ­ση με την αγό­ρευ­ση της εισαγ­γε­λέα σε εν εξε­λί­ξει δίκη που έχει συγκλο­νί­σει το πανελλήνιο».

Είπε ότι η ΝΔ με την κίνη­σή της για διεύ­ρυν­ση του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου επι­διώ­κει την όξυν­ση της δικομ­μα­τι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης και του απο­προ­σα­να­το­λι­σμού του λαού, που βολεύ­ει τόσο την ίδια όσο και τον ΣΥΡΙΖΑ «για να απο­κρύ­ψουν την στρα­τη­γι­κή τους σύμπλευ­ση, ιδιαί­τε­ρα μπρο­στά στις εξε­λί­ξεις που σχε­τί­ζο­νται με την νέα καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση και τις επι­πτώ­σεις στη ζωή, υγεία, δου­λειά, επι­βί­ω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρωμάτων».

Πρό­σθε­σε ότι «η νέα πρό­τα­ση έρχε­ται να οδη­γή­σει σε ορι­στι­κό εντα­φια­σμό το σκάν­δα­λο της Νοβάρ­τις με ευθύ­νη όλων των πλευ­ρών ( ΝΔ- ΚΙΝΑΛ — ΣΥΡΙΖΑ )».

«Εμείς απλά δεν μπο­ρού­με να νομι­μο­ποι­ή­σου­με αυτή τη δια­δι­κα­σία και για αυτό δεν θα πάρου­με μέρος στην ψηφο­φο­ρία που γίνε­ται για τα μάτια του κόσμου» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο