Δ. Κουτσούμπας: Ο διεθνισμός του ΚΚΕ ταυτίζεται με την υπεράσπιση της πατρίδας των εργαζομένων και όχι της άρχουσας τάξης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε συνέ­ντευ­ξή του στην ΕΡΤ, υπο­γράμ­μι­σε ότι “δεν ενδια­φέ­ρει, ούτε και πρέ­πει να ενδια­φέ­ρει τον ελλη­νι­κό λαό το τι παι­χνί­δια παί­ζο­νται στο παρα­σκή­νιο, από ποιούς πιέ­ζο­νται ο κ. Καμ­μέ­νος και ο κ. Τσί­πρας. Η ουσία είναι τι έχει να κερ­δί­σει ο ελλη­νι­κός λαός απο μια κυβέρ­νη­ση που … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δ. Κου­τσού­μπας: Ο διε­θνι­σμός του ΚΚΕ ταυ­τί­ζε­ται με την υπε­ρά­σπι­ση της πατρί­δας των εργα­ζο­μέ­νων και όχι της άρχου­σας τάξης.