Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός με τον αγώνα του να στείλει στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας τους ναζί

Ο λαός με τον αγώ­να του να στεί­λει στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας τους ναζί εγκλη­μα­τί­ες σημεί­ω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στην εκδή­λω­ση του Κόμ­μα­τος με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα των Ρομά, ανα­φε­ρό­με­νος στον ένα χρό­νο από του Αζόφ στη Βου­λή και τη νέα ρύθ­μι­ση για το κόμ­μα κασι­διά­ρης που ετοι­μά­ζει η κυβέρνηση.

Συγκε­κρι­μέ­να σημείωσε:

«Μιας και μιλά­με για φασι­σμό, δεν μπο­ρού­με στο να μην ανα­φερ­θού­με, ότι σαν σήμε­ρα πριν 1 χρό­νο, όλοι τους πλην ΚΚΕ, έκα­τσαν “σού­ζα” στη βου­λή στην ομι­λία του Ζελέν­σκι, ενώ όλοι μαζί χει­ρο­κρο­τού­σαν τους φασί­στες των Αζόφ, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθι­στοί, για να μην παρα­πο­νιού­νται ότι τους λέμε και όλους ίδιους.

Τώρα με αφορ­μή την υπό­θε­ση με το κόμ­μα του ναζί Κασι­διά­ρη, η κυβέρ­νη­ση και διά­φο­ρα άλλα παπα­γα­λά­κια χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα, όταν είναι οι ίδιοι που ανέ­χο­νται και στρώ­νουν το έδα­φος με την πολι­τι­κή τους στον ρατσι­σμό και το ναζι­σμό, όταν είναι οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που ευθύ­νο­νται για την καθυ­στέ­ρη­ση στη δίκη της XA, που αν είχε ολο­κλη­ρω­θεί, δεν θα έμπαι­νε θέμα για τη συμ­με­το­χή τέτοιων ναζι­στών εγκλη­μα­τιών στις εκλογές.

Και τώρα προ­σπα­θούν να την απο­τρέ­ψουν με επι­κίν­δυ­νες δια­τά­ξεις απο­δί­δο­ντας τους μάλι­στα τον τίτλο του “αντι­συ­στη­μι­κού”, όταν απο­δει­κνύ­ε­ται ότι τέτοια κόμ­μα­τα είναι σάρ­κα από τη σάρ­κα του συστήματος.

Ο ίδιος ο λαός είναι που με τον αγώ­να του πρέ­πει να στεί­λει στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας τέτοια κόμ­μα­τα μαζί με τη σάπια αντι­δρα­στι­κή και βαθιά συστη­μι­κή ιδε­ο­λο­γία τους.»

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο