Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ο λαός να στείλει μια και καλή όλους τους ναζί στον αγύριστο (VIDEO)

Μιλώ­ντας σε εκδή­λω­ση νεο­λαί­ας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, την Κυρια­κή, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, με αφορ­μή τις εκδη­λώ­σεις που έγι­ναν για τα 80 χρό­νια από την ανα­χώ­ρη­ση, από την πόλη, του πρώ­του τρέ­νου με Εβραί­ους για το Άου­σβιτς, σημείωσε:

«Η νεο­λαία, τέλος, ξέρει καλά και τον εγκλη­μα­τι­κό ρόλο των φασι­στών, των ορφα­νών της Χρυ­σής Αυγής. Ο λαός και η νεο­λαία μας τους τσά­κι­σε και τους έστει­λε στον κάλα­θο των αχρή­στων. Ειδι­κά εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όταν τους αντι­με­τώ­πι­σε στα σχο­λεία και στις γει­το­νιές. Πρό­κει­ται για δημιουρ­γή­μα­τα της σαπί­λας του συστή­μα­τος που τρέ­φουν τον ρατσι­σμό, τη μισαλ­λο­δο­ξία, το μίσος για την οργα­νω­μέ­νη πάλη, κατά παραγ­γε­λία από τα εκά­στο­τε αφε­ντι­κά τους, που στη­ρί­ζο­νται ανοι­χτά και απευ­θεί­ας από επι­χει­ρη­μα­τί­ες – κηφή­νες, από σκο­τει­νά και ύπο­πτα κυκλώ­μα­τα, για να τους οδη­γούν σε ανώ­δυ­να μονο­πά­τια βέβαια για το σύστη­μα αλλά άκρως επι­κίν­δυ­να για τον λαό και τη νεολαία.

Ο λαός μας δεν μπο­ρεί να ξεχά­σει αυτά που έχει κατα­γρά­ψει και η ιστο­ρία. Και επει­δή πριν από 80 χρό­νια, αυτές τις μέρες, από τον παλιό σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό, φορ­τώ­ναν στα τρέ­να τους Εβραί­ους που βρι­σκό­ταν εδώ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, Έλλη­νες πολί­τες, οι ναζί Γερ­μα­νοί κατα­κτη­τές για να τους οδη­γή­σουν στο Ολο­καύ­τω­μα στα κρε­μα­τό­ρια, στα Ντα­χά­ου στη Γερ­μα­νία. Αυτά εκθειά­ζουν και οι σημε­ρι­νοί φασί­στες και πρέ­πει να το θυμό­μα­στε αυτό σήμερα.

Ο λαός μας πρέ­πει να μιλή­σει ξανά και στις εκλο­γές και στους αγώ­νες, για να στεί­λει μια και καλή όλους τους ναζί — όπως κι αν βαφτί­ζο­νται οι ίδιοι — στον αγύριστο!».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο