Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Ο τουρισμός πηγαίνει με την όπισθεν και οδηγεί και την εγχώρια καπιταλιστική οικονομία σε βαθύτερη κρίση

«Η ‘ατμο­μη­χα­νή’ της ελλη­νι­κής οικο­νο­μί­ας, ο του­ρι­σμός, πηγαί­νει με την όπι­σθεν και οδη­γεί και την εγχώ­ρια καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μία σε βαθύ­τε­ρη κρί­ση» δια­πί­στω­σε ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας ενώ­πιον 500 περί­που ατό­μων, σε εκδή­λω­ση του κόμ­μα­τος στην πλα­τεία Σολω­μού, στη Ζάκυνθο.

Αιτία για την παρα­πά­νω δια­πί­στω­ση, κατά τον κ. Κου­τσού­μπα, είναι η ‘μονο­καλ­λιέρ­γεια’ του του­ρι­σμού, η οποία «υπο­νό­μευ­σε τις υπαρ­κτές παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας, για­τί δεν απο­τε­λού­σαν ‘συγκρι­τι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα’ για τα κέρ­δη των επενδυτών».

«Την κρί­ση ήδη την ζουν οι χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του του­ρι­σμού — επι­σι­τι­σμού, που αυτό το καλο­καί­ρι έμει­ναν άνερ­γοι, ή θα δου­λεύ­ουν για λίγες ώρες, λίγες μέρες. Οι μικροί επαγ­γελ­μα­τί­ες στον κλά­δο που απει­λού­νται με κατα­στρο­φή, οι φτω­χοί αγρό­τες που παλεύ­ουν για την επι­βί­ω­σή τους. Χρειά­ζε­ται όμως να πού­με πολ­λά για το τι πρέ­πει να κάνου­με, και πώς θα το πετύ­χου­με για να μην πλη­ρώ­σουν ξανά οι εργα­ζό­με­νοι την κρί­ση, που ήδη έχουν πλη­ρώ­σει πολ­λά» σημείωσε.

Στην συνέ­χεια της ομι­λί­ας του, ο κ. Κου­τσού­μπας τόνι­σε «το ίδιο το κεφά­λαιο υπο­λό­γι­ζε τις λαϊ­κές αντι­δρά­σεις. Ήθε­λε, ή να τις προ­λά­βει με κάποια μέτρα ‘παρη­γο­ριά στον άρρω­στο’, ή να τις ενσω­μα­τώ­σει και να τις οδη­γή­σει στην υιο­θέ­τη­ση ανώ­δυ­νων αιτη­μά­των. Από δίπλα αξιο­ποιού­σε και την κατα­στο­λή, την κρα­τι­κή και εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία, τη συκο­φά­ντη­ση των εργα­τι­κών αγώ­νων, της ταξι­κής πάλης».

Στο σημείο αυτό, ο γ.γ. του ΚΚΕ υπο­στή­ρι­ξε πως η κυβέρ­νη­ση κάνει το ίδιο και τώρα «με το άθλιο, κατά­πτυ­στο νομο­σχέ­διο για τον περιο­ρι­σμό των δια­δη­λώ­σε­ων που τόλ­μη­σε να βγά­λει από τα συρ­τά­ρια της».

Έτσι, η κυβέρ­νη­ση «δεν αντι­γρά­φει μόνο χου­ντι­κά δια­τάγ­μα­τα, βάζει στο στό­χα­στρο το δικαί­ω­μα στη λαϊ­κή διεκ­δί­κη­ση, για το οποίο χύθη­καν ποτα­μοί αίμα­τος παντού, σε όλη την Ελλά­δα. Κάνει όμως κι ένα επι­κίν­δυ­νο βήμα μπρο­στά: ποι­νι­κο­ποιεί την αμφι­σβή­τη­ση, τη δρά­ση ενά­ντια στο σύστη­μα της βαρ­βα­ρό­τη­τας και της εκμε­τάλ­λευ­σης. Ενο­χο­ποιεί το ριζο­σπα­στι­σμό, δηλα­δή τη δρά­ση όποιου αντι­στέ­κε­ται, παλεύ­ει, αμφι­σβη­τεί, συγκρού­ε­ται με τη σημε­ρι­νή δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου. Κι αυτό δεν μπο­ρεί να κρυ­φτεί από τα όσα γελοία λέγο­νται και γρά­φο­νται από τα παπα­γα­λά­κια της, ότι δήθεν οι δια­δη­λώ­σεις παρα­λύ­ουν την αγο­ρά, ρίχνουν τον τζί­ρο, ευθύ­νο­νται για τα λουκέτα».

Επί­σης, ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κ.Κ.Ε κατά την διάρ­κεια της ομι­λί­ας του, ανα­ρω­τή­θη­κε αν στη Ζάκυν­θο, όπως και σε όλα τα νησιά, «η ανα­δου­λειά έχει σχέ­ση με τις δια­δη­λώ­σεις ή με το γεγο­νός ότι οι εργα­τι­κές λαϊ­κές οικο­γέ­νειες δεν έχουν για να ξοδέψουν».

«Για τα λου­κέ­τα, φταί­νε οι συγκε­ντρώ­σεις ή τα μειω­μέ­να εισο­δή­μα­τα, τα υπέ­ρο­γκα χρέη, οι κατα­σχέ­σεις και οι πλει­στη­ρια­σμοί; Τόσο φτη­νή προ­πα­γάν­δα αλλά και τόσο επι­κίν­δυ­νοι στό­χοι. Το λέμε ξανά κι από αυτό εδώ το βήμα: Είναι βαθιά γελα­σμέ­νοι αν νομί­ζουν ότι ο νόμος αυτός θα εφαρ­μο­στεί. Θα τον ακυ­ρώ­σει στην πρά­ξη, το εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα, όπως έκα­νε και στο παρελ­θόν με πολ­λούς άλλους παρό­μοιους νόμους» προειδοποίησε.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον τομέα του του­ρι­σμού, όπου απα­σχο­λού­νται στην Ζάκυν­θο χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι, ανέ­φε­ρε ότι «οι εργα­ζό­με­νοι, ιδιαί­τε­ρα στον του­ρι­σμό, ξέρουν καλά πως το ‘του­ρι­στι­κό θαύ­μα’, τα ρεκόρ και οι μεγά­λοι ρυθ­μοί ανά­πτυ­ξης του κλά­δου, επι­τεύ­χθη­καν πάνω στις δικές τους πλά­τες. Στον κλά­δο του του­ρι­σμού απο­γειώ­θη­κε η ‘ευε­λι­ξία’ με τις 14 μορ­φές ελα­στι­κής απα­σχό­λη­σης, η εντα­τι­κο­ποί­η­ση, γενι­κεύ­τη­καν οι χαμη­λοί μισθοί και μια συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση εργα­σί­ας που κάλυ­πτε μόλις το 10% των εργα­ζο­μέ­νων στον κλά­δο. Για να μην πού­με βέβαια πως αυτό το ‘θαύ­μα’ δεν το έζη­σαν οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες για τις οποί­ες οι δια­κο­πές και η ανα­ψυ­χή παρα­μέ­νουν απλη­σί­α­στο όνει­ρο για τη συντρι­πτι­κή τους πλειοψηφία».

«Ακού­με τον κ. Μητσο­τά­κη να προ­ε­τοι­μά­ζει τους εργα­ζό­με­νους ότι ‘φέτος θα είναι μια δύσκο­λη χρο­νιά για τον του­ρι­σμό, αλλά περι­μέ­νου­με ανά­καμ­ψη το 2021’. Για ποιους όμως θα είναι μια δύσκο­λη χρο­νιά; Για τους ομί­λους του του­ρι­σμού που τα προη­γού­με­να χρό­νια έσκα­σαν από τα κέρ­δη ή για τους εργα­ζό­με­νους που μένουν χωρίς εισό­δη­μα;» αναρωτήθηκε.

Ο κ. Κου­τσού­μπας κατη­γό­ρη­σε την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ πως μαλώ­νουν για το ποιος θα δια­σφα­λί­σει περισ­σό­τε­ρα για το κεφά­λαιο. Με την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ να στη­ρί­ζει «ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τις μεγά­λες ξενο­δο­χεια­κές, του­ρι­στι­κές επι­χει­ρή­σεις», ο ΣΥΡΙΖΑ πλειο­δο­τεί, λέγο­ντας πως έτσι «θα στη­ρι­χτεί ο κόσμος της εργα­σί­ας και θα μπει τέλος στο αλα­λούμ, όπως είπε πριν λίγες μέρες από την Κέρ­κυ­ρα ο κ. Τσίπρας».

«Ο κόσμος της εργα­σί­ας, δηλα­δή οι περί­που 20.000 εργα­ζό­με­νοι στον του­ρι­σμό και τον επι­σι­τι­σμό στη Ζάκυν­θο έχουν μεί­νει ξεκρέ­μα­στοι» δια­πί­στω­σε ο γ.γ. του ΚΚΕ. «Το μεγα­λύ­τε­ρο αλα­λούμ που επι­κρα­τεί στον του­ρι­σμό, αφο­ρά την ασυ­δο­σία των ομί­λων, το ξεχαρ­βά­λω­μα των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων. Οι εργα­ζό­με­νοι στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις εργά­ζο­νται κάτω από αντί­ξο­ες συν­θή­κες με ανύ­παρ­κτα μέτρα ασφά­λειας και υγιει­νής και πολ­λά ατυ­χή­μα­τα. Χωρίς ρεπό, με πάνω από 10 ώρες εργα­σί­ας την ημέ­ρα και χωρίς ολό­κλη­ρο το ένση­μο. Σ’ αυτό το αντερ­γα­τι­κό αλα­λούμ έχει βάλει πλά­τη και ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέ­φε­ρε ο κ. Κουτσούμπας.

Ακο­λού­θως ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κ.Κ.Ε, τόνι­σε ότι «σε κάθε σπί­τι εργα­ζό­με­νου που έμει­νε χωρίς δου­λειά, πρέ­πει να μπει ο μισθός που θα καλύ­ψει τις βασι­κές ανά­γκες επι­βί­ω­σης της οικο­γέ­νειάς του και όχι τα ψίχου­λα που ανα­γκά­στη­κε να δώσει η κυβέρ­νη­ση. Να οργα­νω­θεί η πάλη για να καταρ­γη­θούν οι ελα­στι­κές μορ­φές εργα­σί­ας και να εντα­χθούν στο μηχα­νι­σμό στή­ρι­ξης όλοι όσοι εργά­ζο­νταν, ανε­ξάρ­τη­τα τη σχέ­ση εργα­σί­ας και το επάγ­γελ­μα σε επι­χει­ρή­σεις 12μηνης και επο­χι­κής λει­τουρ­γί­ας. Όλοι οι εργα­ζό­με­νοι να εντα­χθούν στις επο­χια­κές επι­χει­ρή­σεις, ακυ­ρώ­νο­ντας όσες απο­λύ­σεις έγι­ναν και να απα­γο­ρευ­τούν άλλες για το επό­με­νο διά­στη­μα. Να δια­σφα­λι­σθεί το εισό­δη­μα όλων των εργα­ζο­μέ­νων με βάση τις ΣΣΕ καταρ­γώ­ντας την εκ περι­τρο­πής εργα­σία. Να δοθεί επί­δο­μα ανερ­γί­ας σε όλους τους επο­χια­κά εργα­ζό­με­νους για το 2020–2021 χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις μέχρι να αρχί­σουν να δου­λεύ­ουν. Για όλο το διά­στη­μα των μέτρων να μην χρε­ώ­νο­νται οι κατα­να­λώ­σεις σε ΔΕΗ, νερό, τηλέ­φω­νο, να απαλ­λάσ­σο­νται από οφει­λές σε εφο­ρία και τρά­πε­ζες, να απα­γο­ρευ­τούν οι πλει­στη­ρια­σμοί. Να δια­σφα­λι­στεί ότι θα τηρη­θούν όλα τα μέτρα ασφά­λειας και υγιει­νής με έλεγ­χο από τα συν­δι­κά­τα και από ελεγ­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς για να μην χαθούν ζωές εργα­ζο­μέ­νων στον του­ρι­σμό και παντού».

Ακό­μα, ο κ. Κου­τσού­μπας ανα­φέρ­θη­κε στις προ­τά­σεις που έχει δια­τυ­πώ­σει το κόμ­μα του, οι οποί­ες όπως δήλω­σε «απο­τε­λούν πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία για τους χιλιά­δες αυτο­πα­σχο­λού­με­νους και μικρούς επαγ­γελ­μα­τί­ες, όχι μόνο για­τί εξα­σφα­λί­ζουν να μην φορ­τω­θούν με νέα χρέη, να μην απει­λη­θούν με κατα­σχέ­σεις και πλει­στη­ρια­σμούς, αλλά και για­τί προ­βλέ­πουν να απο­δο­θεί επί­δο­μα ανερ­γί­ας σε όλους όσοι δεν κατα­φέ­ρουν να ανοί­ξουν τις μικρο­ε­πι­χει­ρή­σεις τους, χωρίς προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Ο αγώ­νας για την επι­βί­ω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων στον του­ρι­σμό και τον επι­σι­τι­σμό απο­κτά πλέ­ον κρί­σι­μη σημασία».

«Για ποια υγεία, για ποια παι­δεία μπο­ρού­με να μιλά­με σήμε­ρα το 2020, στη Ζάκυν­θο που δεν είναι κανέ­να ακρι­τι­κό νησί, απο­μα­κρυ­σμέ­νο από την ηπει­ρω­τι­κή χώρα; Για παρά­δειγ­μα, ενώ όλοι μιλούν για ένα πιθα­νό δεύ­τε­ρο κύμα παν­δη­μί­ας, κι ενώ το ‘άνοιγ­μα’ του του­ρι­σμού μεγα­λώ­νει την ανη­συ­χία, ιδιαί­τε­ρα στους κατοί­κους των νησιών, η κατά­στα­ση στο νοσο­κο­μείο της Ζακύν­θου παρα­μέ­νει απα­ρά­δε­κτη. Σοβα­ρές ελλεί­ψεις σε υγειο­νο­μι­κό υλι­κό, μηχα­νή­μα­τα, για­τρούς και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό» επε­σή­μα­νε ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κ.Κ.Ε για να συμπλη­ρώ­σει στη συνέ­χεια ότι «φτά­σα­με στο σημείο ορι­σμέ­νοι να πανη­γυ­ρί­ζουν για­τί άνοι­ξε η ΜΕΘ στο νοσο­κο­μείο και χωρίς να έχει γίνει καμία πρό­σλη­ψη ιατρι­κού προ­σω­πι­κού, αφού ούτε ένας μόνι­μος για­τρός δεν διο­ρί­στη­κε επί κορο­νοϊ­ού. Για να μην μιλή­σου­με για την παι­δεία των παι­διών σας που προ­σπα­θούν να μορ­φω­θούν σε σχο­λι­κά κτί­ρια 30 χρό­νων και βάλε, και μάλι­στα σε μια από τις πλέ­ον σει­σμο­γε­νείς περιο­χές της Ευρώ­πης. Κι όμως σήμε­ρα μπο­ρού­με να ζήσου­με καλύ­τε­ρα με μια ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κή οργά­νω­ση της οικο­νο­μί­ας και της κοι­νω­νί­ας. Αυτός είναι ο δικός ρεα­λι­σμός, για­τί ρεα­λι­στι­κό και ανα­γκαίο είναι ότι συμ­φέ­ρει την εργα­τι­κή τάξη, το λαό. Σήμε­ρα, ο λαός και τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της Ελλά­δας βρί­σκο­νται στο στό­χα­στρο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας» σημείωσε.

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κ.Κ.Ε, πραγ­μα­το­ποί­η­σε ειδι­κή ανα­φο­ρά στην κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί, με την προ­κλη­τι­κό­τη­τα της Τουρ­κί­ας στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο. «Η άρχου­σα τάξη της Τουρ­κί­ας ξεδι­πλώ­νει βήμα — βήμα τη στρα­τη­γι­κή της στην περιο­χή. Στην ίδια περιο­χή τα τελευ­ταία χρό­νια, έχουν ξεσπά­σει μια σει­ρά πόλε­μοι, συγκρού­σεις, γίνο­νται επεμ­βά­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών για τον έλεγ­χο των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, των στρα­τη­γι­κών δρό­μων μετα­φο­ράς ενέρ­γειας και εμπο­ρευ­μά­των. Αυτές όμως οι επεμ­βά­σεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν και με τη συν­δρο­μή των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων, με τις βάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που έχου­με στη χώρα μας, με άλλες που φτιά­χτη­καν, με τα 4 δισ. που δίνου­με το χρό­νο για τις ανά­γκες του ΝΑΤΟ, αλλά και με την απο­στο­λή ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των σε αυτές τις χώρες».

Για το ίδιο θέμα ο κ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε ότι «στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου εντεί­νο­νται ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρο οι αντα­γω­νι­σμοί ισχυ­ρών καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, που προ­ω­θούν τα οικο­νο­μι­κά, πολι­τι­κά, στρα­τιω­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα των αστι­κών τάξε­ων των χωρών τους. Σε αυτό το πλαί­σιο κινεί­ται και η κυβέρ­νη­ση της Ν.Δ, μαζί με τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα. Η επι­θε­τι­κό­τη­τα της αστι­κής τάξης της χώρας μας και όλων των αστι­κών κομ­μά­των που υλο­ποιούν την πολι­τι­κή της, είναι ενταγ­μέ­νη στο περιε­χό­με­νο του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου Ελλά­δας — ΗΠΑ» που ξεκί­νη­σε η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και ολο­κλή­ρω­σε η κυβέρ­νη­ση της Ν.Δ. Αυτός περι­λαμ­βά­νει μια σει­ρά από συμ­φω­νί­ες στρα­τιω­τι­κές, οικο­νο­μι­κές, πολι­τι­κές που προ­ω­θούν τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και των μονο­πω­λί­ων στην περιοχή».

Τέλος ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Κ.Κ.Ε., έστει­λε το μήνυ­μά του στους φίλους του κόμ­μα­τος, ανα­φέ­ρο­ντας ότι «το ΚΚΕ είναι δίπλα σας! Όλοι για έναν και ένας για όλους. Μην αφή­σου­με να χαθεί άλλος χρό­νος. Ελά­τε σε επα­φή με τα ταξι­κά σωμα­τεία και συσπει­ρώ­σεις, με τους συλ­λό­γους γυναι­κών, με τις επι­τρο­πές αγώ­να στις γει­το­νιές. Αν δυνα­μώ­σου­με, μπο­ρού­με από καλύ­τε­ρες θέσεις να κερ­δί­σου­με μικρές και μεγά­λες μάχες, ώστε κανέ­νας εργα­ζό­με­νος να μην μεί­νει χωρίς εισό­δη­μα, να αισθά­νε­ται παρά­ται­ρος. Κανέ­νας άνερ­γος να είναι χωρίς επί­δο­μα, να αισθά­νε­ται ντρο­πια­σμέ­νος. Κανέ­νας χωρίς ρεύ­μα. Κανέ­νας πλει­στη­ρια­σμός κύριας κατοι­κί­ας και κατα­σχέ­σεις. Να διεκ­δι­κή­σου­με κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας και προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των ειδι­κο­τή­των. Κάλυ­ψη όλων των ανα­γκών σε ΜΕΘ και Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγείας.

Εδώ μπο­ρούν να συνα­ντη­θούν οι αγω­νι­στι­κές παρα­δό­σεις του λαού μας, με την θέλη­ση για πραγ­μα­τι­κές ριζι­κές αλλα­γές. Η ιστο­ρία μας, οι αγώ­νες μας, μας έχου­νε δεί­ξει ότι μπο­ρού­με να έχου­με νίκες. Τώρα είναι η ώρα ο λαός, με το ΚΚΕ, να κάνει την κίνη­σή του. Για­τί μας ενώ­νουν η ανά­γκη και το δίκιο μας»!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο