Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Πολιτική απατεωνιά τα περί λήξης των μνημονίων

Η κυβέρ­νη­ση έχει ξεπε­ρά­σει κάθε όριο θρά­σους και πολι­τι­κής εξα­πά­τη­σης όταν μιλά για το «μετα­μνη­μο­νια­κό μέλ­λον» μετά τον Αύγου­στο του 2018, δήλω­σε ο γ.γ. της Κ.Ε. του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Δημή­τρης Κουτσούμπας.

«Σας προ­κα­λού­με, από αυτό το βήμα, να μας πεί­τε ποια βασι­κά “μνη­μο­νια­κά” μέτρα, είτε από αυτά που παρα­λά­βε­τε, αλλά δια­τη­ρεί­τε και εφαρ­μό­ζε­τε στο ακέ­ραιο, είτε από αυτά που έχε­τε ήδη λάβει, είτε αυτά που ετοι­μά­ζε­τε για το επό­με­νο διά­στη­μα, πρό­κει­ται να αναι­ρε­θούν μετά τη λήξη του μνη­μο­νί­ου τον Αύγου­στο του 2018, όπως ισχυρίζεστε!

Επί της ουσί­ας σας λέμε και εδώ είμα­στε και θα το δού­με, κανέ­να! Γι’ αυτό και λέμε ότι πρό­κει­ται για μεγά­λη πολι­τι­κή απατεωνιά.

Η πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νη λήξη των μνη­μο­νί­ων δεν θα φέρει κανε­νός είδους ελά­φρυν­ση στους εργαζόμενους».

Μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής για τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2018 χαρα­κτή­ρι­σε την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ως «εσω­τε­ρι­κό εχθρό των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων» που συνερ­γά­ζε­ται άψο­γα με τους Ευρω­παί­ους δανει­στές και το ΔΝΤ για την προ­ώ­θη­ση αντερ­γα­τι­κών μεταρρυθμίσεων.

«Έχε­τε τη θαυ­μα­στή ιδιαι­τε­ρό­τη­τα να είστε με όλους, ή να παρι­στά­νε­τε ότι είστε με όλους, αφού δεν κρα­τή­σα­τε και κάτι άλλο απ’ τον οπορ­του­νι­σμό που σας διέ­κρι­νε χρό­νια τώρα, πέρα απ’ αυτή ακρι­βώς τη δυνα­τό­τη­τα ελιγ­μού, του χαμαι­λέ­ο­ντα, για να το πού­με πιο κατα­νοη­τά, που κινεί­ται πάντα με το ρεύμα…

Από τον δημο­κρα­τι­κό Κλί­ντον, μέχρι το “δια­βο­λι­κά καλό” ρεπου­μπλι­κά­νο Τραμπ, έως τον Νετα­νιά­χου, αλλά και τον Μακρόν, τη Μέρ­κελ και βάλε…»

Ανα­φε­ρό­με­νος στα επι­δό­μα­τα, ο κ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε ότι «κάθε αντι­λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση που κόβει δικαιώ­μα­τα δίνει τέτοια επι­δό­μα­τα πτω­χο­κο­μεί­ου για να συγκα­λύ­πτει την πολι­τι­κή της».

«Το πρό­βλη­μά σας δεν είναι τα επι­δό­μα­τα, αλλά τα δικαιώ­μα­τα. Με αυτά θέλε­τε να ξεμπερδεύετε.

Αυτή είναι η πολι­τι­κή σας και εδώ στην Ελλά­δα. Μια συνε­χής πολι­τι­κή μεί­ω­σης μισθών, συνο­λι­κά φθη­νής εργα­τι­κής δύνα­μης και μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων υπέρ των μονοπωλίων».

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η επί­θε­ση στα εργα­τι­κά και λαϊ­κά δικαιώ­μα­τα δεν πρό­κει­ται να τελειώ­σει τον Αύγου­στο του 2018, αλλά εκτεί­νε­ται και πέραν αυτού, καθώς, όπως πρό­σθε­σε, «η κυβέρ­νη­ση έχει υπο­γρά­ψει για θηριώ­δη πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα ύψους 3,5% του ΑΕΠ για τα επό­με­να 5 χρό­νια, και μέχρι το 2060 για πλε­ο­νά­σμα­τα που ξεπερ­νούν το 2%».

Τόνι­σε ότι η κυβέρ­νη­ση έχει υπο­γρά­ψει νέα μεί­ω­ση των συντά­ξε­ων που θα φθά­σει το 30%, καθώς και νέα επι­πρό­σθε­τη αύξη­ση της φορο­λο­γί­ας που θα πλή­ξει χαμη­λό­μι­σθους και χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χους των 500 ευρώ.

Χαρα­κτή­ρι­σε «γελοιό­τη­τες» ανα­φο­ρές υπουρ­γών «που ανα­κά­λυ­ψαν δήθεν αντι­συ­γκε­ντρώ­σεις, στην δικαιο­λο­γη­μέ­νη δια­μαρ­τυ­ρία των σωμα­τεί­ων ενά­ντια στην κυβερ­νη­τι­κή φιέ­στα στην Δυτι­κή Αττι­κή, με την προ­βο­λή ταυ­τό­χρο­να των δικών τους αιτη­μά­των και προ­τά­σε­ων», προ­σθέ­το­ντας «εκτός κι αν σκέ­φτε­στε μαζί με το χτύ­πη­μα στην απερ­γία, να βάλε­τε στο γύψο και τις συγκε­ντρώ­σεις. ‘Η να επι­τρέ­πε­τε μόνο όσες εσείς εγκρίνετε».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο