Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Σε έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο υπάρχουν μόνο επιτιθέμενοι — Εμείς υποστηρίζουμε τους λαούς

Από­σπα­σμα από την συνέ­ντευ­ξη του γενι­κού γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην ΕΡΤ1 και τον δημο­σιο­γρά­φο Γ. Κουβαρά.

— Θέλω να ξεκι­νή­σου­με, κύριε Κου­τσού­μπα, από το γεγο­νός ότι βρι­σκό­μα­στε στο ξεκί­νη­μα μιας κρί­σης πανευ­ρω­παϊ­κής ίσως και παγκό­σμιας και προ­φα­νώς αυτή η κρί­ση έχει να κάνει με τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Αυτή η κρί­ση θα έλε­γα ότι επα­να­φέ­ρει με τον πιο δρα­μα­τι­κό τρό­πο τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή ανά­με­σα στη Δύση από μια μεριά, που σημαί­νει ΝΑΤΟ, Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση, Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και από την άλλη Ρωσία — Κίνα, ίσως και ένα μέρος του αρα­βι­κού κόσμου. Και θέλω να μου πεί­τε, σε αυτή τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή πώς ακρι­βώς τοπο­θε­τεί­ται το ΚΚΕ. Είστε απέ­να­ντι στη συμ­μα­χία που είναι ενταγ­μέ­νη η χώρα μας σε αυτόν τον πόλε­μο; Για­τί έχου­με έναν πόλε­μο και κακά τα ψέμα­τα, είμα­στε ενταγ­μέ­νοι σε μια συμμαχία.

— Πρό­κει­ται για έναν ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και βέβαια σε αυτή την κατά­στα­ση, στη νέα επο­χή που βιώ­νου­με πλέ­ον με το ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου, το ξανα­μοί­ρα­σμα των αγο­ρών ανά­με­σα σε ισχυ­ρά μπλοκ και στρα­τό­πε­δα δυνά­με­ων όπως είναι το ευρω­α­τλα­ντι­κό απ’ τη μια μεριά όπως είπα­τε, η Δύση η ονο­μα­ζό­με­νη, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση, ΝΑΤΟ και απ’ την άλλη το υπό δια­μόρ­φω­ση ευρα­σια­στι­κό μπλοκ που είναι βασι­κά επι­κε­φα­λής η Κίνα και η Ρωσία, δεν υπάρ­χουν δια­χω­ρι­στι­κές γραμ­μές μετα­ξύ τους, διό­τι τα συμ­φέ­ρο­ντά τους είναι «κοι­νά»: Είναι τα συμ­φέ­ρο­ντα απ’ τη μια μεριά των αστι­κών τάξε­ων του κεφα­λαί­ου, της ολι­γαρ­χί­ας όπως λέμε του πλού­του στη Ρωσία, στην Κίνα, σε άλλες τέτοιες χώρες, και απ’ την άλλη μεριά επί­σης τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου, των μεγά­λων καπι­τα­λι­στών σε Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση με τον στρα­τιω­τι­κό τους μηχα­νι­σμό, το ΝΑΤΟ, που αντα­γω­νί­ζο­νται. Η δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή κατά την άπο­ψή μας, και νομί­ζου­με έτσι πρέ­πει να το αντι­λαμ­βά­νε­ται ο εργα­ζό­με­νος λαός και στην πατρί­δα μας και σε όλο τον κόσμο, είναι ανά­με­σα απ’ τη μια στους λαούς που θέλουν να ζήσουν ειρη­νι­κά, θέλουν να ζήσουν με ευη­με­ρία, με ανά­πτυ­ξη, με πρό­ο­δο, με μόρ­φω­ση, με υγεία και απ’ την άλλη μεριά είναι τα συμ­φέ­ρο­ντα των λίγων, των αστι­κών τάξε­ων των δια­φό­ρων κρα­τών που αντα­γω­νί­ζο­νται διε­θνώς. Και βεβαί­ως, στην περί­ο­δο του ιμπε­ρια­λι­σμού όπου γίνε­ται το ξανα­μοί­ρα­σμα του κόσμου, ιδιαί­τε­ρα μετά την πτώ­ση της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και την ανα­τρο­πή του σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος, έπα­ψε να υπάρ­χει και αυτή η δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή, δηλα­δή απ’ τη μια μεριά τα κρά­τη τα εργα­τι­κά και απ’ την άλλη τα κρά­τη τα καπιταλιστικά.

— Ακούω τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή που βάζε­τε, όμως ακό­μα κι αν υπάρ­χει αυτή η δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή, υπάρ­χει αμυ­νό­με­νος και επι­τι­θέ­με­νος σε αυτό τον πόλε­μο. Και θέλω να μου πεί­τε για τη δική σας θεώ­ρη­ση των πραγ­μά­των. Ποιος είναι ο επι­τι­θέ­με­νος και ποιος είναι ο αμυ­νό­με­νος εδώ; Είναι ο επι­τι­θέ­με­νος η Ρωσία και ο αμυ­νό­με­νος η Ουκρα­νία, άρα υπάρ­χει και ένα ηθι­κό ζήτη­μα εδώ, σε ποιο απ’ τα δύο μπλοκ εντάσσεστε;

— Είναι πολύ ενδια­φέ­ρον το ερώ­τη­μά σας για­τί απα­σχο­λεί πολύ κόσμο, το συνα­ντά­με. Κατά την άπο­ψή μας και νομί­ζου­με έτσι πρέ­πει να το αντι­λαμ­βά­νε­ται και το εργα­τι­κό κίνη­μα, ο εργα­ζό­με­νος λαός, σε έναν ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο δεν υπάρ­χει αμυ­νό­με­νος. Είναι επι­τι­θέ­με­νοι. Και μη μας μπερ­δεύ­ει — εμάς του­λά­χι­στον δεν μας μπερ­δεύ­ει — το γεγο­νός ότι κάποια στιγ­μή κάποιος πρώ­τος κάνει τη στρα­τιω­τι­κή πολε­μι­κή ενέρ­γεια, όπως είπα τη συγκε­κρι­μέ­νη στιγ­μή, η Ρωσία με την απα­ρά­δε­κτη εισβο­λή της στην Ουκρα­νία. Δεν μας μπερ­δεύ­ει αυτό. Για­τί κοι­τάξ­τε να δεί­τε. Προη­γή­θη­κε κάτι. Για παρά­δειγ­μα, δεν μπο­ρείς να πεις ότι ήταν άμυ­να των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής, του ΝΑΤΟ, της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης η συνε­χής περι­κύ­κλω­ση με μεγά­λη δύνα­μη πυρός γύρω από τη Ρωσία, με το να βάζουν στο ΝΑΤΟ, παρό­τι είχαν υπο­σχε­θεί με τις ανα­τρο­πές το ’91 ότι δεν θα ανα­πτυ­χθεί το ΝΑΤΟ ιδιαί­τε­ρα προς την Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη και δεν θα περι­κυ­κλώ­σει τη Ρωσία. Εχου­με συνε­χή συγκέ­ντρω­ση μεγά­λων δυνά­με­ων του ΝΑΤΟ, στρα­τιω­τι­κών, πολε­μι­κών με ασκή­σεις, πυρη­νι­κά όπλα που στο­χεύ­ουν τη Ρωσία. Και βεβαί­ως η Ρωσία αντι­δρά και προει­δο­ποιού­σε ότι «έτσι και συνε­χί­σε­τε την ιστο­ρία και με περι­κυ­κλώ­νε­τε συνε­χώς και δεν μου αφή­νε­τε ζωτι­κό χώρο», για­τί μην ξεχνά­με ότι η Ρωσία είναι πλέ­ον ισχυ­ρό καπι­τα­λι­στι­κό κρά­τος και στρα­τιω­τι­κά πιο ισχυ­ρό. Αλλά, από αυτή τη σκο­πιά λοι­πόν, πρέ­πει να δού­με τα ζητή­μα­τα. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, όταν κάνουν όλα αυτά, δεν είναι αμυ­νό­με­νοι, επι­τι­θέ­με­νοι είναι. Επι­θε­τι­κή πολι­τι­κή ασκούν. Το ΝΑΤΟ όταν για παρά­δειγ­μα ανα­τρέ­πει κυβερ­νή­σεις εκλεγ­μέ­νες μέσα στην Ουκρα­νία, παρεμ­βαί­νει ουσια­στι­κά ενά­ντια σε ένα κυρί­αρ­χο κράτος.

— Ακό­μα κι αν αυτές δεν είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δημο­κρα­τι­κές κυβερνήσεις;

– Αλλα­ξε, για παρά­δειγ­μα, μια εκλεγ­μέ­νη δημο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση, την προη­γού­με­νη, με πρα­ξι­κό­πη­μα, την άλλα­ξε με την κυβέρ­νη­ση του Ζελέν­σκι, που έχει στον κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό υπουρ­γούς του, στε­λέ­χη του τους φασί­στες και τους ναζι­στές του τάγ­μα­τος του Αζόφ και άλλων ταγ­μά­των. Λοι­πόν, μη συζη­τά­με περί δημο­κρα­τί­ας. Και βεβαί­ως έχει εκεί, το ξέρε­τε, παρά­νο­μο το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα, την Κομ­μου­νι­στι­κή Νεο­λαία και μάλι­στα πλέ­ον έχει καταρ­γή­σει και όλη την αντι­πο­λί­τευ­ση. Τώρα, δώδε­κα κόμ­μα­τα της αντι­πο­λί­τευ­σης της Ουκρα­νί­ας είναι παράνομα.

— Θέλω να ρωτή­σω, τη Ρωσία τη θεω­ρεί­τε δημο­κρα­τία ή όχι; Θεω­ρεί­τε δηλα­δή ότι η Ρωσία είναι τόσο δημο­κρα­τι­κή όσο είναι οι χώρες της Δύσης;

— Είναι εξί­σου δημο­κρα­τι­κή όσο είναι οι χώρες της Δύσης, διό­τι οι χώρες της Δύσης ουσια­στι­κά ασκούν δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου. Για δέστε, για παρά­δειγ­μα, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες Αμε­ρι­κής: Τι σόι δημο­κρα­τία είναι αυτή όταν επεμ­βαί­νει με όπλα σε άλλες χώρες και κάνει επεμ­βά­σεις στρα­τιω­τι­κές, πολι­τι­κές, οικο­νο­μι­κές κ.λπ.; Τι σόι δημο­κρα­τία είναι όταν μπου­κά­ρουν οι οπα­δοί ενός κόμ­μα­τος όπως του Τραμπ μέσα στο Καπι­τώ­λιο; Τι σόι δημο­κρα­τία είναι αυτή, όπου ψηφί­ζει το 30% του αμε­ρι­κά­νι­κου λαού και εκλέ­γε­ται με το 15% ένας Πρό­ε­δρος που είναι ο «πλα­νη­τάρ­χης». Λοι­πόν, ας μη μιλά­με για «δημο­κρα­τία». Αντί­στοι­χα δικτα­το­ρία του κεφα­λαί­ου είναι και η Ρωσία. Και αν θέλε­τε, με ακό­μα πιο καθυ­στε­ρη­μέ­νη μορ­φή ανά­πτυ­ξης ως «αστι­κή κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δημο­κρα­τία», διό­τι είναι τέλος πάντων και στα πρώ­τα στά­δια της λει­τουρ­γί­ας του πολι­τι­κού συστήματος.

Ηττη­μέ­νοι θα είναι οι λαοί μέχρι να τους πάρουν αμπάριζα

— Νικη­τής και ηττη­μέ­νος ποιος είναι;

— Δεν υπάρ­χει νικη­τής και ηττη­μέ­νος. Ηττη­μέ­νοι, άμα συνε­χι­στεί ο πόλε­μος, θα είναι μόνο οι λαοί. Ηδη έχει υπο­στεί μεγά­λη ήττα και ο ουκρα­νι­κός και ο ρωσι­κός λαός. Πλη­ρώ­νουν με το αίμα τους αυτόν τον πόλε­μο και αυτούς τους αντα­γω­νι­σμούς. Εχουν υπο­στεί ήττα οι ευρω­παϊ­κοί λαοί, ανά­με­σά τους και ο ελλη­νι­κός λαός, για να πλη­ρώ­νει ακρι­βά την ονο­μα­ζό­με­νη «ενερ­γεια­κή κρί­ση» που επι­δει­νώ­θη­κε μετά τον πόλε­μο και την κήρυ­ξη του πολέ­μου με το φυσι­κό αέριο. Ακρί­βεια στα είδη, δεν μπο­ρεί να ζήσει η λαϊ­κή οικο­γέ­νεια και όλα τα υπό­λοι­πα που ζού­με σήμε­ρα. Αρα ηττη­μέ­νος όσο συνε­χί­ζε­ται αυτός ο πόλε­μος και όσο μένουν στην εξου­σία κυβερ­νή­σεις, κόμ­μα­τα που υπη­ρε­τούν αυτές τις κυρί­αρ­χες τάξεις που σπέρ­νουν φτώ­χεια, πόλε­μο, κατα­στρο­φή και οικο­νο­μι­κή κρί­ση, αυτό το σύστη­μα δηλα­δή, θα είναι ο λαός. Οταν τους πάρουν όλους αυτούς αμπά­ρι­ζα οι λαοί και κάνουν τον δικό τους δίκαιο πόλε­μο, για­τί μόνο έτσι υπάρ­χει ο δίκαιος πόλε­μος, ο αμυ­ντι­κός πόλε­μος που λέγα­με. Οταν η ίδια η εργα­τι­κή τάξη και οι λαοί ξεση­κω­θούν στην Ουκρα­νία, για παρά­δειγ­μα και ρίξουν τον Ζελέν­σκι και όσους βρί­σκο­νται γύρω από αυτούς και πουν όχι και στο ΝΑΤΟ και όταν ξεση­κω­θούν και οι Ρώσοι και πουν όχι στον Πού­τιν και όχι στις άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμ­μα­χί­ες που έχει το ευρω­α­τλα­ντι­κό στρα­τό­πε­δο και πει «εμείς θα πάρου­με την εξου­σία και θα συνερ­γα­στού­με με τους γει­το­νι­κούς μας λαούς, με όλο τον κόσμο». Μια τέτοια πολυ­διά­στα­τη πολι­τι­κή μπο­ρεί να την κάνει μόνο ο λαός όταν είναι στην εξουσία.

— Αυτό που συμ­βαί­νει αυτήν τη στιγ­μή στην Ουκρα­νία, θα μπο­ρού­σε να συμ­βεί οπου­δή­πο­τε θα μπο­ρού­σε, και στην Ελλά­δα με μια έννοια. Εχου­με απέ­να­ντί μας έναν Ερντο­γάν που πολ­λοί τον παρο­μοιά­ζουν με τον Πού­τιν, επο­μέ­νως θα μπο­ρού­με να βρε­θού­με εμείς στη θέση των Ουκρα­νών, να δεχτού­με εμείς μια εισβο­λή, να είμα­στε εμείς οι αμυ­νό­με­νοι, ακό­μα κι αν κι εμείς έχου­με καπι­τα­λι­σμό και οι Τούρ­κοι μπο­ρεί να έχουν καπι­τα­λι­σμό και να ήταν και πάλι ιμπε­ρια­λι­στι­κός ο πόλε­μος όπως τον περι­γρά­φε­τε, όμως εμείς θα ήμα­σταν οι αμυ­νό­με­νοι, θα δεχό­μα­σταν δηλα­δή μια επί­θε­ση. Εκεί θεω­ρεί­τε ότι δεν θα υπήρ­χε κανέ­να ηθι­κό ζήτη­μα υπο­στή­ρι­ξής μας; Για­τί δηλα­δή εμείς δεν έχου­με ηθι­κή υπο­στή­ρι­ξη να υπο­στη­ρί­ξου­με μια χώρα που δέχε­ται εισβο­λή, όταν εμείς θα ζητού­σα­με υπο­στή­ρι­ξη, αν εμείς δεχό­μα­σταν εισβολή;

— Εμείς υπο­στη­ρί­ζου­με τους λαούς. Τη φιλία των λαών και το δίκιο των λαών. Είναι δια­φο­ρε­τι­κό ζήτη­μα για παρά­δειγ­μα να στέλ­νεις ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια σε εργα­ζό­με­νους που πλήτ­το­νται από πολε­μι­κά πυρά και σκο­τώ­νο­νται γυναι­κό­παι­δα και είναι δια­φο­ρε­τι­κό πράγ­μα να στέλ­νεις οπλι­κά συστή­μα­τα και να βάζεις τους λαούς και αυτά τα γυναι­κό­παι­δα μέσα στη φωτιά του πολέ­μου, να επι­δει­νώ­νεις και επι­πλέ­ον να δημιουρ­γείς και προ­βλή­μα­τα στη δική σου χώρα για αντί­ποι­να και να την πλη­ρώ­σει και ο ελλη­νι­κός λαός και η ελλη­νι­κή νεο­λαία σήμε­ρα, αύριο, μεθαύ­ριο. Αρα λοι­πόν δεν είναι έτσι τα πράγ­μα­τα, για­τί κοι­τάξ­τε να δεί­τε. Εδώ επι­δει­νώ­νε­ται η κατά­στα­ση για παρά­δειγ­μα με την Τουρκία.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας στην ΕΡΤ1: «Το ωραίο, το μεγά­λο και το συγκλο­νι­στι­κό είναι οι ιδέ­ες του ΚΚΕ» (VIDEO)

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο