Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Σε τέτοια σήψη η καπιταλιστική κοινωνία που η άμβλωση τίθεται υπό αμφισβήτηση

Σε δήλω­σή του για το δικαί­ω­μα στην άμβλω­ση, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας τονίζει:

«Έφτα­σε η καπι­τα­λι­στι­κή κοι­νω­νία σε τέτοια σήψη, που δικαιώ­μα­τα αυτο­νό­η­τα, αδια­πραγ­μά­τευ­τα και κατα­κτη­μέ­να εδώ και δεκα­ε­τί­ες, όπως το δικαί­ω­μα των γυναι­κών στην άμβλω­ση, να τίθε­νται υπό αμφισβήτηση.

Και το χει­ρό­τε­ρο να εμφα­νί­ζο­νται οι κάθε “Μπάι­ντεν” ως υπε­ρα­σπι­στές της “προ­ό­δου”. Αυτό όμως δεν είναι πρό­ο­δος, είναι βαθιά συντή­ρη­ση και αντίδραση.»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο