Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας στη Φιλοσοφική Αθηνών: “Δυνατό ναι στο ΚΚΕ, γιατί η μόρφωση είναι δικαίωμα όλων”

«Η νεο­λαία έχει τη δική της δύνα­μη, τη δική της φωνή και είναι το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας» υπο­γράμ­μι­σε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σε ομι­λία του στη Φιλο­σο­φι­κή Σχο­λή Αθηνών.

Ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του ΚΚΕ μίλη­σε στο κατά­με­στο αμφι­θέ­α­τρο «Aula», της Φιλο­σο­φι­κής σε εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σαν η Τοπι­κή Οργά­νω­ση Πανε­πι­στη­μί­ων Ερευ­νη­τι­κών Κέντρων Αττι­κής και η Οργά­νω­ση Σπου­δά­ζου­σας Αττι­κής. Την εκδή­λω­ση προ­λό­γι­σε ο Νίκος Αμπα­τιέ­λος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ και υπο­ψή­φιος ευρωβουλευτής.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ζήτη­σε «ένα δυνα­τό ΝΑΙ στο ΚΚΕ, για­τί η μόρ­φω­ση είναι ένα δικαί­ω­μα που πρέ­πει να το απο­λαμ­βά­νουν όλοι οι νέοι και όλες οι νέες χωρίς περιο­ρι­σμούς». Παράλ­λη­λα τόνι­σε ότι το ΚΚΕ «… έχει συνέ­πεια λόγων και έργων και αυτή τη συνέ­πεια την ανα­νε­ώ­νει καθημερινά».

Κατέ­κρι­νε την κυβέρ­νη­ση, λέγο­ντας ότι τα τελευ­ταία χρό­νια «…με τη στά­ση του, το ΚΚΕ συγκρού­στη­κε με το κύμα της απά­της των ψευ­δαι­σθή­σε­ων που καλ­λιερ­γού­σε ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέοι και οι νέες έχε­τε την ευκαι­ρία να τιμω­ρή­σε­τε την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ που έκα­νε επάγ­γελ­μα την κοροϊδία».

Προ­σέ­θε­σε ότι τα δύο κόμ­μα­τα εξου­σί­ας συμ­φω­νούν στα σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα: «Τσί­πρας και Μητσο­τά­κης θέλουν να σβή­σουν από το χάρ­τη τα δικαιώ­μα­τα της νεο­λαί­ας, χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κόβει, η Νέα Δημο­κρα­τία ράβει για να εντα­θεί η πόλω­ση. Συμ­φω­νούν ότι πρέ­πει να φορ­τώ­νε­ται ο λαός μας με νέα βάρη, να απαλ­λάσ­σο­νται από τα βάρη οι λίγοι και ενώ ο ένας πλα­σά­ρε­ται ως λιγό­τε­ρο κακός από τον άλλον», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλ­λη­λα, στη­λί­τευ­σε και τη στά­ση της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης που «… υιο­θε­τεί το ανι­στό­ρη­το αφή­γη­μα των δύο άκρων. Η ΕΕ θέλει να σβή­σει από τη μνή­μη των λαών την κόκ­κι­νη σημαία που υψώ­θη­κε στο Ράιχσταγκ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο