Δ. Κουτσούμπας: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Κ. Παπούλια

Σε συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μά του για το θάνα­το του Κ. Παπού­λια ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σημειώ­νει τα εξής: «Για την απώ­λεια του Κάρο­λου Παπού­λια, πρώ­ην Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, ο οποί­ος με την έντι­μη πολι­τι­κή του δια­δρο­μή άφη­σε το ιδιαί­τε­ρο στίγ­μα του στην πολι­τι­κή ζωή της χώρας, εκφρά­ζω τα θερ­μά μου συλ­λυ­πη­τή­ρια στην οικο­γέ­νεια … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δ. Κου­τσού­μπας: Συλ­λυ­πη­τή­ριο μήνυ­μα για το θάνα­το του Κ. Παπού­λια.