Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Σύγχρονο δεν είναι ένα σχολείο που διαχωρίζει τα παιδιά, στον σκουπιδοτενεκέ το νομοσχέδιο-μνημείο σκοταδισμού

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην σημε­ρι­νή του ομι­λία στη Βου­λή επί του νομο­σχε­δί­ου για την Παι­δεία ανέ­φε­ρε ότι αντί η κυβέρ­νη­ση να ενδια­φέ­ρε­ται για το πώς θα ανοί­ξουν τα σχο­λεία με ασφά­λεια από τον Σεπτέμ­βριο, την «έπια­σε πρε­μού­ρα για το πώς θα υπο­βαθ­μί­σει και θα εμπο­ρευ­μα­το­ποι­ή­σει παρα­πέ­ρα την Παι­δεία και πώς θα βάλει νέους ταξι­κούς φραγμούς».

Όπως ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, μετα­ξύ άλλων, η κυβέρ­νη­ση προ­ω­θεί με το νομο­σχέ­διο «την πραγ­μα­τι­κή κατά­λη­ψη του δημό­σιου σχο­λεί­ου από τον κάθε τυχάρ­πα­στο ιδιώ­τη, από τον κάθε επι­χει­ρη­μα­τία- χορη­γό, από τις αμφι­λε­γό­με­νες ΜΚΟ».

Προ­σέ­θε­σε ότι τα παι­διά του λαού αντι­με­τω­πί­ζο­νται ως «άψυ­χοι αριθ­μοί αντι­δρα­στι­κών στα­τι­στι­κών» και υπο­γράμ­μι­σε ότι «τα παι­διά του ελλη­νι­κού λαού δεν θα γίνουν καύ­σι­μη ύλη για τα σχέ­διά σας, για τις ορέ­ξεις του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ, της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, στο όνο­μα των οποί­ων πίνουν νερό όλοι οι κυβερνώντες».

Τόνι­σε ότι πρέ­πει να απο­συρ­θεί η Ελά­χι­στη Βάση Εισα­γω­γής και εγκά­λε­σε για υπο­κρι­σία την υπουρ­γό Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως προς την οποία υπέ­βαλ­λε το ερώ­τη­μα: «Ποιος φταί­ει για το γεγο­νός ότι τόσα παι­διά των λαϊ­κών οικο­γε­νειών δεν ολο­κλη­ρώ­νουν τις σπου­δές τους. Μήπως το ότι ανα­γκά­ζο­νται να εργα­στούν για να βοη­θή­σουν τις οικο­γέ­νειες τους; Μήπως το ότι δεν μπο­ρούν να αντε­πε­ξέλ­θουν στα έξο­δα της φοί­τη­σης, της στέ­γα­σης, της σίτι­σης που όλα αυτά τα χαρί­ζε­τε στους επιχειρηματίες;»

Ανα­φε­ρό­με­νος σε φρά­ση του πρω­θυ­πουρ­γού ότι «δεν μπο­ρούν και δεν πρέ­πει όλοι να γίνουν επι­στή­μο­νες» επι­σή­μα­νε: «Κατ΄ αρχάς κανέ­νας δεν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι όλοι και όλες θα γίνουν πανε­πι­στή­μο­νες. Μόνο που αυτό το λέει για τα παι­διά των φτω­χών λαϊ­κών εργα­ζό­με­νων οικο­γε­νειών, που κάνουν ό,τι μπο­ρούν για να σπου­δά­σουν τα παι­διά τους, για να ζήσουν καλύτερα».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας σημεί­ω­σε ότι «η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ βρή­κε στρω­μέ­νο τον δρό­μο από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ και νομο­θε­τι­κά αλλά κυρί­ως προ­ε­τοι­μα­σμέ­νο ιδε­ο­λο­γι­κά» προ­σθέ­το­ντας ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ «έκα­νε το Λύκειο ακό­μα πιο ψυχο­φθό­ρο εξε­τα­στι­κό κέντρο».

Απευ­θυ­νό­με­νος τόσο στην κυβέρ­νη­ση όσο και στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι «δεν πρό­κει­ται να περά­σει η προ­σπά­θεια που κάνε­τε, να πεί­σε­τε ότι τα υπαρ­κτά προ­βλή­μα­τα της εκπαί­δευ­σης θα λυθούν δήθεν με τις “βέλ­τι­στες πρα­κτι­κές” του εξω­τε­ρι­κού και της ΕΕ», σημειώ­νο­ντας ότι η μεν υπουρ­γός επι­κα­λεί­ται τον ΟΟΣΑ, «που προ­τεί­νει συγ­χω­νεύ­σεις σχο­λεί­ων και απο­λύ­σεις εκπαι­δευ­τι­κών, για να μας πει ότι τα σχο­λεία στην Ελλά­δα πρέ­πει να απαλ­λα­γούν από την κρα­τι­κή στή­ρι­ξη», ο δε ΣΥΡΙΖΑ επι­κα­λεί­ται το παρά­δειγ­μα της Φιν­λαν­δί­ας «των 2.500 σχο­λεί­ων που έκλει­σαν τα τελευ­ταία χρόνια».

«Μιλά­τε, για υψη­λά μαθη­σια­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, στους δια­γω­νι­σμούς του ΟΟΣΑ που θέλει να φέρει και η κυρία Κερα­μέ­ως στην Ελλά­δα και μετρά­νε δεξιό­τη­τες. Τι προ­τεί­νε­τε ακρι­βώς; Να μπουν διδα­κτι­κά αντι­κεί­με­να στο Λύκειο με ενό­τη­τες όπως “Υπη­ρε­σί­ες καφε­τέ­ριας” ‑αντί για Γεω­γρα­φία και Ιστο­ρία- όπως κάνουν στη Φιν­λαν­δία;» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Είπε ότι η κυβέρ­νη­ση δεν άκου­σε τους μαθη­τές, φοι­τη­τές και εκπαι­δευ­τι­κούς, ούτε και τους γονείς, απο­κλεί­ο­ντας την ΑΣΓΜΕ από την ακρό­α­ση φορέ­ων, ενώ ανα­φε­ρό­με­νος στους διο­ρι­σμούς είπε ότι «καλύ­πτουν μόνο το 20% των κενών».

Ανα­φε­ρό­με­νος στους φοι­τη­τές, είπε, μετα­ξύ άλλων, «με ποια αριθ­μη­τι­κή, είναι ασφα­λές το άνοιγ­μα των γηπέ­δων, της κρουα­ζιέ­ρας, και όχι το άνοιγ­μα των αιθου­σών διδα­σκα­λί­ας των 30 φοι­τη­τών με μάσκες και απο­στά­σεις;» ενώ έθε­σε ερω­τή­μα­τα για την ποιό­τη­τα σπου­δών μέσω τηλεκ­παί­δευ­σης, για την έλλει­ψη εστιών, για τις καθυ­στε­ρή­σεις στο φοι­τη­τι­κό στε­γα­στι­κό επί­δο­μα, για τα 480 ευρώ καθα­ρών μηνιαί­ων απο­δο­χών των συμ­βα­σιού­χων καθη­γη­τών στα πανε­πι­στή­μια και για την πρό­σλη­ψη ειδι­κών φρου­ρών για την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, αντί μόνι­μων καθη­γη­τών στα πανεπιστήμια.

Εγκά­λε­σε την κυβέρ­νη­ση για υπο­τί­μη­ση της νοη­μο­σύ­νης της νεο­λαί­ας με τα 150 ευρώ σε όποιον νέο εμβο­λια­στεί τονί­ζο­ντας ότι «το πλέ­ον επι­κίν­δυ­νο είναι ότι ο εμβο­λια­σμός καθί­στα­ται αντι­κεί­με­νο συναλ­λα­γής, αντί να στη­ρι­χθεί ο γενι­κός δωρε­άν και δημό­σιος εμβο­λια­σμός, με σοβα­ρή εμβο­λια­στι­κή εκστρα­τεία, επι­στη­μο­νι­κή εξει­δι­κευ­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση, προ­λη­πτι­κό ιατρι­κό έλεγ­χο και υγειο­νο­μι­κή επι­τή­ρη­ση των εμβολιασμένων».

Ο Δ. Κου­τσού­μπας χαρα­κτή­ρι­σε το νομο­σχέ­διο «μνη­μείο σκο­τα­δι­σμού» και υπο­γράμ­μι­σε: «Δεν έχει καμία σχέ­ση με το σύγ­χρο­νο, το ουσια­στι­κά ανα­βαθ­μι­σμέ­νο σχο­λείο. Δεν δίνει απά­ντη­ση στην αγω­νία του εκπαι­δευ­τι­κού να κάνει καλύ­τε­ρο το μάθη­μά του».

Προ­σέ­θε­σε ότι το νομο­σχέ­διο δεν δίνει απά­ντη­ση ούτε στις ανά­γκες των μαθη­τών ούτε στο άγχος των γονιών να δουν τα παι­διά τους να προ­κό­βουν. «Σύγ­χρο­νο δεν είναι ένα σχο­λείο που δια­χω­ρί­ζει τα παι­διά. Δεν υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε το μονα­δι­κό σχο­λι­κό σύγ­γραμ­μα που λέει ψέμα­τα, που δια­στρε­βλώ­νει, που δίνει συντα­γές για κοκτέιλ- πάρ­τι, για να μάθουν δήθεν τα παι­διά τη μητρι­κή τους γλώσσα.

Εμείς, πρώ­τοι απ’ όλους, θέλου­με πλού­το πηγών και ηλε­κτρο­νι­κών μέσων, που όμως θα ανα­πτύσ­σουν την αγά­πη στη γνώ­ση, θα διδά­σκουν ότι η αλή­θεια είναι αντι­κει­με­νι­κή και ότι μπο­ρεί να την κατα­κτή­σει ο άνθρω­πος, για να ερμη­νεύ­σει και να αλλά­ξει τον κόσμο. Το σύγ­χρο­νο δεν είναι γενι­κά το “εναλ­λα­κτι­κό, έτσι όπως πλα­σά­ρε­ται. Το σύγ­χρο­νο είναι να γίνει πιο ουσια­στι­κή η σχέ­ση εκπαι­δευ­τι­κού — μαθη­τή. Και αυτή η σχέ­ση δεν μπο­ρεί να αντι­κα­τα­στα­θεί με την εξ απο­στά­σε­ως διδα­σκα­λία και τις δήθεν σύγ­χρο­νες αντι­παι­δα­γω­γι­κές θεω­ρί­ες σας, που θέλουν τον μαθη­τή να παλεύ­ει μόνος του με ένα επο­πτι­κό υλι­κό στο σπί­τι και το βάρος να πέφτει στον γονιό να γίνει δάσκα­λος και να τον βοη­θή­σει να τα βγά­λει πέρα» υπογράμμισε.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι ο δρό­μος της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, «ο δρό­μος της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Παι­δεί­ας» είναι αδιέ­ξο­δος και τόνι­σε: «Εδώ και χρό­νια οι γονείς παλεύ­ουν να καλύ­ψουν τις ανά­γκες των παι­διών τους, πλη­ρώ­νο­ντας, ξανά και ξανά και για όλο και περισ­σό­τε­ρες δρα­στη­ριό­τη­τες. Και η ψαλί­δα δεν κλεί­νει. Συνε­χώς μεγα­λώ­νει. Από που προ­κύ­πτει, ότι το να συνε­χί­σου­με στον δρό­μο της κατη­γο­ριο­ποί­η­σης των σχο­λεί­ων και των μαθη­τών θα ανε­βά­σει το μορ­φω­τι­κό επί­πε­δο των παι­διών μας, των μαθη­τών μας; Εδώ και χρό­νια, σιγά- σιγά, οι κοι­νω­νι­κοί φραγ­μοί στη μόρ­φω­ση εντεί­νο­νται. Από πού προ­κύ­πτει, ότι το να συνε­χί­σου­με στον μονό­πλευ­ρο δρό­μο του σχο­λεί­ου των δεξιο­τή­των, θα κάνει τους μαθη­τές να απο­κτή­σουν κρι­τι­κή σκέ­ψη; Εδώ και χρό­νια, τα σχο­λι­κά βιβλία έχουν γρα­φτεί με αυτόν ακρι­βώς τον προ­σα­να­το­λι­σμό και η κατά­στα­ση δεν είναι καθό­λου καλή. Και αυτό το ανα­γνω­ρί­ζουν όλοι».

Απευ­θυ­νό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση υπο­γράμ­μι­σε ότι το ΚΚΕ «δεν θα της κάνει το χατί­ρι να υλο­ποι­ή­σει την πρό­τα­σή της για να γίνει η εκπαί­δευ­ση “πεδίο συγκλί­σε­ων”» και ανέ­γνω­σε στη συνέ­χεια επι­στο­λή μιας μητέ­ρας στον πρω­θυ­πουρ­γό όπου μετα­ξύ άλλων ανέ­φε­ρε: “πιστεύω ότι αν η κοι­νω­νία προ­ο­δεύ­ει, θα έπρε­πε να είναι και λιγό­τε­ρο άδι­κη. Να δίνει πιο πολ­λά σε όλους. Λέω, λοι­πόν, να πάω με τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις ανά­γκες των πολ­λών. Για­τί είναι και δικές μου ανάγκες”.

«Με αυτά τα λόγια η Ελλη­νί­δα μάνα τελειώ­νει την επι­στο­λή της. Και με αυτά τα λόγια που συνυ­πο­γρά­φω τελειώ­νω κι εγώ την ομι­λία μου. Σας έδω­σα ‑πιστεύω- να κατα­λά­βα­τε, για­τί από το ΚΚΕ θα εισπρά­ξε­τε ένα μεγά­λο και ηχη­ρό “όχι” σήμε­ρα. Και αύριο θα σας βοη­θή­σου­με να το πετά­ξου­με όλοι μαζί στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ, εκεί όπου πραγ­μα­τι­κά ανή­κει» κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο