Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Τη λαϊκή ρήση “εδώ καράβια χάνονται, βαρκούλες αρμενίζουν”, θύμισε ο πρωθυπουργός με το σημερινό του διάγγελμα

«Τη λαϊ­κή ρήση “εδώ καρά­βια χάνο­νται, βαρ­κού­λες αρμε­νί­ζουν”, θύμι­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός με το σημε­ρι­νό του διάγ­γελ­μα, προ­σπα­θώ­ντας να κρύ­ψει ότι η δήθεν “νέα επο­χή” βασί­ζε­ται στα “απο­κα­ΐ­δια” των δικαιω­μά­των του λαού και της νεολαίας.

Η κυβέρ­νη­ση δε δεσμεύ­ε­ται για την κατάρ­γη­ση ούτε ενός μέτρου που επι­βλή­θη­κε στο λαό με τα μνη­μό­νια. Αντί­θε­τα, δεσμεύ­ε­ται σε όλους τους τόνους ότι οι ανα­διαρ­θρώ­σεις θα συνε­χι­στούν και ο λαός θα πρέ­πει να ξεχά­σει όλα όσα έχα­σε και να συμ­βι­βα­στεί με κάποια ψίχου­λα» δήλω­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για το διάγ­γελ­μα του πρωθυπουργού.

«Καθα­ρή έξο­δος για το λαό σημαί­νει κατάρ­γη­ση όλων των μνη­μο­νια­κών νόμων, ανα­πλή­ρω­ση των οικο­νο­μι­κών απω­λειών, ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών ανα­γκών» πρό­σθε­σε ο κ. Κου­τσού­μπας, κατα­λή­γο­ντας στη δήλω­σή του «ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι δεν χρειά­ζε­ται να ταχθούν ούτε με τη Σκύλ­λα ούτε με τη Χάρυ­βδη, ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη ΝΔ. Ας επι­λέ­ξουν μετα­ξύ τους ποιο από τα δύο τέρα­τα θυμί­ζει ο κάλ­πι­κος διπο­λι­σμός τους. Εμείς θα επι­λέ­ξου­με τη δική μας “Ιθά­κη”, που μας δίνει το ωραίο ταξί­δι του αγώ­να, για τη ζωή και το μέλ­λον που μας αξί­ζει! Αυτή η “Ιθά­κη” σίγου­ρα “δε θα μας γελάσει».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο