Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Τιμάμε τους αδικοχαμένους εργαζόμενους της Marfin

«Σήμε­ρα, όπως κάθε χρό­νο, τιμά­με τους αδι­κο­χα­μέ­νους εργα­ζό­με­νους της Marfin. Αρνιό­μα­στε τη μεγά­λη υπο­κρι­σία του αστι­κού κρά­τους και των κυβερ­νή­σε­ών του. Έχουν τερά­στιες ευθύ­νες η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμ­μα­τα δηλα­δή που κυβέρ­νη­σαν τα τελευ­ταία 10 χρό­νια εναλ­λάξ και άφη­σαν στο σκο­τά­δι τους προ­βο­κα­τό­ρι­κους και άλλους μηχα­νι­σμούς που έδρα­σαν γι’ αυτό το έγκλη­μα. Άφη­σαν, επί­σης, στο απυ­ρό­βλη­το τις ευθύ­νες της τρά­πε­ζας, δηλα­δή της εργο­δο­σί­ας, που δεν πήρε τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ασφα­λεί­ας για τους εργα­ζό­με­νούς της. Θα τους θυμό­μα­στε πάντα, θα τους τιμά­με, θα τους μνη­μο­νεύ­ου­με» δήλω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην κατά­θε­ση στε­φα­νιού στη Marfin.

Δήλωση ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη στην Καλλιθέα για την Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών

«Ο αγώ­νας ενά­ντια στο φασι­σμό πρέ­πει να είναι συνε­χής, αλλά για να είναι συνε­πής και απο­τε­λε­σμα­τι­κός πρέ­πει να στρέ­φε­ται ενά­ντια στη μήτρα που τον γεν­νά: τον καπιταλισμό.

75 χρό­νια μετά είμα­στε παρό­ντες σ’ αυτόν τον αγώ­να, με αυτό το περιε­χό­με­νο» δήλω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας ο οποί­ος κατέ­θε­σε στε­φά­νι στο Μνη­μείο του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη στην Καλ­λι­θέα, σήμε­ρα, 9 Μάη, Ημέ­ρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών.

koutsoumpas kallithea

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο