Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το αδύνατο γίνεται δυνατό όταν η λαϊκή οργή και αγανάκτηση δεν παγιδεύεται στα κάλπικα διλήμματα

«Το αδύ­να­το γίνε­ται δυνα­τό, όταν η λαϊ­κή οργή και αγα­νά­κτη­ση, δεν παγι­δεύ­ε­ται στα κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα και τις αντι­πα­ρα­θέ­σεις μετα­ξύ της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, αντι­πα­ρα­θέ­σεις που δεν αφο­ρούν βέβαια την ουσία της πολι­τι­κής που εξυ­πη­ρε­τεί το κεφά­λαιο, αλλά ποιος ‑πιθα­νά με ποιον συνέ­ται­ρο- θα έχει το πάνω χέρι στο επό­με­νο κυβερ­νη­τι­κό σχή­μα, για να συνε­χί­σει και να επε­κτεί­νει αυτή την πολι­τι­κή για την οποία όλοι τους έχουν δεσμεύσεις».

Τα παρα­πά­νω τόνι­σε ο γ.γ της ΚΕ. του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατά την διάρ­κεια της ομι­λί­ας του στη Λάρι­σα, στα πλαί­σια της περιο­δεί­ας του.

Ο κ. Κου­τσού­μπας απηύ­θυ­νε μήνυ­μα με άρω­μα εκλο­γών λέγο­ντας πως «το αδύ­να­το γίνε­ται δυνα­τό όταν η συνε­χώς αυξα­νό­με­νη λαϊ­κή οργή δεν εγκλω­βί­ζε­ται στην “ακι­νη­σία” της ανα­μο­νής των εκλο­γών, δεν περι­μέ­νει δηλα­δή πότε ο Μητσο­τά­κης θα ανα­κοι­νώ­σει την ημε­ρο­μη­νία των εκλο­γών, μπας και κατέ­βει «δια της επι­φοι­τή­σε­ως», κανέ­νας νέος «σωτή­ρας» στην πολι­τι­κή ζωή του τόπου».

Ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ μίλη­σε για κάλ­πι­κα διλήμ­μα­τα και εκβια­σμούς ενό­ψει εκλο­γών, σημειώ­νο­ντας πως «έτσι γινό­ταν πάντα μπρο­στά στις εκλο­γές, έτσι γίνε­ται και τώρα. Αλί­μο­νο αν τα κόμ­μα­τα της αστι­κής δια­χεί­ρι­σης δεν έστη­ναν προ­ε­κλο­γι­κές παγί­δες στο λαό για να εγκλω­βί­σουν τη δυσα­ρέ­σκειά του».

Σε αυτό το πλαί­σιο έστρε­ψε τα βέλη του στη κυβέρ­νη­ση λέγο­ντας ότι «μέσα σε τέσ­σε­ρα χρό­νια η αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πέρα­σε δεκά­δες αντερ­γα­τι­κούς αντι­λαϊ­κούς νόμους, που αν ο εργά­της, ο άνθρω­πος του μόχθου κάνει το λογα­ρια­σμό, θα δει ότι είναι ζημιω­μέ­νος και στην εργα­σία και στο εισό­δη­μα και στην παι­δεία και στην υγεία και στην ασφά­λι­ση και στα λαϊ­κά δικαιώματα».

Επί­σης επι­τέ­θη­κε και στον ΣΥΡΙΖΑ λέγο­ντας πως «ο λαός βρέ­θη­κε ζημιω­μέ­νος με τις κυβερ­νή­σεις συνερ­γα­σί­ας και με του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, οι οποί­ες απο­δεί­χτη­καν πολύ­τι­μο εργα­λείο του συστή­μα­τος στα χρό­νια της κρί­σης και των μνημονίων».

«Μπο­ρεί να φαντα­στεί, λοι­πόν, ο καθέ­νας και η καθε­μιά, αν η τελευ­ταία αντι­λαϊ­κή θητεία της ΝΔ ήταν ένα βήμα, τότε ποιο θα είναι το άλμα, αν ο λαός δεν απο­φα­σί­σει να βάλει ένα φρέ­νο, όχι μόνο στα όνει­ρα του Μητσο­τά­κη για κυβέρ­νη­ση αυτο­δυ­να­μί­ας, αλλά και σ’ αυτά του Τσί­πρα για μια δήθεν “προ­ο­δευ­τι­κή” κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας, για να μοι­ρά­ζε­ται η αντι­λαϊ­κή ευθύ­νη αυτής της για­λα­τζί προ­ο­δευ­τι­κής πολι­τι­κής σε περισ­σό­τε­ρους από έναν», είπε.

Παράλ­λη­λα ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ ανα­φέρ­θη­κε στην ακρί­βεια σημειώ­νο­ντας πως «εξα­νε­μί­ζει το ήδη πενι­χρό λαϊ­κό εισό­δη­μα και απαι­τεί λύσεις». Τόνι­σε δε, ότι «λύση ή έστω ανά­σα ανα­κού­φι­σης, είναι οι αυξή­σεις των μισθών και των συντά­ξε­ων, είναι η κατάρ­γη­ση των φόρων στα προ­ϊ­ό­ντα λαϊ­κής κατανάλωσης».

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην ενερ­γεια­κή κρί­ση λέγο­ντας πως «αντι­με­τω­πί­ζε­ται μόνο αν συγκρου­στείς με την πολι­τι­κή απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας, της “πρά­σι­νης μετά­βα­σης”, με την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και τα Χρη­μα­τι­στή­ρια της Ενέρ­γειας που υλο­ποί­η­σαν όλες οι κυβερνήσεις».

Επί­σης, ο γ.γ της Κ.Ε του ΚΚΕ μίλη­σε για τον αγρο­τι­κό κόσμο και τα θέμα­τα που τον απα­σχο­λούν, ενώ στή­ρι­ξε τις αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις του τελευ­ταί­ου διαστήματος.

«Καλά κάνουν λοι­πόν και σήμε­ρα βγαί­νουν στους δρό­μους οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες και κτη­νο­τρό­φοι της Λάρι­σας, που εδώ στο νομό παρά­γουν ροδά­κι­να, κερά­σια, μήλα, στα­φύ­λια, που καλ­λιερ­γούν το βαμ­βά­κι, το σιτά­ρι και άλλα προ­ϊ­ό­ντα, που βγά­ζουν το γάλα, για­τί θέλουν το αυτο­νό­η­το: Να μπο­ρούν να ζουν από τη σοδειά και την παρα­γω­γή τους», είπε ο κ. Κου­τσού­μπας και συμπλή­ρω­σε ανα­φε­ρό­με­νος στο κόστος παρα­γω­γής : «Οι αγρό­τες και οι κτη­νο­τρό­φοι θα πρέ­πει να πλη­ρώ­νο­νται, όχι βέβαια με τις εξευ­τε­λι­στι­κές τιμές που δίνουν οι βιο­μή­χα­νοι, οι μεσά­ζο­ντες, που δεν καλύ­πτουν ούτε το κόστος παρα­γω­γής, αλλά με τιμές που θα τους επι­τρέ­πουν και να ζήσουν και να μπο­ρούν να παρά­γουν την επό­με­νη χρονιά».

Τέλος ο κ. Κου­τσού­μπας μίλη­σε για την στά­ση του ΚΚΕ απέ­να­ντι στο πόλε­μο στη Ουκρα­νία, αλλά και την ελλη­νι­κή εμπλο­κή και τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις, με αφορ­μή την 110 Πτέ­ρυ­γα Μάχης.

«Πρέ­πει να στα­μα­τή­σει η χώρα μας να είναι ξέφρα­γο αμπέ­λι των Αμε­ρι­κα­νών και του ΝΑΤΟ. Να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο. Να κλεί­σουν όλες οι βάσεις του θανά­του», είπε, ενώ μιλώ­ντας για την τουρ­κι­κή απει­λή και το ζήτη­μα της δια­σφά­λι­σης της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας από την πλευ­ρά του ΝΑΤΟ είπε πως «η μόνη αλλη­λεγ­γύη που βλέ­που­με εμείς τώρα, είναι οι πλά­τες που κάνουν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στην Τουρκία».

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο