Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το καλό σενάριο για το λαό, γράφεται μόνο με δυνατό ΚΚΕ!

«Tο καλό σενά­ριο για το λαό, γρά­φε­ται μόνο με δυνα­τό ΚΚΕ» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μιλώ­ντας στο Εθνι­κό Αθλη­τι­κό Κέντρο Σταυ­ρού­πο­λης στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση της Τομε­α­κής Επι­τρο­πής Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του Κόμματος.

Σημεί­ω­σε πως κέρ­δος την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών «θα είναι μόνο ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ. Στή­ριγ­μα στους αγώ­νες μας για να βελ­τιώ­σου­με σήμε­ρα τη ζωή μας όσο μπο­ρού­με, αλλά και για να ξημε­ρώ­σουν επι­τέ­λους καλύ­τε­ρες μέρες στη χώρα μας». Ανέ­φε­ρε πως «ο Μητσο­τά­κης θέλει και δεύ­τε­ρη αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση, για να απο­τε­λειώ­σει ό,τι άφη­σε όρθιο. Κι ο Τσί­πρας πλα­σά­ρει ως δήθεν προ­ο­δευ­τι­κή την πολι­τι­κή που μας γυρί­ζει χρό­νια πίσω. Στο ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ 25 λένε και ξελέ­νε για το με ποιον θα τσο­ντά­ρουν και τα αντι­λαϊ­κά σενά­ρια δίνουν και παίρ­νουν…» και υπο­γράμ­μι­σε ότι «το ζήτη­μα για το λαό, όμως, είναι να αρχί­ζει να νιώ­θει αυτός νικη­τής, αυτός κερ­δι­σμέ­νος! Κι αυτό μπο­ρεί να συμ­βεί μόνο με ένα πιο δυνα­τό ΚΚΕ».

Ολόκληρη η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

Ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στην Σταυρούπολη:

Φίλες και φίλοι

συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Και από εδώ, από τη Σταυ­ρού­πο­λη, τις εργα­το­γει­το­νιές της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης, θέλου­με να ακου­στεί δυνα­τά το κάλε­σμα που απευ­θύ­νει το ΚΚΕ στους εργα­ζό­με­νους, τους βιο­πα­λαι­στές αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και αγρό­τες, στη νεο­λαία και τις γυναί­κες των λαϊ­κών οικογενειών.

Κέρ­δος για όλους εσάς την επό­με­νη μέρα των εκλο­γών, θα είναι μόνο ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ.

Στή­ριγ­μα στους αγώ­νες μας για να βελ­τιώ­σου­με σήμε­ρα τη ζωή μας όσο μπο­ρού­με, αλλά και για να ξημε­ρώ­σουν επι­τέ­λους καλύ­τε­ρες μέρες στη χώρα μας.

Και μη σας παρα­σύ­ρει ο «τσα­κω­μός» της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ, που παίρ­νει ξώφαλ­τσα και το ΠΑΣΟΚ, όλων αυτών δηλα­δή, που κυβέρ­νη­σαν τα τελευ­ταία χρό­νια και ευθύ­νο­νται για όσα βασα­νί­ζουν τον λαό μας. Τρώ­γο­νται σαν τα κοκό­ρια, όμως ο καυ­γάς τους μοιά­ζει περί­που με οικο­γε­νεια­κό, αφού μοι­ρά­ζο­νται κοι­νές δεσμεύσεις.

Η μεγα­λύ­τε­ρη δέσμευ­ση; Η υπε­ρά­σπι­ση των κερ­δών των λίγων, σε βάρος των δικαιω­μά­των των πολλών.

Απλά μαλώ­νουν ποιος μπο­ρεί να κάνει καλύ­τε­ρα τη δου­λειά των λίγων εκμε­ταλ­λευ­τών του ιδρώ­τα του λαού.

Ο Μητσο­τά­κης θέλει και δεύ­τε­ρη αυτο­δύ­να­μη κυβέρ­νη­ση, για να απο­τε­λειώ­σει ό,τι άφη­σε όρθιο. Κι ο Τσί­πρας πλα­σά­ρει ως δήθεν προ­ο­δευ­τι­κή την πολι­τι­κή που μας γυρί­ζει χρό­νια πίσω. Στο ΠΑΣΟΚ και το ΜΕΡΑ 25 λένε και ξελέ­νε για το με ποιον θα τσο­ντά­ρουν και τα αντι­λαϊ­κά σενά­ρια δίνουν και παίρνουν…

Όμως, το καλό σενά­ριο για το λαό, γρά­φε­ται μόνο με δυνα­τό ΚΚΕ.

Κυβέρ­νη­ση θα φτιά­ξουν, μην έχε­τε καμιά ανη­συ­χία, για­τί αυτά που τους ενώ­νουν είναι περισ­σό­τε­ρα από αυτά που τους χωρίζουν.

Από­δει­ξη, τα νομο­σχέ­δια της ΝΔ, που έγι­ναν νόμοι με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Από­δει­ξη, τα θέμα­τα γύρω από τα οποία όχι απλά δεν στή­νε­ται κανέ­νας καυ­γάς, ούτε καν προ­ε­κλο­γι­κά, αλλά αντί­θε­τα περισ­σεύ­ουν οι αγά­πες και οι φιλο­φρο­νή­σεις, όπως αυτές του κυβερ­νη­τι­κού εκπρο­σώ­που για το γεγο­νός ότι ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός εξω­τε­ρι­κών, ο Μπλίν­κεν, συνά­ντη­σε και τον Μητσο­τά­κη και τον Τσίπρα!

Δεν σας κάνει εντύπωση;

Τόσο σοβα­ρό θέμα και δεν άνοι­ξε ρου­θού­νι ανά­με­σα στους «μονο­μά­χους» που «σηκώ­νουν τους τόνους» και έρχο­νται δήθεν σε «μετω­πι­κή σύγκρου­ση» για το καθε­τί δευ­τε­ρεύ­ον και τριτεύον…

Ίσα-ίσα, πήραν «νου­με­ρά­κι» για να τον συναντήσουν…

Και να τού πουν τι, επί της ουσίας;

Πως όποια και να είναι η επό­με­νη κυβέρ­νη­ση, η Ελλά­δα θα συνε­χί­σει να μετα­τρέ­πε­ται σε μια απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κή βάση. Ότι θα συνε­χι­στεί η επι­κίν­δυ­νη εμπλο­κή της χώρας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία. Ότι θα προ­χω­ρή­σουν τα βήμα­τα προς τις διευ­θε­τή­σεις στο Αιγαίο και τη νοτιο­α­να­το­λι­κή Μεσό­γειο, με ΝΑΤΟϊ­κή ομπρέ­λα και σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των του ελλη­νι­κού λαού.

Πλή­ρης ταύ­τι­ση, λοι­πόν, σε αυτά που άλλω­στε τα έχουν υλο­ποι­ή­σει όλοι ως κυβέρνηση.

Ας τους αφή­σου­με, λοι­πόν, όλους αυτούς να σπά­νε το κεφά­λι τους για το ποια θα είναι ακρι­βώς η σύν­θε­ση της επό­με­νης αντι­λαϊ­κής κυβέρνησης.

Αν θα είναι δηλα­δή, μονο­κομ­μα­τι­κή ή συνερ­γα­σί­ας, αν θα είναι κυβέρ­νη­ση των «νικη­τών» ή των «ηττη­μέ­νων», όπως τις λένε, αν και με ποιον από τους δυο θα πάει το ΠΑΣΟΚ ‑άλλος καη­μός κι αυτός- και πάει λέγοντας…

Το ζήτη­μα για το λαό, όμως, είναι να αρχί­ζει να νιώ­θει αυτός νικη­τής, αυτός κερ­δι­σμέ­νος! Κι αυτό μπο­ρεί να συμ­βεί μόνο με ένα πιο δυνα­τό ΚΚΕ.

Αν κάτι δεί­χνει, άλλω­στε, και η πρό­σφα­τη πεί­ρα και εδώ, στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, είναι πως ο λαός της περιο­χής βγή­κε κερ­δι­σμέ­νος, όπο­τε έκα­νε πρά­ξη το σύν­θη­μα «μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό»!

Το ΚΚΕ απο­δεί­χθη­κε ο καλύ­τε­ρος εγγυ­η­τής, ελπί­δα εμπι­στο­σύ­νης και προ­ο­πτι­κής για κάθε λαϊ­κό αγώ­να που ξεσπού­σε κάτω από τις επι­πτώ­σεις της αντι­λαϊ­κής πολιτικής!

Φίλες και φίλοι

συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Εμείς ανα­λαμ­βά­νου­με την ευθύ­νη και λέμε τη μεγά­λη και ίσως σκλη­ρή αλή­θεια που όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα κρύβουν:

Ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, στην οποία όλοι ορκί­ζο­νται, όπως και η καπι­τα­λι­στι­κή κρί­ση, την οποία όλοι ξορ­κί­ζουν αλλά δεν μπο­ρούν να απο­φύ­γουν, είναι μια κακή, μια εχθρι­κή προ­ο­πτι­κή για τους πολ­λούς, για τους εργα­ζό­με­νους, για το λαό.

Ναι, μπο­ρεί να έχουν όντως ανά­πτυ­ξη, να κερ­δί­ζουν πολ­λά οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές, βιο­μή­χα­νοι, τρα­πε­ζί­τες, μεγα­λο­ξε­νο­δό­χοι και πάει λέγοντας.

Ναι, μπο­ρεί να ευη­με­ρή­σουν οι αριθ­μοί, μπο­ρεί να πάρει η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία και την περι­βό­η­τη «επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα» για την οποία «σκί­ζο­νται» ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αυτά, όμως, έχουν ως προ­ϋ­πό­θε­ση να χάσου­με όλοι εμείς και οι οικο­γέ­νειές μας σε δικαιώ­μα­τα, σε δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα, στον βαθ­μό ικα­νο­ποί­η­σης των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας, αυτών των ανα­γκών που μένουν συστη­μα­τι­κά έξω από την προ­ε­κλο­γι­κή αντιπαράθεση…

Μήπως, άλλω­στε, αυτό δεν βλέ­που­με και σήμε­ρα να συμβαίνει;

Ακού­με πανη­γύ­ρια για τους μεγά­λους ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης μετά την κρί­ση που επι­τά­χυ­νε η παν­δη­μία και την ίδια στιγ­μή οι εργα­ζό­με­νοι και εδώ στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη, ψάχνουν να δουν πού εξα­φα­νί­στη­κε ο μισθός από τις 15 του μήνα!!!

Τι έχουν να περι­μέ­νουν, όμως, και οι αγρό­τες και οι κτη­νο­τρό­φοι όλης της χώρας και εδώ, της ευρύ­τε­ρης περιο­χής, από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και την ανά­πτυ­ξη που υπόσχεται;

Τι έχουν να περι­μέ­νουν από τον κύριο Τσί­πρα που, σαν να κάνει στους ίδιους τους αγω­νι­στές αγρό­τες κάποιου είδους τρο­λά­ρι­σμα, ανέ­βη­κε μετά από 10 χρό­νια πάλι σε αγρο­τι­κό τρα­κτέρ για να βγά­λει τον λόγο του, λες και δεν θυμού­νται οι αγρό­τες, τι έγι­νε μετά την τελευ­ταία φορά που το έκα­νε αυτό…

Πέρα από υπο­σχέ­σεις, τίποτα!

Τα πρό­σφα­τα στοι­χεία της ΕΛΣΤΑΤ μαρ­τυ­ρούν την διαρ­κή πτω­τι­κή τάση της αγρο­το­κτη­νο­τρο­φι­κής παρα­γω­γής και εδώ στην περιοχή.

Το αυξη­μέ­νο κόστος παρα­γω­γής, συν­δυα­στι­κά με την κερ­δο­σκο­πία των εμπό­ρων και την έλλει­ψη κατώ­τα­της εγγυ­η­μέ­νης τιμής διά­θε­σης των προ­ϊ­ό­ντων, δημιουρ­γεί αδιέξοδο.

Οι αρνη­τι­κές για τη λαϊ­κή πλειο­ψη­φία συνέ­πειες της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, δεν φαί­νο­νται, όμως, μόνο στο πενι­χρό εισό­δη­μα. Φαί­νο­νται σε μια σει­ρά ζητή­μα­τα που επι­βα­ρύ­νουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα και την δια­βί­ω­ση του λαού και της νεολαίας.

Κι αυτό, εδώ στα δυτι­κά της πόλης, το έχε­τε ζήσει στο πετσί σας.

Να πιά­σου­με το θέμα της υγεί­ας, που δεν υπάρ­χει οικο­γέ­νεια που να μην την απασχολεί;

Ιδιαί­τε­ρα, σε μια περιο­χή με τερά­στια ατμο­σφαι­ρι­κή ρύπαν­ση και περι­βαλ­λο­ντι­κή υπο­βάθ­μι­ση που σχε­τί­ζε­ται και επι­βα­ρύ­νε­ται από τη συγκέ­ντρω­ση βιο­μη­χα­νιών στη Σίν­δο και το Καλοχώρι.

Αλή­θεια, πώς είναι δυνα­τόν να δεί­ξει κανείς εμπι­στο­σύ­νη, στα κόμ­μα­τα αυτά που, ως κυβερ­νή­σεις, άφη­σαν πρα­κτι­κά ανύ­παρ­κτη την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας στη Δυτι­κή Θεσσαλονίκη;

Αφού, εδώ, στο Δήμο Παύ­λου Μελά, άφη­σαν να λει­τουρ­γεί η τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νία του Ομί­λου ΤΙΤΑΝ με τους ρύπους που προ­σθέ­τει στην ατμό­σφαι­ρα, ύστε­ρα και από τις αδειο­δο­τή­σεις που έλα­βε, για την καρ­κι­νο­γό­νο καύ­ση απορ­ριμ­μά­των τα τελευ­ταία χρόνια;

Ούτε τους πέρα­σε από το μυα­λό ότι, εδώ στην περιο­χή, χρειά­ζε­ται να λει­τουρ­γούν σύγ­χρο­να, πλή­ρως στε­λε­χω­μέ­να Κέντρα Υγεί­ας, και όχι φυσι­κά απο­δυ­να­μω­μέ­νες ΤΟΜΥ που ουσια­στι­κά υπο­λει­τουρ­γούν ή μονά­χα συνταγογραφούν…

Ούτε ένα κυβερ­νη­τι­κό αυτί δεν ίδρω­σε για τους κατοί­κους της περιο­χής που βρί­σκο­νται μονί­μως εκτε­θει­μέ­νοι στους επι­κίν­δυ­νους ρύπους, με τα σπί­τια τους να είναι στην ίδια γει­το­νιά με τα ΕΛΠΕ και άλλες ρυπο­γό­νες βιομηχανίες.

Και τι να πει κανείς, για τις τελευ­ταί­ες αρνη­τι­κές εξε­λί­ξεις με τη δια­κο­πή του δια­γω­νι­σμού για την κατα­σκευή του Παι­δια­τρι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης που είχε προ­βλε­φθεί να λει­τουρ­γή­σει στο Φίλυ­ρο, επει­δή ‑ακού­στε- οι προ­σφο­ρές που υπο­βλή­θη­καν, ήταν πολύ υψη­λό­τε­ρες από το αντι­κεί­με­νο της δωρεάς!!!

Άρα­γε με ποια τιμή κοστο­λο­γεί­ται η ανθρώ­πι­νη ζωή, η προ­στα­σία της υγεί­ας των μικρών παιδιών;

Επι­βε­βαιώ­νε­ται, ότι δεν μπο­ρεί η υγεία του λαού να είναι συνάρ­τη­ση της λογι­κής κόστους-οφέ­λους, να απο­τε­λεί αντι­κεί­με­νο επι­χει­ρη­μα­τι­κής δραστηριότητας…

Για­τί ‑όπως κατα­λα­βαί­νουν και τα μικρά παι­διά- δεν τους έπια­σε κανέ­νας πόνος τούς επι­χει­ρη­μα­τί­ες για την υγεία του λαού.

Εμφα­νί­ζο­νται μόνον όπου και όπο­τε μυρί­ζο­νται κέρδη…

Γι’ αυτό και πρέ­πει να μαυ­ρι­στούν τα κόμ­μα­τα εκεί­να, που μιλούν με τις ίδιες ακρι­βώς λέξεις, για «αρμο­νι­κή συνύ­παρ­ξη δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα υγεί­ας», δηλα­δή η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και άλλοι, όπως η Ελλη­νι­κή Λύση, που ο αρχη­γός της δεν χάνει, μάλι­στα, ευκαι­ρία στη Βου­λή, να μας υπεν­θυ­μί­σει, ότι είναι και ο ίδιος επιχειρηματίας…!!!

Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

φίλες και φίλοι

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αντα­γω­νί­ζο­νται για το ποιος μπο­ρεί να κρα­τή­σει καλύ­τε­ρα την σημαία του λεγό­με­νου «ανα­πτυ­ξια­κού σχε­δια­σμού» στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Δυτι­κής Θεσσαλονίκης.

Έχουν μάλι­στα το θρά­σος να μιλούν για για «ανα­πτυ­ξια­κή υστέ­ρη­ση», για «κατοί­κους 2ης κατη­γο­ρί­ας» και άλλα σχετικά.

Είναι όμως τα ίδια κόμ­μα­τα που με τις πολι­τι­κές τους, οδή­γη­σαν τον λαό της Δυτι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης να επι­βιώ­νει στην ανέ­χεια και στην ενερ­γεια­κή φτώχεια.

Τα έργα που εξαγ­γέλ­λουν προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται με κρι­τή­ριο την εξυ­πη­ρέ­τη­ση του «πάρ­τι» των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών στην περιο­χή και όχι βέβαια τις λαϊ­κές ανάγκες.

Μιλά­με βέβαια για την κατα­σκευή του κόμ­βου Κ16, την προ­σπά­θεια οδι­κής σύν­δε­σης του Λιμα­νιού με τον ΠΑΘΕ και την Εγνα­τία Οδό, την έναρ­ξη κατα­σκευ­ής του FlyOver, έργα τα οποία κρί­νο­νται απα­ραί­τη­τα, ώστε η πόλη να γίνει το κέντρο μετα­φο­ράς και απο­θή­κευ­σης εμπο­ρευ­μά­των με δια­κρι­τό ρόλο στα Βαλ­κά­νια και στην ΝΑ Ευρώπη.

Και σαν να μην τους έφθα­ναν οι δρό­μοι, οι σχε­δια­σμοί αυτοί, έρχο­νται και μετα­τρέ­πουν τους λιγο­στούς ανα­ξιο­ποί­η­τους χώρους μέσα στον αστι­κό ιστό, σε κέντρα logistics, όπως προ­βλέ­πε­ται με το πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Γκό­νου που σχε­διά­ζουν να το μετα­τρέ­ψουν στο μεγα­λύ­τε­ρο δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κέντρο της Βόρειας Ελλάδας.

Άρα­γε τι κερ­δί­ζει ο λαός της περιοχής;

Ούτε για αστείο δεν συζη­τά­νε την ανα­βάθ­μι­ση της αστι­κής συγκοι­νω­νί­ας με πλή­ρη ανά­πτυ­ξη όλων των δυνα­τών μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς, ώστε να απο­κτή­σει επαρ­κή, σύγ­χρο­νη και φθη­νή μετακίνηση.

Και η ανα­βάθ­μι­ση του οδι­κού δικτύ­ου, που σε κάθε περί­πτω­ση κρί­νε­ται απα­ραί­τη­τη, είναι δώρον — άδω­ρον, όταν δεν έχεις καν χρή­μα­τα να βάλεις καύ­σι­μα για να μετα­κι­νή­σεις το αυτο­κί­νη­τό σου από την αύξη­ση των τιμών.

Να πάμε και στην παιδεία;

Όταν μιλά­νε για «ανά­πτυ­ξη» σίγου­ρα δεν ανα­φέ­ρο­νται στην ουσια­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση, στην κατα­σκευή περισ­σό­τε­ρων ασφα­λών και σύγ­χρο­νων σχο­λι­κών κτι­ρί­ων για τα παι­διά των λαϊ­κών οικογενειών.

Για­τί σίγου­ρα, δεν είναι «ανά­πτυ­ξη» για τον λαό:

-Οι πάνω από 50 υπό­γειες αίθου­σες σε σχο­λεία του Δήμου Κορ­δε­λιού Ευόσμου.

-Το να φιλο­ξε­νεί­ται το ειδι­κό σχο­λείο στο Κορ­δε­λιό, με 30 μαθη­τές με ειδι­κές ανά­γκες, σε ένα ακα­τάλ­λη­λο και επι­κίν­δυ­νο κτίριο.

-Δεν είναι «ανά­πτυ­ξη» για τον λαό οι 14 προ­κάτ αίθου­σες σε ένα Δημο­τι­κό του Ευό­σμου ή οι πάνω από 100 σχο­λι­κές αίθου­σες με γυψο­σα­νί­δες στα σχο­λεία του δήμου! Τα εργο­τά­ξια του Μετρό στη Θεσ­σα­λο­νί­κη λιγό­τε­ρα είναι!

-Για να μη μιλή­σου­με για τον προ­σει­σμι­κό έλεγ­χο, σε όλα τα σχο­λεία, ο οποί­ος έπρε­πε να γίνει χτες!

Μπο­ρεί να είναι εξορ­γι­στι­κό, είναι όμως και χαρα­κτη­ρι­στι­κό για τις προ­τε­ραιό­τη­τες της ανά­πτυ­ξης που ευαγ­γε­λί­ζο­νται: Όσα χρή­μα­τα δόθη­καν φέτος στις σχο­λι­κές επι­τρο­πές για την συντή­ρη­ση και την λει­τουρ­γία 98 σχο­λι­κών μονά­δων, άλλα τόσα δόθη­καν για να κατα­σκευα­στεί μια «πρά­σι­νη» ταρά­τσα σε ένα σχο­λι­κό κτί­ριο στο όνο­μα της «πρά­σι­νης ανάπτυξης»!

Τρα­ντα­χτή από­δει­ξη πως η ανά­πτυ­ξή τους θεω­ρεί αδι­καιο­λό­γη­το κόστος έργα απα­ραί­τη­τα για την προ­στα­σία της ζωής του λαού, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά.

Και αν σήμε­ρα υπάρ­χει μία έστω μελέ­τη πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας στην Πολί­χνη, είναι για­τί οι κάτοι­κοι βγή­καν αγω­νι­στι­κά μπρο­στά, εμπι­στεύ­τη­καν την δύνα­μη της συλ­λο­γι­κής διεκ­δί­κη­σης και με στή­ριγ­μα τις δυνά­μεις του ΚΚΕ, οργά­νω­σαν την πάλη τους, συγκρό­τη­σαν επι­τρο­πή κατοί­κων με κατοί­κους άλλων πλημ­μυ­ρο­πα­θών περιο­χών του Δήμου, δεν ανέ­θε­σαν σε κάποιον «σωτή­ρα» να τους λύσει το πρόβλημα.

Ούτε βέβαια σκέ­φτη­καν πως τώρα «είναι προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δος, μπο­ρού­με να περι­μέ­νου­με τις εκλο­γές», ακού­γο­ντας αυτούς που τους λένε ότι «μια ψήφος κάθε τέσ­σε­ρα χρό­νια φτάνει»…

Θα πει κάποιος, ναι, αλλά όμως, γίνο­νται και έργα, όπως αυτό το Μητρο­πο­λι­τι­κό Πάρ­κο που θα κατα­σκευα­στεί στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Παύ­λου Μελά. «Καλύ­τε­ρα ένα πάρ­κο, παρά ένας εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νος μπα­ζό­το­πος, όπως έχει δια­μορ­φω­θεί σήμε­ρα το πρώ­ην στρα­τό­πε­δο», θα σκε­φτεί κάποιος. Και ακρι­βώς έτσι είναι!

Όμως δεν πρέ­πει να επι­κρα­τή­σει κανέ­νας εφησυχασμός!

Αρκεί να θυμη­θεί κανείς τα λόγια του ίδιου του πρω­θυ­πουρ­γού στην τελευ­ταία του επί­σκε­ψη στο στρατόπεδο:

«Το μητρο­πο­λι­τι­κό πάρ­κο πρέ­πει παρά­γει έσο­δα για να δια­σφα­λί­σει την βιω­σι­μό­τη­τα του», είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Απο­κα­λύ­πτο­ντας τόσο τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς που υπάρ­χουν, όσο και τη συνει­δη­τή επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης να απαλ­λά­ξει το κρά­τος από την ευθύ­νη λει­τουρ­γί­ας του.

Άρα πάλι την λυπη­τε­ρή θα την πλη­ρώ­σει ο λαός!

Όλα αυτά βέβαια δεν τα λέει το ΚΚΕ, αλλά απο­τυ­πώ­νο­νται στην μελέ­τη οικο­νο­μι­κής βιω­σι­μό­τη­τας του μητρο­πο­λι­τι­κού πάρκου.

Σε αυτή δια­βά­ζου­με για ενοι­κιά­σεις αθλη­τι­κών και πολι­τι­στι­κών χώρων με πολύ υψη­λό αντί­τι­μο, τιμο­κα­τα­λό­γους εξω­τε­ρι­κών χώρων που θα χρε­ώ­νουν κάθε σπι­θα­μή γης, αν ένας φορέ­ας θελή­σει να διορ­γα­νώ­σει μια εκδήλωση.

Οι μαθη­τές κοστο­λο­γού­νται ως πελά­τες που θα πλη­ρώ­νουν εισι­τή­ριο για να μπουν στα μου­σεία που θα λειτουργήσουν…

Ένα πρώ­ην κτί­ριο φυλα­κών σχε­διά­ζε­ται να γίνει ξενοδοχείο…

Και πολ­λά ακόμα…

Να μην επε­κτα­θού­με, νομί­ζου­με ότι κατα­λά­βα­τε τι μητρο­πο­λι­τι­κό πάρ­κο πάνε να φτιάξουν…

Για να μην ανα­φερ­θού­με σε αυτά που, από ότι φαί­νε­ται, σχε­διά­ζουν για το Μου­σείο Εθνι­κής Αντί­στα­σης που θα λει­τουρ­γή­σει στο μελ­λο­ντι­κό πάρκο…

Στη σχε­τι­κή μελέ­τη, ως μου­σεία — πρό­τυ­πα αναφέρονται:

-Το Μου­σείο Κατο­χής της Λετο­νί­ας, στο οποίο, όπως ανα­φέ­ρουν, «συνε­νώ­νε­ται η γερ­μα­νι­κή και σοβιε­τι­κή κατο­χή, ανα­δει­κνύ­ε­ται η ιστο­ρία προ­δο­σί­ας της ΕΣΣΔ».

-Επί­σης, το Μου­σείο κατο­χών και αγώ­νων ελευ­θε­ρί­ας στο Βίλ­νιους της Λιθουα­νί­ας που κάνει ανα­φο­ρά στους αντι­σο­βιε­τι­κούς αντάρ­τες και πολ­λά ακόμα….

Θα τρί­ζουν τα κόκα­λα των εκτε­λε­σμέ­νων ηρώ­ων του στρα­το­πέ­δου Παύ­λου Μελά, με αυτά που σκέ­φτο­νται όλοι αυτοί να κάνουν…

Αλλά είναι, βλέ­πε­τε, στο DNA τους η ανι­στό­ρη­τη, η αντι­δρα­στι­κή θεω­ρία των «δύο άκρων» που έχει απο­δει­χθεί ξανά και ξανά ποιους ξεπλέ­νει και ενισχύει…

Κατά τα άλλα, τους έπια­σε δήθεν ο δημο­κρα­τι­κός τους πόνος, να φέρουν ρύθ­μι­ση για να μην μπο­ρέ­σει να κατέ­βει στις εκλο­γές το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα του Κασιδιάρη.

Και φυσι­κά απο­δεί­χθη­κε, ότι ο σκο­πός τους ήταν να ανοί­ξουν επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για την επι­βο­λή περιο­ρι­σμών, για τη μεγα­λύ­τε­ρη παρέμ­βα­ση του αστι­κού κρά­τους στη λει­τουρ­γία και τη δρά­ση των κομ­μά­των, ακρι­βώς σε αυτή την απα­ρά­δε­κτη λογι­κή της θεω­ρί­ας των δύο άκρων, που είναι άλλω­στε επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ.

Και σε αυτό, η κυβέρ­νη­ση είχε πολύ­τι­μο συμπα­ρα­στά­τη το ΠΑΣΟΚ, που υπερ­ψή­φι­σε την απα­ρά­δε­κτη τρο­πο­λο­γία, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ ο οποί­ος δεν την κατα­ψή­φι­σε, αλλά κατέ­θε­σε μια δική του τρο­πο­λο­γία, εξί­σου επι­κίν­δυ­νη όμως.

Δεν έπε­σε κανείς από τα σύν­νε­φα, βέβαια…

Μήπως δεν θυμό­μα­στε τους υπουρ­γούς της κυβέρ­νη­σης να εξι­σώ­νουν τα «μαχαί­ρια» με τις «ανα­κοι­νώ­σεις»; Όταν τα μέλη της ΚΝΕ έδι­ναν μάχη εδώ στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη για να αντι­με­τω­πι­στούν οι φασι­στι­κές συμ­μο­ρί­ες που τρυ­πώ­νουν μέσα στα σχο­λεία για να δηλη­τη­ριά­σουν τα μυα­λά και τις ψυχές των παι­διών μας;

Αν κάτι απο­δεί­χθη­κε, όμως, και τότε και τώρα, είναι ότι τον φασι­σμό μπο­ρεί να τον αντι­με­τω­πί­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά, να τον πετά­ξει έξω από τα σχο­λεία, τους χώρους δου­λειάς και τις γει­το­νιές και να τον βάλει στο περι­θώ­ριο, μόνο ο οργα­νω­μέ­νος λαός, η νεο­λαία, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, οι σύλ­λο­γοι εκπαι­δευ­τι­κών και γονέων.

Το έκα­νε και θα το ξανα­κά­νει, όπο­τε χρειαστεί!

Και τη μέρα των εκλο­γών, μονα­δι­κή επι­λο­γή που εγγυά­ται ότι όλοι αυτοί θα το σκέ­φτο­νται δυο και τρεις φορές για να βγουν από τις τρύ­πες τους, είναι η ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΚΚΕ.

Φίλες και φίλοι

συντρό­φισ­σες και σύντροφοι

Από όλα τα παρα­πά­νω παρα­δείγ­μα­τα, ένα συμπέ­ρα­σμα προκύπτει:

Άλλη είναι η ανά­πτυ­ξη για την οποία μιλά­ει η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος και άλλη η ανά­πτυ­ξη που συμ­φέ­ρει τον λαό και τη νεο­λαία της περιοχής.

Για­τί ανά­πτυ­ξη για τον λαό, σημαί­νει πραγ­μα­τι­κές αυξή­σεις στους μισθούς, σημαί­νει δου­λειά με δικαιώ­μα­τα και Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας και όχι τα σύγ­χρο­να «κάτερ­γα»…

Ανά­πτυ­ξη για τον λαό, σημαί­νει ένα εκτε­τα­μέ­νο δίκτυο δομών Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας, σημαί­νει δημό­σια νοσο­κο­μεία σύγ­χρο­να, στε­λε­χω­μέ­να, εξο­πλι­σμέ­να και όχι να διαιω­νί­ζε­ται η σημε­ρι­νή τρα­γι­κή κατά­στα­ση για να ανα­πτύσ­σο­νται τα κέρ­δη ορισμένων.

Ανά­πτυ­ξη για τη νεο­λαία, σημαί­νει παι­δεία στο ύψος των σημε­ρι­νών ανα­γκών, με καθη­γη­τές, βιβλία, εργα­στή­ρια, σύγ­χρο­να σχο­λι­κά και πανε­πι­στη­μια­κά κτή­ρια και όχι να πέφτουν οι φοι­τη­τές από τα παρά­θυ­ρα, επει­δή δεν χωρά­νε μέσα στις αίθου­σες του πανε­πι­στη­μί­ου-επι­χεί­ρη­ση που κι αυτό τα λογα­ριά­ζει όλα με όρους κόστους και οφέλους.

Ανά­πτυ­ξη για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, σημαί­νει προ­στα­σία της κατοι­κί­ας της, ενώ για το σύστη­μά τους σημαί­νει να βγουν στο σφυ­ρί 700.000 ακί­νη­τα για να «εξυ­γιαν­θούν» οι τρά­πε­ζες από τα κόκ­κι­να δάνεια, να προ­χω­ρή­σουν οι επεν­δύ­σεις στο λεγό­με­νο realestate.

Γι’ αυτό και όλες οι κυβερ­νή­σεις, βήμα το βήμα, άνοι­ξαν διά­πλα­τα τον δρό­μο για να φτά­σου­με σήμε­ρα σε αυτή την εξέ­λι­ξη με την από­φα­ση του Άρειου Πάγου για τους πλει­στη­ρια­σμούς που επι­κα­λεί­ται ακρι­βώς τους νόμους του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Αέρας κοπα­νι­στός και οι σημε­ρι­νές εξαγ­γε­λί­ες Μητσο­τά­κη. Διευ­κο­λύ­νουν τις τρά­πε­ζες να εισπρά­ξουν όσο γίνε­ται περισ­σό­τε­ρα, είτε με την εκποί­η­ση περιου­σια­κών στοι­χεί­ων είτε με την μετα­τρο­πή των δανειο­λη­πτών σε νοι­κά­ρη­δες στα ίδια τους τα σπί­τια. Ντροπή!!!

Κι εδώ, όπως και σε όλη την Ελλά­δα, απο­δεί­χθη­κε ότι τελι­κά τα σπί­τια του λαού δεν τα σώζει καμία αστι­κή κυβέρ­νη­ση, τα σπί­τια του λαού τα σώζει ο λαός, με μπρο­στά­ρη­δες τους κομμουνιστές.

Όπως πρό­σφα­τα στις Συκιές, όπου η αλλη­λεγ­γύη έγι­νε πρά­ξη και στα­μά­τη­σαν δύο πλειστηριασμοί.

Ανά­πτυ­ξη για τον λαό, είναι η επαρ­κής σύγ­χρο­νη και φθη­νή αστι­κή συγκοι­νω­νία με ανά­πτυ­ξη όλων των μέσων στα­θε­ρής τρο­χιάς που θα εξυ­πη­ρε­τεί τον λαό στις καθη­με­ρι­νές μετα­κι­νή­σεις του.

Με αυτό το κρι­τή­ριο, χρειά­ζε­ται να γίνει η όποια επέ­κτα­ση του ΜΕΤΡΟ στα δυτι­κά που είναι ανα­γκαία, μια μελ­λο­ντι­κή κατα­σκευή προ­α­στια­κού σιδη­ρό­δρο­μου που θα έχει ανα­φο­ρά τη Δυτι­κή Θεσσαλονίκη.

Ανά­πτυ­ξη για τον λαό και τη νεο­λαία, θα είναι η ουσια­στι­κή περι­βαλ­λο­ντι­κή ανα­βάθ­μι­ση και η οικο­λο­γι­κή προ­στα­σία σε όλη την κλί­μα­κα της Δυτι­κής Θεσσαλονίκης.

Με προ­στα­σία, ενί­σχυ­ση και ανα­βάθ­μι­ση των υφι­στά­με­νων περια­στι­κών δασι­κών εκτά­σε­ων, των αστι­κών αλσύλ­λιων, των πάρ­κων και όλων των χώρων πρα­σί­νου μέσα στον αστι­κό ιστό.

Θα είναι η μελέ­τη και η κατα­σκευή υπο­δο­μών πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας σε όλα τα επί­πε­δα θωράκισης.

Να εφαρ­μο­στούν με επι­και­ρο­ποί­η­ση, όπου κρί­νε­ται, το πλή­θος μελε­τών αντι­πλημ­μυ­ρι­κής θωρά­κι­σης που έχουν ανα­φο­ρά στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη και βρί­σκο­νται στα συρ­τά­ρια τόσα χρό­νια επει­δή τα έργα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας δεν είναι «επι­λέ­ξι­μα» για το μεγά­λο κεφάλαιο.

Ανά­πτυ­ξη για τον λαό και τη νεο­λαία, θα είναι να θωρα­κι­στούν αντι­πυ­ρι­κά ‑με την αντί­στοι­χη στε­λέ­χω­ση σε ανθρώ­πι­νο δυνα­μι­κό και μέσα πυρο­προ­στα­σί­ας και κατά­σβε­σης- οι ελά­χι­στες δασι­κές εκτά­σεις που έχουν μεί­νει με επί­κε­ντρο το δάσος του Σέιχ – Σου.

Στις περιο­χές που γειτ­νιά­ζουν με τις βιο­μη­χα­νί­ες, όπως στους Δήμους Ευό­σμου – Κορ­δε­λιού και Δέλ­τα, με ευθύ­νη του κρά­τους να προ­βλε­φθούν σχέ­δια πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας σε περί­πτω­ση βιο­μη­χα­νι­κού ατυ­χή­μα­τος μεγά­λης έκτασης.

Ανά­πτυ­ξη για το λαό είναι να αξιο­ποι­η­θούν τα πρώ­ην στρα­τό­πε­δα ως οργα­νω­μέ­να, δημό­σια και κοι­νό­χρη­στα πάρ­κα, με χρή­σεις λει­τουρ­γί­ας ελεύ­θε­ρης και καθο­λι­κής πρό­σβα­σης που θα εξυ­πη­ρε­τούν τις λαϊ­κές ανά­γκες σε αθλη­τι­σμό, πολι­τι­σμό και ανα­ψυ­χή, μακριά από την λογι­κή της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας και της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λειτουργίας.

Ανά­πτυ­ξη είναι η εξυ­γί­αν­ση των πρώ­ην βιο­τε­χνι­κών και βιο­μη­χα­νι­κών κτι­ρί­ων που βρί­σκο­νται σαν «κου­φά­ρια» μέσα στον αστι­κό ιστό της δυτι­κής πόλης, με κρι­τή­ριο τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες στην πρό­νοια, την εκπαί­δευ­ση, τον πολιτισμό.

Φίλες και φίλοι,

Μια τέτοια ανά­πτυ­ξη, προ­ϋ­πο­θέ­τει ένα κρά­τος και μια κοι­νω­νία που θα έχουν συνο­λι­κά άλλες προτεραιότητες.

Θα έχουν στο επί­κε­ντρο της προ­σο­χής τους, όχι το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος, αλλά την ολο­έ­να διευ­ρυ­νό­με­νη ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών αναγκών.

Γι’ αυτό και δεν μπο­ρού­με να δεχτού­με ότι σήμε­ρα, εν έτει 2023, θα θεω­ρεί­ται κανο­νι­κό­τη­τα να ζού­με με τα λίγα, με τα επι­δό­μα­τα και τα διά­φο­ρα pass που υπό­σχο­νται η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, με ό,τι πέφτει δηλα­δή από το τρα­πέ­ζι όπου οι μονο­πω­λια­κοί όμι­λοι κάνουν το μεγά­λο φαγο­πό­τι τους.

Δεν πρέ­πει να δεχτεί κανείς ότι ρεα­λι­στι­κό σήμε­ρα είναι να συγκρί­νει τα λίγα με τα λιγό­τε­ρα και να δια­μορ­φώ­νει την πολι­τι­κή στά­ση του με βάση αυτή την παρω­χη­μέ­νη μιζέρια.

Μόνο το ΚΚΕ κατα­θέ­τει στον λαό ένα πρό­γραμ­μα εξου­σί­ας — δια­κυ­βέρ­νη­σης που έχει σαν στό­χο του μια τέτοια ανά­πτυ­ξη υπέρ του λαού.

Γι’ αυτό και θα είναι μεγά­λη υπό­θε­ση, το ΚΚΕ να βγει όσο γίνε­ται πιο ενι­σχυ­μέ­νο από την εκλο­γι­κή μάχη που έχου­με μπρο­στά μας.

Να ανα­θαρ­ρή­σουν, να πάρουν τα πάνω τους μεγα­λύ­τε­ρα τμή­μα­τα του λαού.

Να πιστέ­ψουν περισ­σό­τε­ρο στη δύνα­μή τους και να δουν ότι κάτι αλλάζει.

Άλλω­στε, μόνο μαζί με το ΚΚΕ και κόντρα στις αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, κατέ­κτη­σαν ό,τι κατέ­κτη­σαν οι εργα­ζό­με­νοι σήμε­ρα, την τετρα­ε­τία που πέρα­σε και την προηγούμενη.

Μόνο το ΚΚΕ έσω­σε την τιμή του λαού στις κρί­σι­μες στιγ­μές που ζήσα­με με την παν­δη­μία, τις φυσι­κές κατα­στρο­φές, το ξέσπα­σμα του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέμου.

Έτσι μόνο θα κερ­δί­σου­με περισ­σό­τε­ρα και στις μάχες που έχου­με μπρο­στά μας.

Γι’ αυτό και πρέ­πει να στεί­λουν περισ­σό­τε­ρους κομ­μου­νι­στές βου­λευ­τές στη νέα Βου­λή και οι περι­φέ­ρειες Α’ και Β’ Θεσ­σα­λο­νί­κης, για να απο­τε­λέ­σουν τα μάτια και τη φωνή των εργα­ζο­μέ­νων, των λαϊ­κών οικο­γε­νειών που ζουν σε αυτές εδώ τις περιοχές.

Συντρό­φισ­σες και σύντροφοι

Στις βδο­μά­δες, στις μέρες και στις ώρες που απο­μέ­νουν μέχρι τις εκλο­γές, θα δώσου­με όλες μας τις δυνά­μεις για να φτά­σου­με και δω στη Δυτι­κή Θεσ­σα­λο­νί­κη σε όλους και όλες που συμπο­ρευ­τή­κα­με στους αγώ­νες τα προη­γού­με­να χρόνια.

Σε όλους και όλες που αν και δεν συμ­φω­νούν σε όλα μαζί μας, σκέ­φτο­νται να ψηφί­σουν ΚΚΕ, επει­δή το ανα­γνω­ρί­ζουν για την δρά­ση του, την μαχη­τι­κό­τη­τα και η ατα­λά­ντευ­τη στά­ση υπέρ των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, αλλά ακό­μα δεν το έχουν αποφασίσει.

Θα δώσου­με όλες μας τις δυνά­μεις, για να συζη­τή­σου­με με όλους όσοι δεν εμπι­στεύ­ο­νται τα αστι­κά κόμ­μα­τα, που απα­ντά­νε «κανέ­νας» στα ερω­τή­μα­τα για την «καταλ­λη­λό­τη­τα» της επό­με­νης κυβέρνησης.

Σε όλους όσοι δεν τσι­μπά­νε στα «παρα­μύ­θια», ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξει σήμε­ρα «προ­ο­δευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση» και «κρά­τος δικαί­ου», όπως κοροϊ­δεύ­ουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, για να κάτσει ο λαός με σταυ­ρω­μέ­να χέρια και να περι­μέ­νει δήθεν λύσεις από κάποιους «σωτή­ρες».

Ναι, θα συζη­τή­σου­με με όλους όσοι αντι­στέ­κο­νται απέ­να­ντι στο δηλη­τή­ριο της φασι­στι­κής – ναζι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας, της μισαλ­λο­δο­ξί­ας και του ρατσι­σμού και όποιων πολι­τι­κών δυνά­με­ων το συντηρούν.

Θα συζη­τή­σου­με με όλους όσοι δεν τσι­μπά­νε στην ακρο­δε­ξιά ρητο­ρι­κή του Βελό­που­λου που δίνει τα «ρέστα» του για τα κέρ­δη μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τιών και των συμ­φε­ρό­ντων τους.

Θα βρε­θού­με με όλους όσοι βλέ­πουν τους κιν­δύ­νους από την εμπλο­κή στα σχέ­δια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, είδαν τι σημαί­νει εμπλο­κή, μπρο­στά στα μάτια τους, όπως είδαν και ποιοι μπή­καν μπρο­στά, ποιοι αντι­στά­θη­καν για να μη γίνε­ται η χώρα μας θύτης άλλων λαών.

Θα δώσου­με όλες μας τις δυνά­μεις για να συζη­τή­σου­με με τους νέους και στις νέες που ζουν σε συν­θή­κες «διαρ­κούς κρί­σης». Παλιό­τε­ρα με τα μνη­μό­νια, μετά με την παν­δη­μία, τώρα με την ακρί­βεια, τον πόλε­μο, την ανα­σφά­λεια, που όμως απο­φα­σί­ζουν να βγουν πιο δυνα­τοί στον αγώνα.

Με τους νέους και τις νέες, τις γυναί­κες που αγα­να­κτούν με τη βία, τη σαπί­λα και δια­φθο­ρά του συστήματος.

Για να φτά­σουν όλοι και όλες με το ψηφο­δέλ­τιο του ΚΚΕ στην κάλπη.

Είναι αλή­θεια, πως τις πιο όμορ­φες μέρες μας δεν τις έχου­με ζήσει ακόμα.

Αλλά, θα τις ζήσου­με. Μπο­ρού­με. Παίρ­νο­ντας τη θέση μας διπλά στο ΚΚΕ σε όλες τις μάχες που έχου­με μπροστά.

Για να ανοί­ξου­με τον δικό μας δρό­μο για τις δικές μας πραγ­μα­τι­κές ανάγκες.

Παλέψ­τε, λοι­πόν, με το ΚΚΕ! Ισχυ­ρο­ποι­ή­στε το ΚΚΕ σε όλες τις εκλο­γι­κές μάχες που έχου­με μπρο­στά μας!

Για να είστε εσείς οι ίδιοι αύριο πιο δυνατοί!

Για να δυνα­μώ­σει η προ­ο­πτι­κή των μεγά­λων ανα­τρο­πών που έχου­με ανά­γκη εμείς και τα παι­διά μας!

Για το μεγά­λο, το ωραίο, το συγκλο­νι­στι­κό, τον σοσιαλισμό!

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο