Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το καλό σενάριο για το λαό γράφεται με ΚΚΕ δυνατό!

Το καλό σενά­ριο για το λαό γρά­φε­ται με ΚΚΕ δυνα­τό για να βάλου­με εμπό­δια στα σχέ­δια τους, για να κερ­δί­σου­με ανά­σες ανα­κού­φι­σης και κυρί­ως να ανοί­ξου­με το δικό μας δρό­μο για τις δικές μας ανά­γκες, τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας μιλώ­ντας σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση του Κόμ­μα­τος στο Μενί­δι. Κάλε­σε σε συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ στους αγώ­νες, στο κίνη­μα, σε όλες τις μάχες που έχου­με μπρο­στά και στις εκλο­γές που κοντοζυγώνουν.

Ανα­φε­ρό­με­νος στον πόλε­μο στην Ουκρα­νία και στους αντα­γω­νι­σμούς μετα­ξύ των ΝΑΤΟι­κών με τη Ρωσία και την Κίνα σημεί­ω­σε ότι «οι ομο­γε­νείς από τον Πόντο, που ήρθαν στην περιο­χή μετά το 1990–91, για άλλη μια φορά πρό­σφυ­γες των πολε­μι­κών συγκρού­σε­ων και των εμφύ­λιων πολέ­μων στην περιο­χή του Καυ­κά­σου μετά τη διά­λυ­ση της ΕΣΣΔ, έχουν ζήσει από πρώ­το χέρι τι σημαί­νει λαοί, που ζού­σαν μαζί για πολ­λές δεκα­ε­τί­ας ειρη­νι­κά στο πλαί­σιο της ΕΣΣΔ, να γίνο­νται θύμα­τα και “σάκοι του μποξ” αντι­θέ­σε­ων ανά­με­σα σε ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα και αστι­κές τάξεις». Ανέ­φε­ρε ακό­μα πως «ο λαός του Μενι­δί­ου μπο­ρεί να συγκρί­νει τα εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ που δόθη­καν σε μονο­πω­λια­κούς ομί­λους μέσα στην παν­δη­μία, με το πενι­χρό ποσό των 63.000 ευρώ που η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ διέ­θε­σε φέτος στο Δήμο Αχαρ­νών για την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο, για να δει ποιες είναι οι δια­χρο­νι­κές προ­τε­ραιό­τη­τες του αστι­κού κρά­τους και όλων των κυβερνήσεων!»

Σημεί­ω­σε ότι «τα αστι­κά κόμ­μα­τα που εμφα­νί­ζο­νται ως “σωτή­ρες”. Υπό­σχο­νται εύκο­λες λύσεις και πάνω από όλα θέλουν το λαό στη γωνία, να κάθε­ται με σταυ­ρω­μέ­να χέρια και να περι­μέ­νει τις εκλο­γές και μια επό­με­νη κυβέρ­νη­ση, μπας κι είναι λιγό­τε­ρη κακή από την προη­γού­με­νη» και ανα­φε­ρό­με­νος στους αγώ­νες που ανα­πτύ­χθη­καν για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις με αυξή­σεις στους μισθούς και με δικαιώ­μα­τα τόνι­σε «φαντα­στεί­τε τι δυνα­μι­κή θα μπο­ρού­σε να δια­μορ­φω­θεί υπέρ του λαού, αν υπήρ­χε ένα πολύ πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ. Κι αυτό είναι το κρί­σι­μο ζήτη­μα, μπρο­στά στις εκλο­γές, που από ό,τι φαί­νε­ται δεν θα αργή­σουν και πολύ».

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έκα­νε ο Δ. Κου­τσού­μπας στον μαθη­τή Μάριο που σκο­τώ­θη­κε στο Μενί­δι από σφαί­ρα λέγο­ντας ότι «πέντε χρό­νια έχουν περά­σει από το χαμό του μικρού Μάριου κι όμως η κατά­στα­ση παρα­μέ­νει δύσκο­λη, κυρί­ως για­τί δεν παίρ­νο­νται ολο­κλη­ρω­μέ­να μέτρα για την αντι­με­τώ­πι­ση ενός υπαρ­κτού προ­βλή­μα­τος. Για­τί όταν μιλά­με για την αντι­με­τώ­πι­ση της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας, δεν μιλά­με μόνο για την ενί­σχυ­ση των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων, όπως κάνουν όλες οι κυβερ­νή­σεις, θέλο­ντας να κου­κου­λώ­σουν τις μεγά­λες ευθύ­νες τους, μιλά­με για ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο πλαί­σιο μέτρων που μπο­ρούν να παρ­θούν και δεν παίρνονται».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο