Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ δεν θα συγκαλύψει τις πραγματικές αιτίες κάθε υπόθεσης και τα μεγάλα παιχνίδια που παίζονται γύρω από αυτήν

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στην ομι­λία του στην Βου­λή ενέ­τα­ξε το σκάν­δα­λο Novartis στο πλαί­σιο του οξύ­τα­του και εντει­νό­με­νου αντα­γω­νι­σμού μετα­ξύ πολύ μεγά­λων μονο­πω­λια­κών συμ­φε­ρό­ντων και καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών, ο οποί­ος εκδη­λώ­νε­ται, πέραν του κλά­δου των φαρ­μά­κων και σε εκεί­νους της ενέρ­γειας, των τρο­φί­μων, του νερού και των στρα­τιω­τι­κών εξο­πλι­σμών και τόνι­σε ότι θα συνι­στού­σε πολύ μεγά­λη αφέ­λεια και πολι­τι­κή ανευ­θυ­νό­τη­τα το να μην βλέ­πει κάποιος την σχέ­ση του σκαν­δά­λου Novartis, με την απώ­λεια θέσε­ων της αμε­ρι­κα­νι­κής φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας ένα­ντι της γερμανικής.

Πρό­σθε­σε ότι οι οξύ­τα­τοι αυτοί αντα­γω­νι­σμοί, αφο­ρούν και άλλα μεί­ζο­να ζητή­μα­τα όπως τα οικό­πε­δα της Κυπρια­κής ΑΟΖ, ενώ δεν παρέ­λει­ψε να ανα­φερ­θεί και στα θέμα­τα της 4ης αξιο­λό­γη­σης, των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών και νέων αντι­λαϊ­κών μέτρων.

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι ο ελλη­νι­κός λαός πρέ­πει να βλέ­πει ενιαία τα ζητή­μα­τα της οικο­νο­μι­κής πολι­τι­κής και της εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής, αλλά και εκεί­να που αφο­ρούν ζητή­μα­τα δια­φθο­ράς και φαγω­μά­ρας μετα­ξύ των κομ­μά­των που ανα­λαμ­βά­νουν να δια­χει­ρι­στούν τις υπο­θέ­σεις των μονο­πω­λια­κών ομίλων.

Επι­σή­μα­νε ότι γίνε­ται προ­σπά­θεια μέσω του σκαν­δά­λου Novartis να επι­σκια­στούν όλα τα προ­βλή­μα­τα, με την προ­σπά­θεια κυρί­ως να εστιά­ζει στο να πεί­σει τον λαό ότι αιτία της κρί­σης και των μνη­μο­νί­ων, είναι τα σκάν­δα­λα και η δια­φθο­ρά και όχι συνο­λι­κά ένα σύστη­μα που έχει στο DNA του το κυνή­γι του κέρ­δους και το οποίο υπη­ρε­τούν όλες οι κυβερ­νή­σεις. Είπε οτι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, “βγά­ζει λάδι το σύστη­μα”, και ανα­φε­ρό­με­νος στο σκάν­δα­λο Novartis έκα­νε λόγο για ξεκα­θά­ρι­σμα λογα­ρια­σμών μονο­πω­λια­κών ομί­λων και καπι­τα­λι­στι­κών κρα­τών και για ένα ακό­μα επει­σό­διο αντα­γω­νι­σμού μετα­ξύ ΗΠΑ και κρα­τών της ΕΕ..

Τόνι­σε ότι η πηγή του προ­βλή­μα­τος συνί­στα­ται στό ότι το φάρ­μα­κο είναι πολύ προ­σο­δο­φό­ρο εμπό­ρευ­μα για τα μονο­πώ­λια, με απο­τέ­λε­σμα να οξύ­νε­ται ο μετα­ξύ τους πολύ­μορ­φος αντα­γω­νι­σμός, καθώς υπάρ­χει η αντι­κει­με­νι­κή βάση για ένα ατε­λεί­ω­το δού­ναι και λαβείν.

Είπε ότι συνή­θως το σύστη­μα δια­μορ­φώ­νει “νόμι­μους” τρό­πους για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συμ­φε­ρό­ντων αυτών, όμως η δια­φθο­ρά και η παρα­νο­μία είναι σύμ­φυ­τα του καπι­τα­λι­στι­κού τρό­που παραγωγής.

Εγκά­λε­σε “τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ” που λέν οτι το ΚΚΕ μιλά μόνο για τον καπι­τα­λι­σμό, και την κυβέρ­νη­ση ότι επι­χει­ρεί να απο­κοι­μί­σει τον λαό.
Επι­σή­μα­νε ότι ούτε από την πλευ­ρά του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από εκεί­νη της ΝΔ και των άλλων κομ­μά­των, δεν ακού­στη­κε λέξη για τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα των ασθε­νών, των χρό­νια πασχό­ντων καθώς και εκεί­νων που ανα­γκά­ζο­νται να δια­κό­ψουν την περί­θαλ­ψή τους. Τόνι­σε ότι οι κυβερ­νή­σεις μεί­ω­σαν την δημό­σια δαπά­νη για το Φάρ­μα­κο, όχι για να μειώ­σουν τα κέρ­δη των μονο­πω­λια­κών ομί­λων, αλλά για να εφαρ­μό­σουν την μνη­μο­νια­κή πολι­τι­κή φορ­τώ­νο­ντας τα βάρη στον λαό.

“Μπο­ρεί να μειώ­νε­ται η κρα­τι­κή δαπά­νη, αλλά όχι και το κόστος των φαρ­μά­κων” ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι η περι­κο­πή των δημο­σί­ων δαπα­νών για το φάρ­μα­κο, είναι ενιαία πολι­τι­κή όλων των κυβερ­νή­σε­ων και εντάσ­σε­ται στην κατεύ­θυν­ση της μεί­ω­σης του λεγό­με­νου μη μισθο­λο­γι­κού κόστους.

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι το ΚΚΕ θα ψηφί­σει υπέρ της σύστα­σης προ­α­να­κρι­τι­κής επι­τρο­πής, η οποία πρέ­πει να διε­ρευ­νή­σει όλους τους εμπλε­κό­με­νους στο Φάρ­μα­κο, “και τον κ. Κου­ρου­μπλή”, αλλά και όποιον άλλον ήθε­λε προ­κύ­ψει στην πορεία διερεύνησης.

Πρό­σθε­σε ότι η επι­τρο­πή πρέ­πει να έχει τη δυνα­τό­τη­τα εξέ­τα­σης των λεγό­με­νων προ­στα­τευό­με­νων μαρ­τύ­ρων και υπο­γράμ­μι­σε την πλή­ρη αντί­θε­ση του ΚΚΕ στον νόμο με τον οποίο καθιε­ρώ­θη­καν, τονί­ζο­ντας οτι αυτή η πρα­κτι­κή ανοί­γει επι­κίν­δυ­νους δρό­μους για τα δημο­κρα­τι­κά δικαιώ­μα­τα και τις λαϊ­κές ελευθερίες.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ έχει θέση αρχής στο ζήτη­μα αυτό και κατη­γό­ρη­σε τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ για υπο­κρι­σία επί του ζητή­μα­τος, καθώς, όπως είπε, όταν ψηφι­ζό­ταν ο νόμος από την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντι­τα­χθεί — αλλά τώρα τον χρη­σι­μο­ποιεί, ενώ αν μελ­λο­ντι­κά χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ενα­ντί­ον του “θα σκού­ζει”, όπως κάνει τώρα η ΝΔ που εισή­γα­γε τον νόμο.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ κρά­τη­σε αυτή τη στά­ση αρχών και στην δίκη της “απο­δε­δειγ­μέ­να εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής”, μη υπο­βάλ­λο­ντας ερω­τή­σεις στις περι­πτώ­σεις που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν “προ­στα­τευό­με­νοι μάρτυρες”.

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι το ΚΚΕ θα προ­σπα­θή­σει να μην εκφυ­λι­στεί η επι­τρο­πή “όπως γίνε­ται συνή­θως”, μένο­ντας μόνο σε επι­μέ­ρους ζητή­μα­τα και κάποια μεμο­νω­μέ­να πρό­σω­πα, συγκα­λύ­πτο­ντας τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες της κάθε υπό­θε­σης και τα μεγά­λα παι­γνί­δια που παί­ζο­νται γύρω από αυτήν. Κατέ­στη­σε ταυ­τό­χρο­να σαφές, ότι το ΚΚΕ δεν θα παί­ξει σε παι­χνί­δια απο­προ­σα­να­το­λι­σμού από τα επεί­γο­ντα κι οξυ­μέ­να προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει ο λαός, ούτε στα ζητή­μα­τα της οικο­νο­μί­ας και των διε­θνών εξελίξεων.

Ανα­φε­ρό­με­νος στις τελευ­ταί­ες, έκα­νε λόγο για κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας, προ­σθέ­το­ντας ότι η κατά­στα­ση θα κλι­μα­κω­θεί και θα οξυν­θεί η κατά­στα­ση στο Αιγαίο.

Απευ­θυ­νό­με­νος στον πρω­θυ­πουρ­γό είπε “δεν σας έχου­με εμπι­στο­σύ­νη, όπως δεν έχου­με και σε καμία κυβέρ­νη­ση που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ”.

Είπε ότι μετά τις συμ­φω­νί­ες που υπέ­γρα­ψε, ή τις δεσμεύ­σεις που ανέ­λα­βε ο κ. Τσί­πρας στη συνά­ντηαή του με τον Ντ. Τραμπ, η κυβέρ­νη­ση έχει ανα­λά­βει, ή επι­διώ­κει να έχει τον ρόλο του σημαιο­φό­ρου του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιο­χή, προ­σθέ­το­ντας ότι στο πλαί­σιο αυτό επι­χει­ρεί να κλεί­σει και το θέμα του ονό­μα­τος με την πΓΔΜ.

“Οποια­δή­πο­τε συμ­φω­νία δεν είναι λύση” τόνι­σε ο κ. Κου­τσού­μπας, προ­σθέ­το­ντας ότι εγγύ­η­ση θα απο­τε­λού­σε η μη έντα­ξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, καθώς το ΝΑΤΟ είναι παρά­γο­ντας ανα­σφά­λειας και πολέ­μων, ενώ η έντα­ξη των Δ.. Βαλ­κα­νί­ων σε αυτό αυξά­νει τους κιν­δύ­νους για τους λαούς.

Είπε ότι στο θέμα της πΓΔΜ, πρέ­πει να προη­γη­θούν τώρα και να μην μεί­νουν ως γενι­κή ευχή για το απώ­τε­ρο μέλ­λον, οι αλλα­γές στο Σύνταγ­μα της γει­το­νι­κής χώρας, με εγγυ­ή­σεις για εξά­λει­ψη του αλυ­τρω­τι­σμού, του εθνι­κι­σμού και των διεκ­δι­κή­σε­ων, και εξα­σφά­λι­ση του απα­ρα­βί­α­στου των συνόρων.

Η ουσία βρί­σκε­ται στην κοι­νή πάλη των λαών, στην φιλία και συνερ­γα­σία, στην μη αλλα­γή συνό­ρων, στο απα­ρα­βί­α­στο των υπαρ­χό­ντων συνό­ρων, στην ειρή­νη και ευη­με­ρία, μακριά από ΝΑΤΟ και ΗΠΑ πρόσθεσε.

Η πάλη του εργα­ζό­με­νου ελλη­νι­κού λαού, της νεο­λαί­ας του, πρέ­πει να στρέ­φε­ται και να κατευ­θύ­νε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο συνο­λι­κά ενά­ντια στο άθλιο αυτό σύστη­μα της σαπί­λας και της δια­φθο­ράς, των αντα­γω­νι­σμών, της αναρ­χί­ας της παρα­γω­γής, της ανερ­γί­ας, των οικο­νο­μι­κών κρί­σε­ων, των σκαν­δά­λων, των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων και των επεμ­βά­σε­ων, που μας οδη­γούν όλοι μαζί ΝΑΤΟ-CIA-ΕΕ-ΔΝΤ και το κακό συνα­πά­ντη­μα, κατέ­λη­ξε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο