Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ είναι ο μόνος πραγματικός στρατηγικός αντίπαλος της κυβέρνησης

«Το ΚΚΕ υπερ­ψη­φί­ζει, όπως είναι αυτο­νό­η­το και όπως κάνει πάντα με το δικό του σκε­πτι­κό, την πρό­τα­ση μομ­φής που έχει κατα­τε­θεί προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Δεν μένει, όμως, μόνο σε αυτό. Κατα­θέ­του­με και στη Βου­λή την μομ­φή που κατα­θέ­του­με καθη­με­ρι­νά μαζί με το λαό, τη νεο­λαία, το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα στους αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται ενά­ντια στην πολι­τι­κή αυτής της κυβέρ­νη­σης και τις συνέ­πειές της» τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη σημε­ρι­νή του ομι­λία στη Βουλή.

«Μομ­φή στην κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη, και όχι μόνο μία, αλλά πολ­λές μομ­φές», σημεί­ω­σε. Εξή­γη­σε ότι «η μομ­φή του ΚΚΕ αφο­ρά το έγκλη­μα των Τεμπών και την άθλια προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης. Επί­σης, το ΚΚΕ κατα­θέ­τει μομ­φή στην κυβέρ­νη­ση για­τί εμπλέ­κει πιο βαθιά τη χώρα στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας, για­τί έχει στεί­λει τη φρε­γά­τα “Ύδρα” στο στό­μα του λύκου, για­τί φορ­τώ­νει στον λαό τα βάρη της ακρί­βειας, αλλά και για το έγκλη­μα που πάει να δια­πρά­ξει στη ΛΑΡΚΟ, για το νόμο-έκτρω­μα για τα ιδιω­τι­κά Πανε­πι­στή­μια, για την περαι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, για την πολι­τι­κή στην αγρο­τι­κή παραγωγή».

«Μομ­φή για όλη σας την πολι­τι­κή από την αρχή μέχρι το τέλος και επι­πλέ­ον γα την αλα­ζο­νεία σας, την δια­πλο­κή, τα σκάν­δα­λα και τη συγκά­λυ­ψη ευθυ­νών που επι­χει­ρεί­τε», είπε ο Δ. Κουτσούμπας.

Ανα­φε­ρό­με­νος ιδιαί­τε­ρα στην τρα­γω­δία των Τεμπών είπε «μομ­φή για το έγκλη­μα των Τεμπών και την άθλια, απο­κρου­στι­κή, κατά­πτυ­στη προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψής του» είπε και έκα­νε λόγο για «συγκά­λυ­ψη από τότε που η κυβέρ­νη­ση έτρε­ξε να μπα­ζώ­σει τον χώρο του εγκλή­μα­τος και να μοντά­ρει — ή όποιος το έκα­νε — τα υλι­κά των συνο­μι­λιών, μόνο και μόνο για ενι­σχυ­θεί το αφή­γη­μα περί απο­κλει­στι­κά ανθρώ­πι­νου λάθους και να πει ότι φταί­ει μόνο ένας σταθμάρχης».

«Θέλα­τε να κρύ­ψε­τε την πολι­τι­κή που βάζει το κέρ­δος πάνω από την ασφά­λεια και τις ζωές των ανθρώ­πων, μια πολι­τι­κή την οποία έχε­τε υπη­ρε­τή­σει τόσο εσείς όσο και προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, μια πολι­τι­κή που ακο­λου­θεί­ται σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες ακό­μα και τις πιο ανε­πτυγ­μέ­νες» σημεί­ω­σε, απευ­θυ­νό­με­νος στην κυβέρ­νη­ση και στα άλλα κόμματα.

Είπε ότι η κυβέρ­νη­ση έκα­νε συγκά­λυ­ψη και κατά τη διάρ­κεια των εργα­σιών της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής με την άρνη­ση κλή­τευ­σης σημα­ντι­κών μαρ­τύ­ρων, το άρον-άρον κλεί­σι­μο των εργα­σιών της, την ώρα που είχε δια­βι­βα­στεί η δικο­γρα­φία από την Δικαιο­σύ­νη, και με το «πόρι­σμα της ντρο­πής, το εγχει­ρί­διο της συγκά­λυ­ψης που κατα­θέ­σα­τε μόνοι σας και όπου δεν εντο­πί­ζε­τε καμία ποι­νι­κή και πολι­τι­κή ευθύ­νη για το έγκλημα».

Σημεί­ω­σε ότι εκτός από την τακτι­κή της συγκά­λυ­ψης, υπάρ­χει και ο «νόμος της συγκά­λυ­ψης ο περι­βό­η­τος νόμος περί “ευθύ­νης υπουρ­γών” που επι­τρέ­πει στον κ. Καρα­μαν­λή και τους άλλους να μην δικά­ζο­νται από την Δικαιο­σύ­νη, όπως κάθε πολί­της σε αυτή τη χώρα, ενώ έχουν κατα­τε­θεί μηνύ­σεις ενα­ντί­ον τους από τους συγ­γε­νείς των θυμάτων».

Υπεν­θύ­μι­σε ότι όταν το ΚΚΕ πρό­τει­νε στη τελευ­ταία συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση να καταρ­γη­θεί το άρθρο 86 του Συντάγ­μα­τος, όλα τα άλλα κόμ­μα­τα, απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση «για­τί ο καθέ­νας θέλει να προ­στα­τεύ­ει τους δικούς του υπουργούς».

Πρό­σθε­σε ότι «και η κυβέρ­νη­ση και η συναι­νε­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση αθω­ώ­νουν την πολι­τι­κή που οδή­γη­σε στο έγκλημα».

Ο κ. Κου­τσού­μπας απευ­θυ­νό­με­νος στο ΠΑΣΟΚ είπε ότι «ανα­φέ­ρε­ται αρνη­τι­κά για την Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή επει­δή διε­ρεύ­νη­σε ευθύ­νες από το 1997 όταν ξεκί­νη­σε η δια­δι­κα­σία “απε­λευ­θέ­ρω­σης” των σιδη­ρο­δρο­μι­κών μετα­φο­ρών και του τεμα­χι­σμού του ΟΣΕ» και επι­σή­μα­νε, μετα­ξύ άλλων, ότι θέση του ΠΑΣΟΚ «από την πρώ­τη στιγ­μή ήταν να ελεγ­χθούν οι κ. Καρα­μαν­λής και Σπίρ­τζης μονά­χα για την οικο­νο­μι­κή ζημιά που έκα­ναν στην ΕΕ και όχι για το έγκλη­μα, λες και αυτό είναι που καί­ει τους συγ­γε­νείς και τον κόσμο όσον αφο­ρά τα Τέμπη. Αν ζημιώ­θη­κε οικο­νο­μι­κά η ΕΕ».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι «προ­φα­νώς σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση είναι περισ­σό­τε­ρο στρι­μωγ­μέ­νη και αυτό οφεί­λε­ται και στον αγώ­να των συγ­γε­νών των θυμά­των και στη λαϊ­κή πίε­ση και στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή και στη μεγά­λη, εμβλη­μα­τι­κή στιγ­μή της πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας στις 28 Φλε­βά­ρη, ένα χρό­νο ακρι­βώς από το έγκλη­μα, την οποία εσείς του ΠΑΣΟΚ με τη συν­δι­κα­λι­στι­κή σας ηγε­σία στη ΓΣΕΕ κάνα­τε τα πάντα για να την υπο­νο­μεύ­σε­τε και απο­τύ­χα­τε παταγωδώς».

Ο κ. Κου­τσού­μπας, τόνι­σε, ότι απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ το ΚΚΕ «δεν ανα­γνω­ρί­ζει κανέ­να αντι­πο­λι­τευ­τι­κό ρόλο στην παρέα των κομ­μά­των της αμαρ­τω­λής και ξεπε­σμέ­νης σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας, δηλα­δή, στο “παρε­ά­κι” του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αρι­στε­ράς, της Πλεύ­σης Ελευ­θε­ρί­ας που κατέ­θε­σαν τη συγκε­κρι­μέ­νη πρόταση».

«Τον πραγ­μα­τι­κό αντι­πο­λι­τευ­τι­κό ρόλο τον ανα­γνω­ρί­ζου­με μόνο στον ίδιο τον ελλη­νι­κό λαό και τη νεο­λαία, στο κίνη­μά τους και στους φορείς τους. Αυτοί είναι που κατα­θέ­τουν κάθε μέρα την μόνη απο­τε­λε­σμα­τι­κή, ουσια­στι­κή, γνή­σια και ειλι­κρι­νή μομ­φή. Είναι η μόνη που έχει πραγ­μα­τι­κό αντί­κρι­σμα, για­τί είναι η μόνη που έχει ήδη κατα­φέ­ρει να στρι­μώ­ξει την κυβέρ­νη­ση και αύριο είμα­στε σίγου­ροι ότι θα τη στρι­μώ­ξει ακό­μα πολύ περισ­σό­τε­ρο. Εκεί κατα­θέ­του­με και εμείς όλες μας τις δυνά­μεις» είπε, σημειώ­νο­ντας ότι από αυτή τη λαϊ­κή μομ­φή τα κόμ­μα­τα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας είναι από­ντα στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση, ενώ στην πιο συνη­θι­σμέ­νη είναι «απέ­να­ντι ακρι­βώς για­τί η πολι­τι­κή γραμ­μή σας, στα βασι­κά ζητή­μα­τα είναι ίδια ή παρό­μοια με αυτή της ΝΔ».

Ανα­φέρ­θη­κε, μετα­ξύ άλλων, και στη «μνη­μειώ­δη πρό­τα­ση για τους διε­θνείς παρα­τη­ρη­τές στις επό­με­νες εκλο­γές που θα μας σώσουν από την νοθεία», σημειώ­νο­ντας ότι «έδω­σε πάσα στην κυβέρ­νη­ση του κ. Μητσο­τά­κη για να εκτρέ­ψει τη συζή­τη­ση από πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας και όσα αυτή αφο­ρά, στο αν και ποιος αμφι­σβη­τεί το εκλο­γι­κό αποτέλεσμα».

«Δεν ξέρου­με τι να πού­με πια… Το μόνο σίγου­ρο είναι πως αν δεν υπήρ­χε ο κύριος Κασ­σε­λά­κης, τότε ο κύριος Μητσο­τά­κης θα έπρε­πε οπωσ­δή­πο­τε να τον εφεύ­ρει…» ανέ­φε­ρε χαρακτηριστικά.

Σημεί­ω­σε, ακό­μα, ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπερ­ψή­φι­σαν στην Επι­τρο­πή της Βου­λής το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για την επι­στο­λι­κή ψήφο, παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις του ΚΚΕ για τον κίν­δυ­νο παρά­δο­σης προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων, ενώ τελι­κά «για άλλους λόγους φυσι­κά, κι αφού είχα­τε γίνει βού­κι­νο, αλλά­ξα­τε την ψήφο σας στην Ολομέλεια».

Υπεν­θύ­μι­σε ότι ομοί­ως απέρ­ρι­ψαν την πρό­τα­ση του ΚΚΕ «να μην διο­ρί­ζε­ται η ηγε­σία της Δικαιο­σύ­νης από τις εκά­στο­τε κυβερ­νή­σεις, δηλα­δή να μην είναι άμε­σα ελεγ­χό­με­νη από αυτές, αλλά να εκλέ­γε­ται από το σώμα των δικα­στών, όπως άλλω­στε ζητά­νε και οι ίδιοι».

Είπε ότι από την πρό­τα­ση δυσπι­στί­ας τα κόμ­μα­τα της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας «προ­σπα­θούν να απο­κο­μί­σουν πολι­τι­κά οφέ­λη για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο», ενώ η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ «αρπά­ζει την ευκαι­ρία, για να επα­να­φέ­ρει το ψευ­το­δί­λημ­μα περί στα­θε­ρό­τη­τας ή αστά­θειας. Να εκβιά­σει τον λαό ενό­ψει των ευρω­ε­κλο­γών, ώστε να απο­φύ­γει την τιμω­ρη­τι­κή ψήφο του που, από ότι φαί­νε­ται, έχουν απο­φα­σί­σει να της δώσουν αρκε­τοί από όσους της έδω­σαν εκεί­νο το περι­βό­η­το 41% πέρ­σι το καλοκαίρι».

Σημειώ­νο­ντας ότι «η κυβέρ­νη­ση δεν θα το πετύ­χει» καθώς η «λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια θα δυνα­μώ­σει κι άλλο», ο Δ. Κου­τσού­μπας υπο­γράμ­μι­σε, κατα­λή­γο­ντας στην ομι­λία του:

«Ο μόνος τρό­πος για να πιά­σει πραγ­μα­τι­κά τόπο, είναι με την ψήφο στο ΚΚΕ. Στον μόνο πραγ­μα­τι­κό, στρα­τη­γι­κό αντί­πα­λο αυτής της κυβέρ­νη­σης. Αυτή την ψήφο φοβά­ται το σάπιο αυτό σύστη­μα, αυτή την ψήφο φοβά­ται η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, για­τί είναι η μόνη ψήφος που αμφι­σβη­τεί όλες τις βασι­κές επι­λο­γές της.

Η μόνη που θα γίνει δύνα­μη στον δρό­μο, στους χώρους δου­λειάς και εκπαί­δευ­σης, στους αγώ­νες του λαού μας, που μπο­ρούν να τους στρι­μώ­ξουν, να πετύ­χουν ο λαός μας νίκες, και η νεο­λαία μας, να ανοί­ξουν τελι­κά έναν ριζι­κά δια­φο­ρε­τι­κό δρό­μο για να βγού­με από τα σημε­ρι­νά αδιέ­ξο­δα. Εμείς θα είμα­στε εκεί. Σ’ αυτόν τον δρό­μο, στον δρό­μο του αγώ­να για μια πραγ­μα­τι­κή, ριζι­κή αλλαγή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο