Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ είναι ο μόνος πραγματικός στρατηγικός αντίπαλος της κυβέρνησης

«Το ΚΚΕ υπερ­ψη­φί­ζει, όπως είναι αυτο­νό­η­το και όπως κάνει πάντα με το δικό του σκε­πτι­κό, την πρό­τα­ση μομ­φής που έχει κατα­τε­θεί προς την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Δεν μένει, όμως, μόνο σε αυτό. Κατα­θέ­του­με και στη Βου­λή την μομ­φή που κατα­θέ­του­με καθη­με­ρι­νά μαζί με το λαό, τη νεο­λαία, το εργα­­τι­­κό-λαϊ­­κό κίνη­μα στους αγώ­νες που ανα­πτύσ­σο­νται ενά­ντια … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δ. Κου­τσού­μπας: Το ΚΚΕ είναι ο μόνος πραγ­μα­τι­κός στρα­τη­γι­κός αντί­πα­λος της κυβέρ­νη­σης.