Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ θα καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών γιατί δε βοηθά στη σταθερότητα και στη φιλία των λαών

Το ΚΚΕ θα κατα­ψη­φί­σει τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών καθώς θεω­ρεί ότι «είναι μια συμ­φω­νία, η οποία δεν βοη­θά στην επί­λυ­ση ούτε διμε­ρών προ­βλη­μά­των, ούτε γενι­κό­τε­ρα τη στα­θε­ρό­τη­τα και τη φιλία των λαών στην περιο­χή», είπε ο γγ της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας σε συνέ­ντευ­ξή του στην ΕΡΤ3.

Τόνι­σε ότι το σκε­πτι­κό του ΚΚΕ βασί­ζε­ται στα­θε­ρά από το 1991 και έκτο­τε συνε­χώς, ότι «πρέ­πει να αντι­στα­θού­με σθε­να­ρά και η Ελλά­δα, αλλά και οι υπό­λοι­ποι λαοί των Βαλ­κα­νί­ων, σ’ αυτό το διαί­ρει και βασί­λευε, που κυρί­ως ως βάση του έχει την ευρω­α­τλα­ντι­κή πολι­τι­κή, την πολι­τι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών όπως είναι το ΝΑΤΟ για παρά­δειγ­μα, όπως είναι οι ΗΠΑ πιο συγκεκριμένα».

«Και βεβαί­ως η συμ­φω­νία αυτή και η επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών ώστε να υπο­γρα­φεί στις Πρέ­σπες και να υπο­γρά­ψει ο κ. Τσί­πρας με τον κ. Ζάεφ, ήταν μόνο και μόνο για να εντα­χθεί η γει­το­νι­κή χώρα στο ΝΑΤΟ και συνέ­χεια φυσι­κά και στην ΕΕ» πρό­σθε­σε, τονί­ζο­ντας ότι το ΚΚΕ δεν συμ­με­ρί­ζε­ται καθό­λου τους πανη­γυ­ρι­σμούς των κυβερ­νή­σε­ων Ελλά­δας και ΗΠΑ ότι «έτσι κατο­χυ­ρώ­νε­ται η ασφά­λεια κι η στα­θε­ρό­τη­τα στην περιο­χή» καθώς «ποτέ στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας, ποτέ στην ιστο­ρία της πατρί­δας μας και γενι­κό­τε­ρα των Βαλ­κα­νί­ων, το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ δεν υπήρ­ξαν παρά­γο­ντας στα­θε­ρό­τη­τας, ασφά­λειας και εγγύ­η­σης των συνόρων».

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι «προ­χω­ρά­με σε αλλα­γές συνό­ρων», ενώ η συμ­φω­νία δεν δια­σφα­λί­ζει την επί­λυ­ση των ζητη­μά­των του ονό­μα­τος, της γλώσ­σας και της εθνό­τη­τας «και από αυτή τη σκο­πιά τα προ­βλή­μα­τα των αλυ­τρω­τι­σμών, των εθνι­κι­σμών, τα ζητή­μα­τα των διεκ­δι­κή­σε­ων είναι εδώ».

Σε άλλο σημείο της συνέ­ντευ­ξής του κατέ­στη­σε απο­λύ­τως σαφές ότι «ο αυτο­προσ­διο­ρι­σμός είναι επι­κίν­δυ­νο ζήτη­μα», τονί­ζο­ντας, «αυτά είναι περί­ερ­γα και επι­κίν­δυ­να ζητή­μα­τα, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα είναι μέσα στην ουσία της αμε­ρι­κά­νι­κης ιμπε­ρια­λι­στι­κής πολι­τι­κής του “διαί­ρει και βασί­λευε”, είναι στη λογι­κή του ΝΑΤΟ. Γι’ αυτό βλέ­πε­τε τώρα τη Σερ­βία με το Κοσ­συ­φο­πέ­διο να θέλουν να ανταλ­λά­ξουν εδά­φη και να βγαί­νει η Αλβα­νία και να λέει “μα θέλω κι εγώ εδά­φη” και να βγαί­νει κι άλλος και να λέει “θέλω κι εγώ εδάφη”».

Κλη­θείς να σχο­λιά­σει την τοπο­θέ­τη­ση του Ζόραν Ζάεφ και τη δια­μά­χη στην ΠΓΔΜ, επι­σή­μα­νε ότι “το πρό­βλη­μά τους δεν είναι ούτε το όνο­μα ούτε όλα τα υπό­λοι­πα. Το πρό­βλη­μά τους είναι ότι θέλουν να δέσουν τη χώρα αυτή σε άλλο άρμα ιμπε­ρια­λι­στι­κού μπλοκ».

Πρό­σθε­σε, στη συνέ­χεια, ότι το ΚΚΕ εκτι­μά ότι «είναι πιο επι­κίν­δυ­νη η κατά­στα­ση με την έντα­ξη στο ΝΑΤΟ. Ακό­μα και εάν βρε­θεί ένα όνο­μα ανά­με­σα στις δυο χώρες με γεω­γρα­φι­κό προσ­διο­ρι­σμό, εάν δεν απα­λει­φθούν όλα αυτά τα αλυ­τρω­τι­κά, εάν δεν τελειώ­σει η ιστο­ρία περί “μακε­δο­νι­κού έθνους” και “μακε­δο­νι­κής γλώσ­σας” και εάν δεν γίνουν οι απα­ραί­τη­τες αλλα­γές στο σύνταγ­μα της γει­το­νι­κής χώρας, εάν δεν στα­μα­τή­σουν κι εδώ στην Ελλά­δα διά­φο­ροι εθνι­κι­στι­κοί αλυ­τρω­τι­κοί κύκλοι να υψώ­νουν τη σημαία της αντί­δρα­σης αντί να υψώ­νουν τη σημαία της φιλί­ας των λαών και με το λαό της γει­το­νι­κής χώρας, της ΠΓΔΜ και να ζήσουν ειρη­νι­κά και ευτυ­χι­σμέ­να οι λαοί των δύο χωρών».

Στο ερώ­τη­μα αν το ΚΚΕ φοβά­ται πως με την ανά­λυ­σή του για την Συμ­φω­νία των Πρε­σπών μπο­ρεί να ρίξει «νερό στο μύλο των ακρο­δε­ξιών κύκλων», είπε ότι «οι κύκλοι αυτοί είναι η άλλη όψη του ίδιου νομί­σμα­τος, αυτών που μιλά­νε εν ονό­μα­τι του κοσμο­πο­λι­τι­σμού, που θέλουν να λύσουν όπως όπως το υπαρ­κτό αυτό πρό­βλη­μα με την έντα­ξη των Σκο­πί­ων στο ΝΑΤΟ, επει­δή είναι απαί­τη­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής πολι­τι­κής και επει­δή η κυβέρ­νη­ση του κ. Τσί­πρα έχει απο­φα­σί­σει τα τελευ­ταία χρό­νια ‑ιδιαί­τε­ρα μετά την ηγε­σία Τραμπ- να είναι ο σημαιο­φό­ρος των ΗΠΑ στη Μεσό­γειο, στα Βαλ­κά­νια, στην ευρύ­τε­ρη περιοχή».

«Αλλά αυτό δεν το κατα­λα­βαί­νουν όσοι είναι πολι­τι­κά ανό­η­τοι, για­τί οι άλλοι δεν είναι καθό­λου πολι­τι­κά ανό­η­τοι, είναι πανέ­ξυ­πνοι και υλο­ποιούν πολι­τι­κές που δεν συμ­φέ­ρουν τον ελλη­νι­κό λαό, αλλά συμ­φέ­ρουν την αστι­κή τάξη της χώρας, κάποιους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους, συμ­φέ­ρουν τους ιμπε­ρια­λι­στές εταί­ρους και συμ­μά­χους τους, όπως είναι για παρά­δειγ­μα οι ΗΠΑ» πρό­σθε­σε, τονί­ζο­ντας πως «όλοι αυτοί δεν βλέ­πουν ότι αρχί­ζει η απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση στα Βαλ­κά­νια, ότι συγκε­ντρώ­νε­ται ένας μεγά­λος όγκος στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων και στα Βαλ­κά­νια και στην Ευρώ­πη και γενι­κό­τε­ρα στην Ανατ. Μεσό­γειο και Μ. Ανα­το­λή, ότι εδώ συγκρού­ο­νται ισχυ­ρά ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα, μεγά­λες δυνά­μεις που έχουν τερά­στια γεω­πο­λι­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα στην περιο­χή και γι’ αυτό αξιο­ποιούν με αυτό τον τρό­πο, το ραγιά­δι­κο αυτό τρό­πο θα έλε­γα, διά­φο­ρες ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις που μπαί­νουν στην υπη­ρε­σία τους».

Απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση, είπε ότι η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, με δια­φο­ρε­τι­κό σκε­πτι­κό από τις άλλες δυνά­μεις και τα πολι­τι­κά ρεύ­μα­τα του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, κατα­ψή­φι­σε τη στά­ση της κυβέρ­νη­σης Όρμπαν, σημειώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να ότι με την ψηφο­φο­ρία στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο «δεν ξεπλέ­νε­ται το γεγο­νός ότι το ίδιο το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, η ίδια η Κομι­σιόν έχει οδη­γή­σει σε διά­φο­ρες αντι­με­τα­να­στευ­τι­κές πολι­τι­κές και στον εγκλω­βι­σμό προ­σφύ­γων εδώ στην Ελλά­δα, ότι ευθύ­νε­ται για ρατσι­στι­κά φαι­νό­με­να και την άνο­δο ακρο­δε­ξιών και φασι­στι­κών δυνά­με­ων, ότι ευθύ­νε­ται για την εξί­σω­ση κομ­μου­νι­σμού-ναζι­σμού-φασι­σμού, που αυτό δίνει “αέρα στα πανιά” σε αντι­δρα­στι­κές, φασι­στι­κές ναζι­στι­κές δυνά­μεις και βεβαί­ως έχει τερά­στια ευθύ­νη για όλη αυτή την πολι­τι­κή λιτό­τη­τας, μνη­μο­νί­ων και οικο­νο­μι­κής μέγ­γε­νης, που έχει βάλει τη θηλιά στο λαι­μό των εργα­ζο­μέ­νων ανε­ξάρ­τη­τα από κρά­τος, όχι μόνο στην Ελλάδα».

Ερω­τη­θείς αν αλλά­ζει κάτι στην Ελλά­δα μετά τα μνη­μό­νια, είπε ότι «πρό­κει­ται για μετα­μνη­μο­νια­κό μνη­μό­νιο. Υπάρ­χει επο­πτεία, υπάρ­χουν συμ­φω­νη­θέ­ντα με τους εταί­ρους, τους λεγό­με­νους θεσμούς και αυτά υλο­ποιού­νται και θα υλο­ποι­η­θούν μέχρι κεραί­ας και δεν μπο­ρεί να ξεφύ­γει όχι μόνο η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οποια­δή­πο­τε σημε­ρι­νή ή αυρια­νή κυβέρ­νη­ση, εφό­σον είναι εγκλω­βι­σμέ­νη σε αυτή τη λογι­κή και υπη­ρε­τεί αυτές τις κατευθύνσεις».

Ο κ. Κου­τσού­μπας είπε ότι το πρό­βλη­μα δεν είναι το ενδε­χό­με­νο πάγω­μα της περι­κο­πής των συντά­ξε­ων για ένα εξά­μη­νο ή για ένα χρό­νο, αλλά «το πρό­βλη­μα είναι ότι εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει το ζήτη­μα, εξα­κο­λου­θεί να υπάρ­χει ο νόμος Κατρού­γκα­λου, που έστρω­σε το δρό­μο στο να βγαί­νει τώρα κάποιος κ. Καρα­γκού­νης, η ΝΔ ‑προ­σπα­θεί να τα μαζέ­ψει βέβαια ο Μητσο­τά­κης, αλλά η ουσία αυτή είναι, το είπε- για­τί η λογι­κή της ΝΔ αυτή είναι το τρι­φα­σι­κό του Πινο­σέτ. Και είναι λογι­κή και άλλων, που βρί­σκο­νται μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι και λογι­κή άλλων από το ΠΑΣΟΚ επί­σης που έχουν τέτοιες ανα­λύ­σεις και οδη­γούν εκεί».

Υπεν­θύ­μι­σε τις προει­δο­ποι­ή­σεις του ΚΚΕ από τον πρώ­το αντια­σφα­λι­στι­κό νόμο του 1992, τονί­ζο­ντας «το θέμα είναι να γυρί­σουν πίσω τα κλεμ­μέ­να. Δεν μπο­ρούν να βρουν τα κλεμ­μέ­να, δεν μπο­ρούν να βρουν αυτά που έφα­γαν στα χρη­μα­τι­στή­ρια, που τα έχει πλη­ρώ­σει μόνο ο εργα­ζό­με­νος, ο συντα­ξιού­χος έχει ματώ­σει για να πλη­ρώ­νει κάθε μήνα. Οι μόνοι από αυτούς τους πυλώ­νες που πλή­ρω­ναν στα­θε­ρά και μόνι­μα είστε εσείς κι εγώ, είναι οι εργα­ζό­με­νοι. Οι μόνοι που δεν πλή­ρω­ναν ήταν το κρά­τος και πολύ περισ­σό­τε­ρο η μεγά­λη εργοδοσία».

Ως προς το θέμα των δανεί­ων του ΚΚΕ καταρ­χήν σημεί­ω­σε ότι δεν υπάρ­χει επί­ση­μη ενη­μέ­ρω­ση από την εισαγ­γε­λία, παρά μόνο δημο­σιεύ­μα­τα περί πλη­ρο­φο­ριών που δόθη­κε από το γρα­φείο της Εισαγ­γε­λέ­ως Δια­φθο­ράς σε συγκε­κρι­μέ­νους δημο­σιο­γρά­φους, η οποία διο­χε­τεύ­τη­κε στον Τύπο, στο Δια­δί­κτυο και γράφτηκε.

«Ένα το κρα­τού­με­νο ότι αυτό είναι απα­ρά­δε­κτο. Έρευ­να και έλεγ­χος να γίνει και πρέ­πει να γίνε­ται συνε­χώς και στο διη­νε­κές, γενι­κό­τε­ρα και για το κόμ­μα μας και για όλα τα κόμ­μα­τα. Μπο­ρεί να γίνε­ται έλεγ­χος μια χαρά, όμως ο έλεγ­χος θα πρέ­πει να γίνε­ται από τη Δικαιο­σύ­νη, θα πρέ­πει να ενη­με­ρώ­νο­νται τα κόμ­μα­τα, θα πρέ­πει να καλού­νται και όχι να μαθαί­νουν τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα από τα δημο­σιεύ­μα­τα» τόνι­σε, καλώ­ντας την κυβέρ­νη­ση και την ίδια την Δικαιο­σύ­νη και ιδιαί­τε­ρα το συγκε­κρι­μέ­νο εισαγ­γε­λι­κό γρα­φείο που κινεί αυτή την υπό­θε­ση να απα­ντή­σει «για­τί προ­χώ­ρη­σε σε διο­χέ­τευ­ση τέτοιων ειδή­σε­ων πλα­στών ή πραγ­μα­τι­κών δεν το εξετάζω».

«Υπάρ­χει και είναι ξεκά­θα­ρο και με δικα­στι­κές απο­φά­σεις, με δικα­στι­κούς ελέγ­χους, με όλους τους δυνα­τούς ελέγ­χους, από το ‘12 συνε­χώς, έχουν ανα­κοι­νώ­σει οι ίδιοι, ότι υπάρ­χει πρό­βλη­μα με τη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Υπάρ­χει πρό­βλη­μα πολ­λών εκα­τομ­μυ­ρί­ων, μιλά­με για εκα­το­ντά­δες εκα­τομ­μύ­ρια, δάνεια, τα οποία δεν απο­πλη­ρώ­νο­νταν, ήταν ληξι­πρό­θε­σμες οι οφει­λές, δεν υπήρ­χαν εγγυ­ή­σεις κ.λπ., μιλά­με για αυτό. Για το ΚΚΕ, όπως και για τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρ­χει τέτοιο ζήτη­μα, τα δάνεια αυτών των κομ­μά­των και του δικού μας κόμ­μα­τος και του ΣΥΡΙΖΑ είναι της τάξης των 7 με 8 εκα­τομ­μυ­ρί­ων, τα οποία απο­πλη­ρώ­νο­νται κανο­νι­κά όλα αυτά τα χρό­νια μέχρι σήμε­ρα, δεν υπάρ­χει ούτε μία ληξι­πρό­θε­σμη οφει­λή. Ειδι­κά το ΚΚΕ, επι­πλέ­ον ‑δεν ξέρω για τον ΣΥΡΙΖΑ- έχει δώσει εγγυ­ή­σεις εμπράγ­μα­τες, με ακί­νη­τα, τα οποία είναι με βάση όλους τους νόμους και κανο­νι­κό­τα­τα» υπο­γράμ­μι­σε ο κ. Κουτσούμπας.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ απο­πλη­ρώ­νει τα χρέη του, προ­σθέ­το­ντας πως «δεν υπάρ­χει ποι­νι­κή ευθύ­νη, υπάρ­χει μόνο πολι­τι­κή προ­πα­γάν­δα. Υπάρ­χει μόνο κάποια σκο­πι­μό­τη­τα και βεβαί­ως μπο­ρεί κανείς να υπο­λο­γί­σει αυτή τη σκοπιμότητα».

Είπε ότι είναι «το παι­χνι­δά­κι που παί­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΔ, προ­κει­μέ­νου να πουν “όλοι ίδιοι είναι κι εσείς κι αυτοί κι οι άλλοι”. Βάζουν και το ΚΚΕ μέσα στο κάδρο, χωρίς να υπάρ­χει κανέ­νας λόγος, ακρι­βώς για να παί­ζουν το παι­χνί­δι του απο­προ­σα­να­το­λι­σμού του ελλη­νι­κού λαού και η δια­φθο­ρά τους να ζει και να βασιλεύει».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο