Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ με συνέπεια στηρίζει τις δίκαιες διεκδικήσεις των Ρομά

Ιδιαί­τε­ρα πλού­σια σε περιε­χό­με­νο ήταν η εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την Παρα­σκευή το μεση­μέ­ρι στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισ­σό, με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα των Ρομά στις 8 Απρί­λη. Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ υπο­δέ­χτη­καν εκπρο­σώ­πους των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργά­νων της Πανελ­λα­δι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Ελλή­νων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΕ, με τον πρό­ε­δρό της, Βασί­λη Πάν­τζο και μέλη του Διοι­κη­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, επι­στή­μο­νες δια­με­σο­λα­βη­τές που προ­σφέ­ρουν τις υπη­ρε­σί­ες τους στις κοινότητες.

Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν και πήραν τον λόγο οι: Βασί­λης Πάν­τζος, πρό­ε­δρος της Πανελ­λα­δι­κής Συνο­μο­σπον­δί­ας Ελλή­νων Ρομά — ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ, Γιάν­νης Μάν­τζας, επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της της ΕΛΛΑΝ — ΠΑΣΣΕ, ο οποί­ος θα είναι και υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής με το ΚΚΕ στην Α΄ Θεσ­σα­λο­νί­κης, Κώστας Παϊ­τέ­ρης, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Δια­με­σο­λα­βη­τών Ρομά, Κατε­ρί­να Χαρο­κό­που, νομι­κός με ειδί­κευ­ση στα δικαιώ­μα­τα των μειο­νο­τή­των και επι­στη­μο­νι­κή συνερ­γά­της στην Εθνι­κή Επι­τρο­πή για τα Δικαιώ­μα­τα του Ανθρώ­που, Αγγέ­λα Λεκα­τσά, δια­με­σο­λα­βη­τής — εκπαι­δευ­τι­κός, Χρι­στί­να Χρή­στου, υπο­ψή­φια διδά­κτωρ Πολι­τι­κών Επι­στη­μών ΑΠΘ, πρώ­ην εργα­ζό­με­νη σε προ­γράμ­μα­τα κοι­νω­νι­κής έντα­ξης, εκπαι­δεύ­τρια δια­με­σο­λα­βη­τών Ρομά και ο Σώστης Καρα­γιαν­νό­που­λος, εργα­ζό­με­νος και φοι­τη­τής ειδι­κής Αγωγής.

Επί­σης, στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χαν οι: Ανα­στα­σία Μητρο­πά­νου, επι­στη­μο­νι­κός συνερ­γά­της της ΕΛΛΑΝ — ΠΑΣΣΕ, Αλε­ξάν­δρα Καρα­γιάν­νη, γραμ­μα­τέ­ας Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των της ΕΛΛΑΝ — ΠΑΣΣΕ, ενώ συμ­με­τεί­χαν ο Αργύ­ρης Καρα­γκού­νης, εκπρό­σω­πος της κοι­νο­τή­των Μεγά­ρων, και ο Δημή­τρης Τρια­ντα­φύλ­λου, μέλος του ΔΣ της ΕΛΛΑΝ — ΠΑΣΣΕ.

Ακό­μη πήραν μέρος, νέοι Ρομά από τον Κολω­νό και γυναί­κες από την Αγία Βαρ­βά­ρα που δέχο­νται απει­λές για την πρώ­τη τους κατοι­κία, επει­δή δεν κατά­φε­ραν να απο­πλη­ρώ­σουν τα δάνεια Ρομ.

Στην ομι­λία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, είπε ότι το ΚΚΕ δεν ασχο­λεί­ται ευκαι­ρια­κά με το ζήτη­μα, αλλά με στα­θε­ρό­τη­τα και συνέ­πεια στη­ρί­ζει «δίκαιες διεκ­δι­κή­σεις των επί­ση­μων συν­δι­κα­λι­στι­κών οργά­νων των Ρομά».

Υπο­γράμ­μι­σε ότι «απέ­να­ντι σε κάθε προ­σπά­θεια για να βελ­τιώ­σου­με τη ζωή μας βρί­σκου­με εμπό­διο ένα κρά­τος, κυριο­λε­κτι­κά εχθρι­κό που θεω­ρεί “κόστος” όλα τα ανα­γκαία και ουσια­στι­κά μέτρα που μπο­ρούν να συμ­βάλ­λουν στην επί­λυ­ση του σύν­θε­του ζητή­μα­τος της κοι­νω­νι­κής έντα­ξης των Ρομά. Ένα κρά­τος εχθρι­κό για όσα είναι ανα­γκαία για να βελ­τιω­θεί απο­φα­σι­στι­κά η ζωή της πλειο­ψη­φί­ας του λαού, την ίδια στιγ­μή που είναι φιλι­κό και απο­τε­λε­σμα­τι­κό για να εξυ­πη­ρε­τεί τα κέρ­δη των λίγων, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων».

Επι­σή­μα­νε ότι «το πρό­βλη­μα δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα, ούτε με διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα που δια­φη­μί­ζουν οι εκά­στο­τε κυβερνήσεις».

«Απο­δει­κνύ­ε­ται ότι ο καπι­τα­λι­στι­κός δρό­μος είναι αυτός που στέ­κε­ται εμπό­διο στην κοι­νω­νι­κή έντα­ξη των Ρομά, όπως στέ­κε­ται εμπό­διο στην προ­σπά­θεια του λαού για αξιο­πρε­πή ζωή, για ζωή με δικαιώ­μα­τα. Δικαιώ­μα­τα, τα οποία απο­λάμ­βα­ναν οι Ρομά μαζί με όλους τους λαούς στις χώρες του σοσια­λι­σμού όπου ζού­σαν, παρά τις όποιες υπαρ­κτές δυσκο­λί­ες» είπε σε άλλο σημείο της ομι­λί­ας του.

Μιλώ­ντας για το ζήτη­μα της στέ­γης, σημεί­ω­σε ότι η ευθύ­νη των ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ είναι «πολ­λα­πλά­σια στη περί­πτω­ση των Ρομά, καθώς τα συγκε­κρι­μέ­να δάνεια δόθη­καν με ευθύ­νη του κρά­τους και στα πλαί­σια δήθεν προ­γραμ­μά­των για την κοι­νω­νι­κή τους ένταξη».

Το ΚΚΕ, είπε, «απαι­τεί με ευθύ­νη του κρά­τους να προ­στα­τευ­θούν τα χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά ανά­με­σά τους και οι Ρομά, που δεν μπό­ρε­σαν να απο­πλη­ρώ­σουν τα συγκε­κρι­μέ­να δάνεια με τη δια­γρα­φή τώρα του μεγα­λύ­τε­ρου μέρους των χρε­ών τους» επι­ση­μαί­νο­ντας ότι τη σχε­τι­κή τρο­πο­λο­γία που κατέ­θε­σε στη Βου­λή το ΚΚΕ απέρ­ρι­ψαν η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Σημεί­ω­σε τις δια­χρο­νι­κές ευθύ­νες όλων των κυβερ­νή­σε­ων για τη μη ισό­τι­μη πρό­σβα­ση σε υψη­λές παρο­χές δημό­σιας Υγεί­ας και για τη μεγά­λη σχο­λι­κή διαρ­ροή των μαθη­τών Ρομά.

Κατήγ­γει­λε την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ «για τον απο­κλει­σμό πολ­λών οικο­γε­νειών Ρομά από τη λήψη επι­δό­μα­τος παι­διού, επει­δή δεν πλη­ρούν την προ­ϋ­πό­θε­ση εγγρα­φής σε σχο­λείο ή και πραγ­μα­τι­κής φοίτησης».

«Είναι απα­ρά­δε­κτο και ενδει­κτι­κό για το πώς αντι­με­τω­πί­ζει το κρά­τος και η εκά­στο­τε κυβέρ­νη­ση το σοβα­ρό αυτό ζήτη­μα» τόνισε.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας ανέ­φε­ρε ότι «όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις αξιο­ποί­η­σαν τους Ρομά ως εξι­λα­στή­ριο θύμα για κρί­σι­μα κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα, για να κρύ­βε­ται εντέ­λει η δική τους ευθύ­νη για την ύπαρ­ξη και διαιώ­νι­ση αυτών των προβλημάτων».

Επι­σή­μα­νε ότι ενώ είναι γνω­στές και η ανο­χή ή και συμ­με­το­χή θυλά­κων του ίδιου του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού σε εγκλη­μα­τι­κά κυκλώ­μα­τα «επι­διώ­κουν να φορ­τω­θεί η εγκλη­μα­τι­κό­τη­τα σε κοι­νω­νι­κές ομά­δες, για να κρυ­φτεί η συμ­με­το­χή επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων που βγά­ζουν λεία εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από αυτές τις βρω­μο­δου­λειές του σάπιου συστή­μα­τος που υπε­ρα­σπί­ζο­νται. Και βέβαια, σε αυτές τις βρω­μο­δου­λειές αξιο­ποιού­νται και δρα­στη­ριο­ποιού­νται άνθρω­ποι, που με κρα­τι­κή ευθύ­νη, παρα­μέ­νουν στο περι­θώ­ριο και γίνο­νται εύκο­λα θύμα­τα εκμε­τάλ­λευ­σης αυτών των κυκλωμάτων».

Σημεί­ω­σε ότι «η ίδια η κρα­τι­κή πολι­τι­κή τρο­φο­δο­τεί τον ρατσι­σμό και γιγα­ντώ­νει τον φασι­σμό, με τα μηδα­μι­νά ή απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα κοι­νω­νι­κής ένταξης».

Έκα­νε ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά στον ένα χρό­νο από την ομι­λία Ζελέν­σκι και εκπρο­σώ­που «των φασι­στών του “Τάγ­μα­τος Αζόφ”» στη Βου­λή και στη στά­ση όλων των άλλων κομ­μά­των, πλην ΚΚΕ, καθώς και στη νέα ρύθ­μι­ση για το «κόμ­μα Κασι­διά­ρη» που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση και υπο­γράμ­μι­σε ότι «ο ίδιος ο λαός είναι που με τον αγώ­να του πρέ­πει να στεί­λει στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της ιστο­ρί­ας τέτοια κόμ­μα­τα μαζί με τη σάπια αντι­δρα­στι­κή και βαθιά συστη­μι­κή ιδε­ο­λο­γία τους».

Είπε ότι το ΚΚΕ δεν θέλει και δεν ανα­πτύσ­σει «πελα­τεια­κές σχέ­σεις για λίγες ψήφους, όπως κάνουν ξεδιά­ντρο­πα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα όλων των απο­χρώ­σε­ων. Είναι κι αυτό δείγ­μα για το πώς αντι­με­τω­πί­ζουν τους Ρομά και πώς οι ίδιοι απο­τε­λούν εμπό­διο στο δρό­μο της κοι­νω­νι­κής έντα­ξής τους».

Κάλε­σε σε ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ «στις κάλ­πες και στον αγώ­να» για να μπο­ρεί ο κάθε εργα­τι­κός-λαϊ­κός άνθρω­πος «να υπε­ρα­σπι­στεί το δίκιο του, να κατα­δι­κά­σει και να τιμω­ρή­σει κυβερ­νή­σεις και κόμ­μα­τα που μας έφε­ραν ως εδώ, μα πάνω απ’ όλα για να ανοί­ξου­με το δρό­μο για μια καλύ­τε­ρη ζωή για εμάς και τα παι­διά μας. Και αυτός ο στό­χος μπο­ρεί να εκπλη­ρω­θεί με τον λαό στο προ­σκή­νιο και όχι θεα­τή, με εργα­τι­κή — λαϊ­κή εξου­σία και πρω­τα­γω­νι­στή το λαό και το ΚΚΕ στη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο