Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με αντι­προ­σω­πεία του Ιερού Συν­δέ­σμου Κλη­ρι­κών Ελλά­δας. Στη συνά­ντη­ση συμ­με­τεί­χε ο Θανά­σης Παφί­λης, μέλος της ΚΕ και κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του κόμματος.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας κατά τη συνά­ντη­ση ανα­φέρ­θη­κε στις θέσεις του ΚΚΕ τονί­ζο­ντας πως ο δια­χω­ρι­σμός της εκκλη­σί­ας από το κρά­τος απο­τε­λεί πάγιο δημο­κρα­τι­κό αίτη­μα και ταυ­τό­χρο­να ώρι­μη ανά­γκη που εκπο­ρεύ­ε­ται, πρώ­τα απ’ όλα, από την ανά­γκη της πλή­ρους κατο­χύ­ρω­σης της ελευ­θε­ρί­ας συνεί­δη­σης. Όπως είναι γνω­στό στον ελλη­νι­κό λαό από τη μακρό­χρο­νη εμπει­ρία του, το ΚΚΕ ουδέ­πο­τε δια­χώ­ρι­σε τους εργα­ζό­με­νους σε θρη­σκευό­με­νους και μη. Στά­θη­κε πάντο­τε με από­λυ­το σεβα­σμό στο θρη­σκευ­τι­κό συναί­σθη­μα και στις παρα­δό­σεις του λαού.

Συγκε­κρι­μέ­να για το ζήτη­μα της εκκλη­σια­στι­κής περιου­σί­ας ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ επε­σή­μα­νε πως ότι αυτό είναι το μέγι­στο ακαν­θώ­δες θέμα για το οποίο βέβαια απαι­τεί­ται μια καλύ­τε­ρη ουσια­στι­κή, νομι­κή και πολι­τι­κή προ­ε­τοι­μα­σία. Σε κάθε περί­πτω­ση το ΚΚΕ θεω­ρεί σημα­ντι­κό να εξα­σφα­λι­στεί η μισθο­δο­σία καθώς και συν­θή­κες αξιο­πρε­πούς δια­βί­ω­σης των κλη­ρι­κών, ιδιαί­τε­ρα των κατώ­τα­των βαθ­μί­δων, του λεγό­με­νου δηλα­δή λαϊ­κού κλή­ρου. Μάλι­στα, το ΚΚΕ έχει κατα­θέ­σει σχε­τι­κή πρό­τα­ση νόμου παλιότερα.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας τόνι­σε επί­σης ότι πρέ­πει να επι­λυ­θεί άμε­σα το ζήτη­μα των οργα­νι­κών θέσε­ων των εφη­με­ρί­ων της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δας και των λοι­πών Εκκλη­σια­στι­κών καθε­στώ­των όπως της Κρή­της και της Δωδε­κα­νή­σου, μέσω της επι­και­ρο­ποί­η­σης του αριθ­μού των εφη­με­ρια­κών θέσε­ων στον αριθ­μό που να αντα­πο­κρί­νε­ται στην υφι­στά­με­νη κατά­στα­ση και στην κάλυ­ψη των ανα­γκών με τα ισχύ­ο­ντα πλη­θυ­σμια­κά δεδομένα.

902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο