Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες ενάντια στον απαράδεκτο νόμο-πλαίσιο για τα Πανεπιστήμια (VIDEO)

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνο­μί­λη­σε σήμε­ρα, μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, με αντι­προ­σω­πεία της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Συλ­λό­γων Διδα­κτι­κού και Ερευ­νη­τι­κού Προ­σω­πι­κού (ΠΟΣΔΕΠ). Στην τηλε­διά­σκε­ψη συμ­με­τεί­χε και ο Κυριά­κος Ιωαν­νί­δης, μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Παι­δεί­ας και Έρευ­νας της ΚΕ του ΚΚΕ.

Αμέ­σως μετά ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας εκφρά­ζει την κάθε­τη αντί­θε­σή του στον νόμο-πλαί­σιο, που κατέ­θε­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ για τα Πανεπιστήμια.

Ο νόμος αυτός δεν απα­ντά στις ανά­γκες ούτε των φοι­τη­τών και των οικο­γε­νειών τους, ούτε των μελών ΔΕΠ και των διδα­σκό­ντων, των υπο­ψη­φί­ων διδα­κτό­ρων και ερευ­νη­τών και των υπό­λοι­πων εργαζομένων.

Ο νόμος αυτός ανοί­γει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τον δρό­μο σε πτυ­χία σκόρ­πιων και ασύν­δε­των γνώ­σε­ων χωρίς επαγ­γελ­μα­τι­κή αναγνώριση.

Το ΚΚΕ καλεί και στη­ρί­ζει τους αγώ­νες για να μην κατα­τε­θεί το απα­ρά­δε­κτο αυτό νομο­σχέ­διο. Για να μεί­νει στα χαρ­τιά. Για να ανοί­ξει ουσια­στι­κά η συζή­τη­ση, αλλά και η διεκ­δί­κη­ση για το Πανε­πι­στή­μιο των σύγ­χρο­νων ανα­γκών και δυνα­το­τή­των της επο­χής μας».

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο