Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το πρόγραμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο πλαίσιο της 86ης ΔΕΘ

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας θα επι­σκε­φθεί, την Παρα­σκευή 16 και το Σάβ­βα­το 17 Σεπτέμ­βρη, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στο πλαί­σιο της 86ης Διε­θνούς Έκθε­σης Θεσσαλονίκης.

Το πρό­γραμ­μα της επί­σκε­ψης είναι το ακόλουθο:

Παρα­σκευή 16/9

-Στις 12.00 θα μιλή­σει σε εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με θέμα «Οι θέσεις του ΚΚΕ για τις πολι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές εξε­λί­ξεις», στην αίθου­σα Α του Συνε­δρια­κού Κέντρου «Ν. Γερμανός».

-Στις 13:30 θα συνα­ντη­θεί με τους απερ­γούς της «Μαλα­μα­τί­να», στο χώρο του εργοστασίου.

-Στις 18.00 θα επι­σκε­φθεί τον χώρο της Έκθε­σης και θα συνα­ντη­θεί με τη διοί­κη­ση της ΔΕΘ — HELEXPΟ.

Σάβ­βα­το 17/9

-Στις 11:00 θα συνα­ντη­θεί με εκπρο­σώ­πους εργα­ζό­με­νων της 3ης και 4ης Υγειο­νο­μι­κής Περιφέρειας.

-Στις 11:30 θα συνα­ντη­θεί με το σωμα­τείο εργα­ζό­με­νων στο Μετρό.

-Στις 12:00 θα συνα­ντη­θεί με επι­τρο­πή πλημ­μυ­ρο­πα­θών κατοί­κων του Δήμου Παύ­λου Μελά.

-Στις 12:30 θα συνα­ντη­θεί με εκπρο­σώ­πους αγρο­τι­κών συλ­λό­γων των νομών Ημα­θί­ας και Πέλλας

-Στις 21:30 θα μιλή­σει στην πολι­τι­κή συγκέ­ντρω­ση του 48ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ- «Οδη­γη­τή», στο πρώ­ην στρα­τό­πε­δο Καρα­τά­σιου, στην Πολίχνη.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο