Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Το πρόταγμα του ΚΚΕ είναι να δίνει νικηφόρες μάχες για τον εργαζόμενο λαό

Συνέ­ντευ­ξη στην εφη­με­ρί­δα «larissa.net» και τον δημο­σιο­γρά­φο Γιάν­νη Ανδρε­ά­κη έδω­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κουτσούμπας.

Ολό­κλη­ρη η συνέ­ντευ­ξη έχει ως εξής:

- Καθώς η έντα­ση στις σχέ­σεις Ελλά­δας – Τουρ­κί­ας κορυ­φώ­νε­ται, ποιες είναι οι εκτι­μή­σεις που κάνε­τε για τις προ­σε­χείς εξε­λί­ξεις στο συγκε­κρι­μέ­νο μέτωπο;

- Η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ καλ­λιερ­γούν στο λαό τον εφη­συ­χα­σμό, πως δήθεν τίπο­τα δεν μπο­ρεί να συμ­βεί για­τί έχου­με τις «ισχυ­ρές πλά­τες των συμ­μά­χων» ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Οι ίδιοι αιτιο­λο­γού­σαν την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα, μιλώ­ντας για τον «εκνευ­ρι­σμέ­νο» Ερντο­γάν, που είναι «απο­μο­νω­μέ­νος». Όμως τα ίδια και χει­ρό­τε­ρα λέει και η τουρ­κι­κή αστι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση, ενώ οι «ισχυ­ροί σύμ­μα­χοι» εδώ και δεκα­ε­τί­ες «βάζουν πλά­τη» στις τουρ­κι­κές διεκ­δι­κή­σεις. Οι αντα­γω­νι­σμοί ανά­με­σα στις αστι­κές κυβερ­νή­σεις της Τουρ­κί­ας και της Ελλά­δας, για το ποιος είναι καλύ­τε­ρος «κόμ­βος ενέρ­γειας», ποιος ο «καλύ­τε­ρος μαθη­τής» στο ΝΑΤΟ, ποιος καλύ­τε­ρα υπη­ρε­τεί την κερ­δο­φο­ρία των μεγά­λων ομί­λων, ντό­πιων και ξένων, είναι που «ρίχνουν λάδι στη φωτιά». Αν και κανείς δεν μπο­ρεί να προ­βλέ­ψει τις εξε­λί­ξεις, το σίγου­ρο είναι ότι «μαγει­ρεύ­ο­νται» απα­ρά­δε­κτες υπο­χω­ρή­σεις στα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα με τη λεγό­με­νη «συν­δια­χεί­ρη­ση» του Αιγαίου.

Η λύση για τους λαούς βρί­σκε­ται σε αυτό που δια­κη­ρύσ­σει το ΚΚΕ, μαζί με το ΚΚ Τουρ­κί­ας: Σεβα­σμός των συνό­ρων, των συν­θη­κών που τα καθο­ρί­ζουν, κοι­νή πάλη ενά­ντια στον εθνι­κι­σμό, στις αστι­κές τάξεις και ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, που τα συμ­φέ­ρο­ντά τους αιμα­το­κυ­λούν τους λαούς.

- Πιστεύ­ε­τε ότι θα έχει τίμη­μα για τη χώρα η τοπο­θέ­τη­ση στη «σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας», όπως έχει υπο­γραμ­μί­σει ο Πρω­θυ­πουρ­γός; Πώς απα­ντά­τε στους εν εξε­λί­ξει σχεδιασμούς;

- Η παρα­χώ­ρη­ση κρί­σι­μων υπο­δο­μών σε ΝΑΤΟ και ΗΠΑ, η απο­στο­λή στην Ουκρα­νία στρα­τιω­τι­κού υλι­κού χρή­σι­μου για την άμυ­να της δικής μας χώρας, η συμ­με­το­χή στις κυρώ­σεις στη Ρωσία που πλη­ρώ­νουν οι λαοί, η μετα­τρο­πή της Ελλά­δας σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου με τις βάσεις σε Λάρι­σα, Βόλο, Στε­φα­νο­βί­κειο, δεν τοπο­θε­τούν το λαό μας στη σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας, αλλά την κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμ­μα­τα στην πλευ­ρά της ελλη­νι­κής άρχου­σας τάξης, η οποία επι­διώ­κει να ανα­βαθ­μί­σει τα συμ­φέ­ρο­ντά της και από το μακε­λειό ενός πολέ­μου. Για να μην πλη­ρώ­σει ο λαός μας το τίμη­μα της εμπλο­κής στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, δηλα­δή για να μη γίνει στό­χος αντι­ποί­νων, μπο­ρεί να πάρει τη θέση του πραγ­μα­τι­κά στη “σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας”. Εκεί στα­θε­ρά βρί­σκε­ται και το ΚΚΕ στην πάλη για να στα­μα­τή­σει η εμπλο­κή της Ελλά­δας, για να κλεί­σουν τώρα όλες οι στρα­τιω­τι­κές βάσεις των ΝΑΤΟ – ΗΠΑ, να μη στα­λεί κανέ­να ελλη­νι­κό στρα­τιω­τι­κό σώμα στην Ουκρα­νία, για να βαδί­σει ο λαός μας τον δικό του δρό­μο με απο­τί­να­ξη των δεσμών από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές συμμαχίες.

- Έχει «φου­ντώ­σει» η σενα­ριο­λο­γία σχε­τι­κά με το ενδε­χό­με­νο πρό­ω­ρων βου­λευ­τι­κών εκλο­γών. Ποιά είναι τα βασι­κά προ­τάγ­μα­τα που θέτει του ΚΚΕ ενό­ψει της περιό­δου που ‑αργά ή γρή­γο­ρα- θα οδη­γή­σει στις κάλπες;

- Το πρό­ταγ­μα του ΚΚΕ είναι να δίνει νικη­φό­ρες μάχες για τον εργα­ζό­με­νο λαό, να απο­σπά­με κατα­κτή­σεις, να αλλά­ζου­με συνε­χώς και παντού τους αρνη­τι­κούς συσχε­τι­σμούς για να ανοί­ξει ο δρό­μος που θα οδη­γή­σει στην λαϊ­κή ανά­τα­ση και ευη­με­ρία. Για­τί μαζί με τη σενα­ριο­λο­γία έχουν “φου­ντώ­σει” και τα προ­βλή­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, του λαού, τα οποία δεν λύνο­νται με τον ίδιο θεα­τή να παρα­κο­λου­θεί τις εξε­λί­ξεις, αλλά με τον ίδιο πρω­τα­γω­νι­στή να διεκ­δι­κεί λύσεις. Αυτό ακρι­βώς έκα­ναν οι εργά­τες στο λιμά­νι της COSCO, που επέ­βα­λαν μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας, υπέ­γρα­ψαν συλ­λο­γι­κή σύμ­βα­ση εργα­σί­ας, οι εργά­τες της ΛΑΡΚΟ, που δίνουν μια τιτά­νια μάχη, οι εργα­ζό­με­νοι της e‑food, που φρε­νά­ρουν τα σχέ­δια της εργο­δο­σί­ας, οι οικο­δό­μοι, που πέτυ­χαν αυξή­σεις στο μερο­κά­μα­το. Αλί­μο­νο αν όλοι αυτοί σταύ­ρω­ναν τα χέρια και περί­με­ναν τις εκλο­γές μήπως και μία άλλη κυβέρ­νη­ση θα είναι λιγό­τε­ρη κακή από την προη­γού­με­νη. Ό,τι κέρ­δι­σαν το κέρ­δι­σαν με τον αγώ­να τους, ενώ όλες οι κυβερ­νή­σεις νομο­θε­τού­σαν ενά­ντιά τους. Εδώ δίπλα στους εργα­ζο­μέ­νους, στο λαό βρί­σκο­νται και οι δυνά­μεις του ΚΚΕ για­τί οι εξε­λί­ξεις σε όλα τα μέτω­πα επι­βά­λουν εγρή­γορ­ση και ετοι­μό­τη­τα, αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ παντού σε όλες τις μάχες και στις εκλογές.

- Πώς σκια­γρα­φεί­τε, από την πλευ­ρά σας, τις ενδε­χό­με­νες πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις που θα φέρει η απλή ανα­λο­γι­κή κατά την προ­σε­χή εκλο­γι­κή ανα­μέ­τρη­ση; Ποια θα είναι η τοπο­θέ­τη­ση ένα­ντι αυτών από το ΚΚΕ;

Το ανα­λο­γι­κό­τε­ρο εκλο­γι­κό σύστη­μα, είτε ως άλλο­θι, είτε ως εμπό­διο, είτε ως εκβια­σμός στο λαό, όπως κι αν αξιο­ποι­η­θεί, το σίγου­ρο είναι ότι διευ­κο­λύ­νει τα σχέ­δια του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος για μια κυβέρ­νη­ση συνερ­γα­σί­ας για να δια­χει­ρι­στεί σε βάρος του λαού τα “δύσκο­λα” της ακρί­βειας και της νέας οικο­νο­μι­κής κρί­σης που είναι προ των πυλών, της συμ­με­το­χής στον πόλε­μο της Ουκρα­νί­ας και των εξε­λί­ξε­ων στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά. Ήδη τα αστι­κά επι­τε­λεία επε­ξερ­γά­ζο­νται διά­φο­ρα σενά­ρια για το ποιος μπο­ρεί να κυβερ­νή­σει με ποιον, αφού οι δια­φο­ρές μετα­ξύ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απλά επι­βε­βαιώ­νουν τις στρα­τη­γι­κές συγκλί­σεις τους. Αντί όμως ο λαός να ποντά­ρει στα από χέρι αντι­λαϊ­κά σενά­ρια, μπο­ρεί να γρά­ψει το δικό του σενά­ριο κι αυτό γρά­φε­ται με δυνα­τό ΚΚΕ! Για να βάλει ένα φρέ­νο, να κερ­δί­σει ανά­σες ανα­κού­φι­σης και κυρί­ως για να ανοί­ξει τον δικό του δρό­μο για τις δικές του ανάγκες!

- Είναι εμφα­νής η οικο­νο­μι­κή δυσπρα­γία που αντι­με­τω­πί­ζει η πλειο­νό­τη­τα των πολι­τών εξαι­τί­ας του κύμα­τος ανα­τι­μή­σε­ων. Εκτι­μά­τε ότι αυτή η κατά­στα­ση μπο­ρεί να λάβει πολι­τι­κά χαρακτηριστικά;

Σκε­φτεί­τε για παρά­δειγ­μα πως η ακρί­βεια στην ενέρ­γεια, που συμπα­ρα­σύ­ρει και τα είδη λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, δεν έπε­σε από τον ουρα­νό, είναι το απο­τέ­λε­σμα της “απε­λευ­θέ­ρω­σης της ενέρ­γειας”, της πολι­τι­κής “της πρά­σι­νης μετά­βα­σης της ΕΕ” με την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση και των κυρώ­σε­ων στη Ρωσία που όλα τα κόμ­μα­τα η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ υλο­ποί­η­σαν και υπο­στη­ρί­ζουν. Με αυτή την έννοια δεν απο­τε­λούν για το λαό λύση ούτε τα μέτρα – ασπι­ρί­νες της κυβέρ­νη­σης ούτε οι προ­τά­σεις — κοροϊ­δία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κρί­σι­μο όμως για το λαό πέρα από το ότι πρέ­πει να παλέ­ψει για μέτρα προ­στα­σί­ας του εισο­δή­μα­τός του, για αυξή­σεις σε μισθούς και συντά­ξεις, για μειώ­σεις στις τιμές του ρεύ­μα­τος, για κατάρ­γη­ση φόρων κ.ά. είναι να βγά­λει και ορι­σμέ­να πολι­τι­κά συμπε­ρά­σμα­τα για το ποιος είναι ο ένο­χος και τι πρέ­πει να γίνει. Να σκε­φτεί για παρά­δειγ­μα πόσο δια­φο­ρε­τι­κή θα ήταν η κατά­στα­ση αν η ενέρ­γεια, τα τρό­φι­μα, άλλα βασι­κά αγα­θά, δεν ήταν εμπο­ρεύ­μα­τα κάτω από τον έλεγ­χο μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Προ­ϋ­πό­θε­ση βέβαια είναι η κοι­νω­νι­κή ιδιο­κτη­σία και ο επι­στη­μο­νι­κός κεντρι­κός σχε­δια­σμός με τους εργα­ζό­με­νους, το λαό, στο τιμό­νι της εξου­σί­ας. Ας σκε­φτούν, λοι­πόν, την πολι­τι­κή πρό­τα­ση του ΚΚΕ.

- Κλεί­νο­ντας και ενό­ψει της επί­σκε­ψής στο Βόλο το επό­με­νο Σάβ­βα­το, στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ, ποιό είναι το μήνυ­μα που απευ­θύ­νε­τε προς τη νεολαία;

Το μήνυ­μα το στέλ­νει η ΚΝΕ με το σύν­θη­μα της: «Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών. Έτσι γρά­φε­ται η ιστο­ρία!». Αυτό το σύν­θη­μα θα ακου­στεί δυνα­τά από χιλιά­δες νεα­νι­κά στό­μα­τα, σε μια περιο­χή που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο των σχε­δί­ων εμπλο­κής της χώρας μας στις πολε­μι­κές ανα­με­τρή­σεις που διε­ξά­γο­νται και προ­ε­τοι­μά­ζο­νται στη γει­το­νιά μας. Μάλι­στα, αυτό το μήνυ­μα θα στα­λεί σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο, αφού στη φετι­νή Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση θα πάρουν μέρος οι Γενι­κοί Γραμ­μα­τείς 4 Κομ­μου­νι­στι­κών Κομ­μά­των, του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, του ΚΚ Μεξικού,ι του ΚΚ Τουρ­κί­ας και του ΚΚΕ φυσι­κά, καθώς και αντι­προ­σω­πεί­ες 8 Κομ­μου­νι­στι­κών Νεο­λαιών από χώρες της Ευρώ­πης! Οι νέοι και οι νέες που αγα­να­κτούν από την αδι­κία του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου, που δεν θέλουν την εμπλο­κή της χώρας μας σε αυτό το σφα­γείο, που ένιω­σαν τις καρ­διές τους να σφίγ­γο­νται από τις σκη­νές της σφα­γής των προ­σφύ­γων στα σύνο­ρα της Ισπα­νί­ας από την “προ­ο­δευ­τι­κή κυβέρ­νη­ση” του Σάν­τσεθ, έχουν μία και μόνο επι­λο­γή: Πιο ενερ­γά, πιο δυνα­μι­κά, πιο απο­φα­σι­στι­κά, να πάρουν τη ζωή και το μέλ­λον στα χέρια τους, να μπουν στον αγώ­να, να κάνουν την “ανα­τρο­πή” με ένα πολύ πιο δυνα­τό ΚΚΕ και στις επερ­χό­με­νες εκλογές.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο