Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: «Το 2023 να ανατείλει πιο ελπιδοφόρο. Οι πολιτικοί “μεσσίες” μας τελειώσανε. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό»

Τα Πρω­το­χρο­νιά­τι­κα κάλα­ντα στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, είπε Παρα­μο­νή Πρω­το­χρο­νιάς, στην έδρα της ΚΕ στον Περισ­σό η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλάδας.

Ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας στη συνέ­χεια έκα­νε την ακό­λου­θη δήλωση:

«Χρό­νια πολ­λά! Καλή χρο­νιά! Το 2023 να ανα­τεί­λει πιο ελπι­δο­φό­ρο. Ο ελλη­νι­κός λαός μπο­ρεί και πρέ­πει να παρέμ­βει στις εξε­λί­ξεις, να γίνει ο ίδιος ο πρω­τα­γω­νι­στής αυτών των εξε­λί­ξε­ων με τους αγώ­νες του. Για­τί πολι­τι­κοί “σωτή­ρες”, πολι­τι­κοί “μεσ­σί­ες” δεν υπάρ­χουν, μας τελειώ­σα­νε. Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό στον δρό­μο της ανα­τρο­πής. Και σε αυτόν τον δρό­μο το ΚΚΕ θα βρί­σκε­ται μπρο­στά με τους αγώ­νες του, με την πάλη του, μαζί με τον λαό. Χρό­νια πολ­λά, καλή χρο­νιά να έχου­με. Καλή δύνα­μη και υγεία σε όλους και όλες».

Το ΔΣ της Πανη­πει­ρω­τι­κής πρό­σφε­ρε στον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, ευχε­τή­ρια κάρ­τα, αντί­τυ­πα της εφη­με­ρί­δας και εκδό­σε­ων της Πανη­πει­ρω­τι­κής και παρα­δο­σια­κά προ­ϊ­ό­ντα της Ηπει­ρω­τι­κής γης, ενώ ο Δ. Κου­τσού­μπας προ­σέ­φε­ρε ανα­μνη­στι­κά δώρα.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο