Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: «Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο και αγωνιστικό το 2020»

«Χρό­νια πολ­λά, ευτυ­χι­σμέ­νο και αγω­νι­στι­κό το 2020» ευχή­θη­κε ο Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, αφού προη­γου­μέ­νως άκου­σε τα κάλα­ντα από συγκρό­τη­μα μαθη­τών μου­σι­κών σχο­λεί­ων, στην έδρα της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΚΚΕ, στον Περισσό.

Συγκε­κρι­μέ­να, στη δήλω­σή του ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Κ.Ε. του ΚΚΕ ευχή­θη­κε «χρό­νια πολ­λά, ευτυ­χι­σμέ­νο και αγω­νι­στι­κό το 2020. Ατε­νί­ζου­με το μέλ­λον με αισιο­δο­ξία, παρά τις σημε­ρι­νές δυσκο­λί­ες της ίδιας της ζωής, της ταξι­κής πάλης και βέβαια επει­δή βρι­σκό­μα­στε στην “ αυγή” της νέας δεκα­ε­τί­ας, πρέ­πει να σας πού­με ότι νιώ­θου­με πιο έτοι­μοι, πιο ώρι­μοι, πιο ικα­νοί, να υπε­ρα­σπί­σου­με τα συμ­φέ­ρο­ντα, τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων της χώρας μας, τα δικαιώ­μα­τα της νέας γενιάς, των παι­διών μας, των γενιών που έρχο­νται και βεβαί­ως να υπε­ρα­σπί­σου­με τα συμ­φέ­ρο­ντα συνο­λι­κά του ελλη­νι­κού λαού.

Να είστε καλά, καλή πρό­ο­δο στις σπου­δές σας, στις οικο­γέ­νειές σας, με δύνα­μη, με υγεία. Καλή χρο­νιά!», κατέ­λη­ξε στη δήλω­σή του ο Δ. Κουτσούμπας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο