Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Όσοι νιώθουν ακόμα αριστεροί, προοδευτικοί να πάρουν θέση δίπλα στο ΚΚΕ

“Είμα­στε εδώ για να δια­τρα­νώ­σου­με το δικό μας ‘Όχι’ στη συμ­φω­νία Τσί­πρα — Ζάεφ και τους ευρω­α­τλα­ντι­κούς αντι­λαϊ­κούς σχε­δια­σμούς. Είμα­στε εδώ για να δια­τρα­νώ­σου­με το δικό μας ‘Ναι’ στην ειρή­νη, τη φιλία, την αλλη­λεγ­γύη του ελλη­νι­κού με τον γει­το­νι­κό λαό. Είναι το γνή­σιο ”Οχι’ και το αλη­θι­νό ‘Ναι’ αυτά που δέσπο­σαν σήμε­ρα το πρωί στην Ακρό­πο­λη, σε αυτό το αιώ­νιο σύμ­βο­λο του ελλη­νι­κού και παγκό­σμιου πολι­τι­σμού, που έκα­νε τον γύρο του κόσμου” τόνι­σε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στη απο­ψι­νή συγκέ­ντρω­ση του ΚΚΕ στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας στην Αθήνα.

“Προ­βάλ­λο­ντας έτσι, τη μόνη ειλι­κρι­νή, στα­θε­ρή, ταυ­τό­χρο­να πατριω­τι­κή και διε­θνι­στι­κή θέση, που υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργα­τι­κής τάξης, των λαϊ­κών στρω­μά­των τόσο στη χώρα μας όσο και στις γει­το­νι­κές μας χώρες” πρόσθεσε.

Είπε ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ετοι­μά­ζε­ται να ψηφί­σει τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών που “σχε­δί­α­σε, υλο­ποί­η­σε και υπέ­γρα­ψε τελι­κά με την κυβέρ­νη­ση της πΓΔΜ, κατά παραγ­γε­λία του ΝΑΤΟ, των Αμε­ρι­κά­νων και της ΕΕ, του μεγά­λου κεφα­λαί­ου για να κάνουν τις μπίζ­νες τους στα Βαλκάνια”.

Τόνι­σε ότι το ΚΚΕ λέει “Όχι” στη Συμ­φω­νία αυτή για­τί λέει “Όχι” στα σχέ­δια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στον αλυ­τρω­τι­σμό και τον εθνικισμό.

Ο Δ. Κου­τσού­μπας είπε ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ψεύ­δε­ται όταν ισχυ­ρί­ζε­ται ότι κατά­φε­ρε να λύσει ένα ιστο­ρι­κό πρό­βλη­μα χρό­νων, καθώς η “συμ­φω­νία των Πρε­σπών δεν απο­τε­λεί λύση, διό­τι καμία λύση προς όφε­λος των λαών δεν μπο­ρεί να προ­κύ­ψει, όταν αυτή έχει υπα­γο­ρευ­τεί από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα”.

Ανέ­φε­ρε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κρύ­ψει την αλή­θεια ότι βασι­κός στό­χος της συμ­φω­νί­ας είναι η έντα­ξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και προ­ο­πτι­κά στην ΕΕ καθώς και ότι η Συμ­φω­νία είναι μέρος των γενι­κό­τε­ρων σχε­δια­σμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια, στην προ­σπά­θειά τους να ανα­κό­ψουν την επιρ­ροή της Ρωσί­ας και της Κίνας στα Βαλκάνια.

Ανα­φέρ­θη­κε στις μεθο­δεύ­σεις των ιμπε­ρια­λι­στών και τις πιέ­σεις που άσκη­σαν στο γει­το­νι­κό λαό για να απο­δε­χθεί τη Συμ­φω­νία ώστε μέσω της απο­δο­χής αυτής να εντα­χθεί η ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και υπο­γράμ­μι­σε ότι ακρι­βώς επει­δή η Συμ­φω­νία είναι ΝΑΤΟϊ­κή γι’ αυτό το λόγο παρα­μέ­νουν ως συνει­δη­τή επι­λο­γή στο κεί­με­νό της “τα σπέρ­μα­τα του αλυ­τρω­τι­σμού με τα περί «Μακε­δο­νι­κού λαού», «Μακε­δό­να πολί­τη» και «Μακε­δο­νι­κής γλώσ­σας», που αφή­νουν ανοι­χτό το παρά­θυ­ρο για ανα­ζω­πύ­ρω­ση των εθνι­κι­σμών, την έγερ­ση αλυ­τρω­τι­κών διεκ­δι­κή­σε­ων εκατέρωθεν.

Ανέ­φε­ρε ότι τον στό­χο της ευρω­α­τλα­ντι­κής ολο­κλή­ρω­σης στα Δυτι­κά Βαλ­κά­νια που υπη­ρε­τεί η συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζάεφ, υπη­ρε­τούν επί­σης, η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και τα άλλα κόμματα.

Επέρ­ρι­ψε τερά­στιες ευθύ­νες στην ΝΔ για­τί “με τη στά­ση της στα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια ψαρεύ­ει στα θολά νερά του εθνι­κι­σμού, καλύ­πτει τη ναζι­στι­κή, υπό­δι­κη εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση της ΧΑ”.

“Το «ΟΧΙ» τους εκφρά­ζει την αδιέ­ξο­δη λογι­κή της ονο­μα­το­λο­γί­ας, εκφρά­ζει ή ανέ­χε­ται εθνι­κι­στι­κές θέσεις που φτά­νουν μέχρι το σημείο να προ­βά­λουν το αλυ­τρω­τι­κό σύν­θη­μα «η Μακε­δο­νία είναι μία και ελλη­νι­κή», το οποίο δεν έχει καμία ιστο­ρι­κή βάση και χρη­σι­μο­ποιεί­ται μόνο για να εγκλω­βί­σει λαϊ­κές δυνά­μεις” είπε ο Δ. Κου­τσού­μπας, προ­σθέ­το­ντας “γι’ αυτό λέμε ότι σήμε­ρα η κατα­δί­κη της Συμ­φω­νί­ας των Πρε­σπών έχει νόη­μα μόνο αν στρέ­φε­ται κατά των επι­κίν­δυ­νων αμε­ρι­κα­νι­κών ΝΑΤΟϊ­κών σχε­δια­σμών, που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και κατά του εθνι­κι­σμού σε Ελλά­δα και FYROM”.

“Το ΟΧΙ του ΚΚΕ στη συμ­φω­νία Τσί­πρα-Ζάεφ είναι ταυ­τό­χρο­να ΝΑΙ στη φιλία, την αλλη­λεγ­γύη και κοι­νή πάλη των λαών για να ακο­λου­θή­σουν τον δικό τους δρό­μο, τη δική τους εξου­σία, την εργα­τι­κή εξου­σία” τόνισε.

“Κι αυτό” υπο­γράμ­μι­σε στη συνέ­χεια, “το ξέρουν πολύ καλά τα σαΐ­νια του ΣΥΡΙΖΑ που έστη­σαν τις προ­βο­κά­τσιες τους, έρι­ξαν τις βρω­μιές τους ότι δήθεν το ΚΚΕ συμ­με­τέ­χει σε εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια με πρώ­το βιο­λί τον γνω­στό και μη εξαι­ρε­τέο Καρ­τε­ρό, που ως διευ­θυ­ντής του γρα­φεί­ου Τύπου του Τσί­πρα, εκπλη­ρώ­νει την απο­στο­λή του ως υπη­ρέ­της, πλέ­ον και με τη βού­λα, του συστή­μα­τος, αλλά και της αμε­ρι­κά­νι­κης και γερ­μα­νι­κής πρεσβείας”.

“Ξέχα­σαν αλή­θεια οι διά­φο­ροι Καρ­τε­ροί ποιοι υπέ­γρα­φαν τα κοι­νά ανα­κοι­νω­θέ­ντα των πολι­τι­κών αρχη­γών το ‘92;

Ποιος φιγου­ρά­ρι­ζε στα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια το ‘92, μαζί με τους φασί­στες, τους ακρο­δε­ξιούς και κάθε λογής κακό συναπάντημα;

Αν κάνουν πως τα ξεχνά­νε όλα αυτά όλοι αυτοί, ο ελλη­νι­κός λαός, οι ψηφο­φό­ροι του ΣΥΡΙΖΑ του Γενά­ρη του 2015, που ήθε­λαν μια Αρι­στε­ρά στην εξου­σία, δεν πρό­κει­ται να ξεχά­σουν ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός του και τα στε­λέ­χη του, συγκυ­βερ­νού­σαν τέσ­σε­ρα χρό­νια με τον ακρο­δε­ξιό Καμ­μέ­νο, ότι με αυτό τον τρό­πο έδι­ναν συγ­χω­ρο­χάρ­τι σε εθνι­κι­στι­κές και άλλες ακρο­δε­ξιές από­ψεις, ότι υπουρ­γοί και βου­λευ­τές του φωτο­γρα­φί­ζο­νταν δίπλα-δίπλα στο Καστε­λό­ρι­ζο μαζί με τους ναζί βου­λευ­τές της ΧΑ” είπε.

“Από κοντά και ο αντι­πρό­ε­δρος της κυβέρ­νη­σης, Δρα­γα­σά­κης, που έχει το θρά­σος να ξεστο­μί­ζει ότι «δεν μπο­ρεί να υπάρ­χει αρι­στε­ρό όχι στη συμ­φω­νία»! Και το προ­χω­ρά παρα­πέ­ρα λέγο­ντας ότι «η στά­ση του ΚΚΕ είναι ακα­τα­νό­η­τη», αφού δήθεν «θα έπρε­πε να αισθά­νε­ται και δικαιωμένο«!

Τρι­κυ­μία εν κρα­νίω; Όχι. Απλά ο πνιγ­μέ­νος, ο ένο­χος, από τα μαλ­λιά του πιά­νε­ται. Πώς αλλιώς να απο­λο­γη­θεί για τις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κής κοπής επι­λο­γές του;” τόνι­σε ο Δ. Κουτσούμπας.

Υπεν­θύ­μι­σε ότι το ΚΚΕ “είναι η μόνη πολι­τι­κή δύνα­μη που απο­κά­λυ­ψε από τις αρχές της δεκα­ε­τί­ας του ’90 τον παρα­πλα­νη­τι­κό ρόλο της ονο­μα­το­λο­γί­ας, υπο­στή­ρι­ξε τη θέση για σύν­θε­τη ονο­μα­σία της ΠΓΔΜ με γεω­γρα­φι­κό προσ­διο­ρι­σμό, erga omnes, κατα­δι­κά­ζο­ντας τον αλυ­τρω­τι­σμό και τον εθνικισμό”.

Ταυ­τό­χρο­να ήταν το μόνο κόμ­μα που όχι μόνο δια­χώ­ρι­σε τη θέση του από τα εθνι­κι­στι­κά συλ­λα­λη­τή­ρια στα οποία συμ­με­τεί­χαν “όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα και οι δυνά­μεις του οπορ­του­νι­σμού, του τότε «Συνα­σπι­σμού», προ­γό­νου του ΣΥΡΙΖΑ” αλλά και είχε αντι­τα­χθεί και είχε προει­δο­ποι­ή­σει για όλα τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ από τότε.

Ανα­φέρ­θη­κε ακό­μη “στα ατλα­ντι­κά παι­χνί­δια που ‘πυρο­δο­τούν τον λεγό­με­νο αυτο­προσ­διο­ρι­σμό των μειο­νο­τή­των για να εφαρ­μό­σει το ΝΑΤΟ τη γνω­στή πολι­τι­κή του «διαί­ρει και βασί­λευε» στα Βαλκάνια’.

‘Μπο­ρεί σε λίγο να μας ξεφουρ­νί­σουν καμιά νέα προ­σέγ­γι­ση και για τη Θρά­κη και για αλλού στην περιο­χή” επισήμανε.

“Τώρα που οι μάσκες έπε­σαν καλού­με όλους όσοι νιώ­θουν ακό­μα αρι­στε­ροί, προ­ο­δευ­τι­κοί να πάρουν τη θέση τους δίπλα στο ΚΚΕ για να δυνα­μώ­σει η αντί­θε­ση του λαού στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, στο ΝΑΤΟ, την ΕΕ, για να παλέ­ψου­με για την απο­μά­κρυν­ση των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟϊ­κών βάσε­ων στην Ελλά­δα, για την απο­δέ­σμευ­ση της χώρας μας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς, για να μη μπουν κι άλλοι λαοί σε αυτή τη φυλα­κή, για να δυνα­μώ­σου­με την αλλη­λεγ­γύη και την κοι­νή πάλη των λαών, για να ακο­λου­θή­σου­με τον δικό μας δρό­μο, να πάρει ο ίδιος ο λαός τις τύχες στα χέρια του, να διεκ­δι­κή­σει την δική του δια­κυ­βέρ­νη­ση και εξου­σία” κατέ­λη­ξε στην ομι­λία του ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο