Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Κουτσούμπας: Aπαράδεκτο και επαίσχυντο το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την υγεία (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα, στην έδρα της ΚΕ του κόμ­μα­τος, με αντι­προ­σω­πεία της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ), απο­τε­λού­με­νη από τους Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρο, Πανα­γιώ­τη Παπα­νι­κο­λά­ου, γγ, Παγώ­νη Ματί­να, Α’ αντι­πρό­ε­δρο, Γαλα­νό­που­λο Γιάν­νη, Τοσο­νί­δου Δέσποι­να και Στα­μα­τέ­λου Δήμη­τρα. Συμ­με­τεί­χε, ακό­μη, το μέλος της ΚΕ και υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Υγεί­ας-Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ Γιώρ­γος Σιδέρης.

Κατά τη διάρ­κεια της συνά­ντη­σης έγι­νε ενη­μέ­ρω­ση και συζή­τη­ση ανα­φο­ρι­κά με το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περίθαλψη.

Ο κ. Κου­τσού­μπας, καλω­σο­ρί­ζο­ντας την αντι­προ­σω­πεία, σημείωσε:

«Το ΚΚΕ θεω­ρεί αυτό το νομο­σχέ­διο για την υγεία, που έφε­ρε η κυβέρ­νη­ση για δια­βού­λευ­ση και ετοι­μά­ζε­ται να το φέρει και στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής στη συνέ­χεια, ως απα­ρά­δε­κτο και επαί­σχυ­ντο και πρέ­πει να βρει την αντί­δρα­ση όλου του ελλη­νι­κού λαού, όχι μόνο δηλα­δή να απορ­ρι­φθεί από εσάς τους υγειο­νο­μι­κούς ‑που ήδη το έχε­τε κάνει- αλλά από το σύνο­λο του ελλη­νι­κού λαού και να κινη­το­ποι­η­θεί γι’ αυτό. Να μην έρθει καν στη Βου­λή λέμε εμείς, αλλά και αν τολ­μή­σει και το φέρει, να απορριφθεί».

«Ταυ­τό­χρο­να, θα ήθε­λα εξαρ­χής να εκφρά­σω την αλλη­λεγ­γύη μας, τη συμπα­ρά­στα­σή μας στην ΟΕΝΓΕ, σε όλους τους υγειο­νο­μι­κούς, που δίνε­τε μία τέτοια δύσκο­λη μάχη και να καταγ­γεί­λου­με ταυ­τό­χρο­να την επί­θε­ση, τις διώ­ξεις που δέχε­ται και η ΟΕΝΓΕ, στο πρό­σω­πο της προ­έ­δρου της Ομο­σπον­δί­ας, που είναι απα­ρά­δε­κτες μόνο και μόνο επει­δή διεκ­δι­κεί­τε το αυτο­νό­η­το, την προ­στα­σία δηλα­δή και την υπε­ρά­σπι­ση της δημό­σιας υγεί­ας», συμπλή­ρω­σε ο κ. Κουτσούμπας.

«Συνα­ντη­θή­κα­με με τον γγ της ΚΕ του ΚΚΕ με αφορ­μή το νομο­σχέ­διο για τη δευ­τε­ρο­βάθ­μια περί­θαλ­ψη που έχει δώσει στη δημο­σιό­τη­τα η κυβέρ­νη­ση, (προ­κει­μέ­νου) να εκφρά­σου­με την ομό­φω­νη αντί­θε­σή μας σε αυτό το νομο­σχέ­διο που είναι νομο­σχέ­διο ταφό­πλα­κα σε ό,τι έχει απο­μεί­νει από το δικαί­ω­μα του λαού μας στην δωρε­άν υγεία, που χτυ­πά­ει τον πυρή­να του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, δηλα­δή την πλή­ρη και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση. Σε ό,τι μας αφο­ρά θα κάνου­με ό,τι περ­νά­ει από το χέρι μας για να μη φτά­σει καν στη Βου­λή, στην Επι­τρο­πή Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων, αλλά εφό­σον φτά­σει, από την συζή­τη­ση που θα γίνει να μην ψηφι­στεί», δήλω­σε, μετά τη συνά­ντη­ση, η πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ και πρόσθεσε:

«Καλού­με όλον τον λαό σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση για­τί είναι ένα νομο­σχέ­διο που πρώ­τα απ’ όλα αφο­ρά τους ασθε­νείς, τον λαό και δεύ­τε­ρον τους για­τρούς, τους υγειο­νο­μι­κούς στο δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας. Θα ακο­λου­θή­σουν σήμε­ρα συνα­ντή­σεις και με τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα ακρι­βώς για να ανα­δεί­ξου­με την αντί­θε­σή μας και τις συνέ­πειες και τις επι­πτώ­σεις σε βάρος των ασθε­νών και των υγειονομικών».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο