Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Μανωλάκου: Νέο έγκλημα σε βάρος των λαϊκών αναγκών το νομοσχέδιο για το νερό (VIDEO)

Το λαϊ­κό αίτη­μα για από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου που επι­τα­χύ­νει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση του νερού μετέ­φε­ρε στη Βου­λή η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΚΚΕ, Δια­μά­ντω Μανω­λά­κου, μιλώ­ντας στην συζή­τη­ση του αντι­λαϊ­κού σχε­δί­ου νόμου.

Υπο­γράμ­μι­σε πως η περαι­τέ­ρω ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του νομο­σχε­δί­ου είναι το νέο έγκλη­μα ενά­ντια στις ανά­γκες του λαού, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως το νομο­σχέ­διο έχει ξεση­κώ­σει πολύ μεγά­λη κατα­κραυ­γή από συν­δι­κά­τα και φορείς που με μία φωνή ζητά­νε την από­συρ­ση του. Με αυτό το αίτη­μα και με σύν­θη­μα «νερό κοι­νω­νι­κό αγα­θό, όχι εμπό­ρευ­μα», θα δια­δη­λώ­σουν σήμε­ρα το από­γευ­μα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και φορείς στο Σύνταγ­μα, όπως είπε.

Η Δ. Μανω­λά­κου σημεί­ω­σε πως είναι πρό­κλη­ση να έρχε­ται αυτό το νομο­σχέ­διο τη στιγ­μή που δεν έχει κατα­λα­γιά­σει η οργή για το έγκλη­μα στα Τέμπη, το οποίο έχει αιτία την απε­λευ­θέ­ρω­ση και την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των σιδηροδρόμων.

Η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση των ανα­γκών του λαού είναι η αιτία για τα εγκλή­μα­τα σε βάρος της ανθρώ­πι­νης ζωής «και αυτό συνε­χί­ζε­ται με το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο», ανέ­φε­ρε, κάνο­ντας συγκε­κρι­μέ­νη ανα­δρο­μή στην πολι­τι­κή της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του νερού που υπη­ρέ­τη­σαν όλες οι τελευ­ταί­ες κυβερ­νή­σεις «και ας δια­λα­λεί υπο­κρι­τι­κά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το νερό δεν είναι εμπόρευμα».

Εκτός από την επι­τά­χυν­ση της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του νερού, το σχέ­διο νόμου «περιέ­χει πλή­θος κακουρ­γη­μά­των» που υπο­νο­μεύ­ουν την προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος, σημεί­ω­σε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ανα­φε­ρό­με­νη στις υπό­λοι­πες δια­τά­ξεις όπως αυτές που περιο­ρί­ζουν τις προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές για χάρη του του­ρι­στι­κού κεφα­λαί­ου και των ΑΠΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο