Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Σταματέλου (ΚΚΕ): Ολοι θυμούνται ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ φορολεηλάτησαν το λαό (VIDEO)

Είναι προ­κλη­τι­κό ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ να μιλούν δήθεν για μεί­ω­ση φόρων όταν φορο­λε­η­λά­τη­σαν τον λαό, τόνι­σε η Δήμη­τρα Στα­μα­τέ­λου, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΚΚΕ στην Α’ Πει­ραιά, μιλώ­ντας το πρωί της Δευ­τέ­ρας στο «Open».

Θύμι­σε ότι ψήφι­σαν τους μνη­μο­νια­κούς νόμους και τους κρα­τι­κούς προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς που φόρ­τω­σαν στα λαϊ­κά στρώ­μα­τα το 95% των φόρων και μόλις το 5% στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Σημεί­ω­σε πως τόσο η Κομι­σιόν, όσο και ο διοι­κη­τής της Τρά­πε­ζας της Ελλά­δος μαρ­τυ­ρούν πως θα συνε­χι­στεί η αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή με στό­χο τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα που βγαί­νουν από τον λαό.

Σχο­λιά­ζο­ντας τα περί κοστο­λο­γη­μέ­νων προ­γραμ­μά­των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, τόνι­σε ότι αυτή η κοστο­λό­γη­ση είναι κόντρα σε ό,τι έχου­με ανά­γκη και διε­ρω­τή­θη­κε πόσο κοστο­λο­γούν τις ελλεί­ψεις σε νοσο­κο­μεία και σχο­λεία για να προ­σθέ­σει ότι για να κερ­δί­σουν οι εργα­ζό­με­νοι, πρέ­πει να χάσει το κεφάλαιο.

Ανα­φε­ρό­με­νη στη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα στη Θρά­κη, σημεί­ω­σε ότι οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός έχουν καθα­ρό συμ­φέ­ρον να συμπο­ρευ­τούν με το ΚΚΕ για να ενι­σχύ­σουν την κοι­νή τους πάλη ανε­ξάρ­τη­τα από θρησκεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο