Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Ταχματζίδης: Οι φιλόλογοι είμαστε “οι θεματοφύλακες της ανθρωπιστικής διάστασης της Παιδείας”

Με αφορ­μή τα όσα συνέ­βη­σαν πριν λίγες ημέ­ρες στη Βέροια, τη στο­χο­ποί­η­σή του και την παρα­πο­μπή του σε ΕΔΕ (προ­κα­ταρ­κτι­κή την ονό­μα­σαν στη συνέ­χεια), η οποία ανε­κλή­θη με παρέμ­βα­ση του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, ο φιλό­λο­γος Δημή­τρης Ταχ­μα­τζί­δης μας έστει­λε την ακό­λου­θη επιστολή:

“Το άρθρο 26 της Οικου­με­νι­κής Δια­κή­ρυ­ξης των Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των ορί­ζει το δικαί­ω­μα όλων των ανθρώ­πων στην ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στην εκπαί­δευ­ση. Κι όμως, σαν σήμε­ρα, πριν από μία εβδο­μά­δα, ξεκί­νη­σε στην χώρα μας μία εκστρα­τεία φόβου, η οποία προ­σπά­θη­σε να στε­ρή­σει το δικαί­ω­μα αυτό από τα παι­διά μας καλώ­ντας τα να κλεί­σουν τα σχο­λεία. Μέρος της εκστρα­τεί­ας αυτής ήταν και η εκτό­ξευ­ση λάσπης ενα­ντί­ον μου, η οποία παρό­τρυ­νε τους συμπο­λί­τες μας να με λιν­τσά­ρουν δημό­σια, όπου με βρουν. Άτο­μα που ούτε με γνώ­ρι­σαν, ούτε και είχαν προ­σω­πι­κή άπο­ψη περί εμού έρι­ξαν κάθε είδους χολή ενα­ντί­ον μου. Πολ­λοί, μάλι­στα, συμπο­λί­τες μου από τη Βέροια ανα­πα­ρή­γα­γαν τη λάσπη αυτή άκρι­τα. Προ­σπά­θη­σα να αντι­με­τω­πί­σω αυτή τη φασι­στι­κή λαί­λα­πα στο­χο­ποί­η­σής μου και να την πολε­μή­σω με ηρε­μία, νηφα­λιό­τη­τα και αξιο­πρέ­πεια, με αρε­τές, δηλα­δή, που μόνο η εκπαί­δευ­ση χαρίζει.

Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι, γνω­στοί φίλοι αλλά και άγνω­στοι συμπα­ρα­στά­τες, στά­θη­καν με υπο­μο­νή και αξιο­πρέ­πεια στο πλάι μου. Θέλω να ευχα­ρι­στή­σω όλες και όλους, όσους με βοή­θη­σαν με εκα­το­ντά­δες μηνύ­μα­τα συμπα­ρά­στα­σης και αγά­πης από την Ελλά­δα, την Κύπρο, το Λον­δί­νο και τις Η.Π.Α. Επί­σης θέλω να ευχα­ρι­στή­σω και τους δημο­σιο­γρά­φους που κάλυ­ψαν με αξιο­πρέ­πεια το όλο θέμα.

Η αγά­πη του κόσμου και το δίκιο με βοή­θη­σε να φέρω εις πέρας ένα δύσκο­λο έργο: το σχο­λείο ήταν σήμε­ρα ανοι­χτό και το μάθη­μα έγι­νε κανο­νι­κά όπως πάντα! Σύμ­φω­να με τον ιδρυ­τι­κό Περί Παι­δεί­ας νόμο 1566/85 που ορί­ζει ότι εμείς οι φιλό­λο­γοι είμα­στε “οι θεμα­το­φύ­λα­κες της ανθρω­πι­στι­κής διά­στα­σης της Παι­δεί­ας” συνε­χί­ζω να αγω­νί­ζο­μαι μαζί σας για σχο­λεία ανοι­χτά που καλω­σο­ρί­ζουν με αγά­πη όλα τα παι­διά του κόσμου, μακριά από κάθε μισαλ­λο­δο­ξία και φανα­τι­σμό. Αγω­νι­ζό­μα­στε όλοι μαζί για τις “ελευ­θέ­ριες τέχνες”, για μία εκπαί­δευ­ση που ελευ­θε­ρώ­νει το νου και βοη­θά τον άνθρω­πο να διεκ­δι­κή­σει συλ­λο­γι­κά ένα καλύ­τε­ρο αύριο, γεμά­το αγά­πη και ειρή­νη για όλους τους ανθρώ­πους. Τίπο­τε δεν τελεί­ω­σε. Τώρα όλα ξεκι­νούν. Το μάθη­μα συνεχίζεται!”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο