Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δ. Τζανακόπουλος: Στις 7 Ιουλίου οι εκλογές

Στις 7 Ιου­λί­ου θα διε­ξα­χθούν οι πρό­ω­ρες εκλο­γές σύμ­φω­να με τον κυβερ­νη­τι­κό εκπρό­σω­πο, Δ. Τζα­να­κό­που­λο. Όπως ανέ­φε­ρε σε συνέ­ντευ­ξή του στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό “Alpha”, «η από­φα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού είναι πράγ­μα­τι, οι εκλο­γές να γίνουν στις 7 Ιου­λί­ου για να μην δια­τα­ρα­χθεί η δια­δι­κα­σία των (σχο­λι­κών) εξετάσεων».-

Ανέ­φε­ρε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας θα επι­κα­λε­στεί τη δημο­σιο­νο­μι­κή στα­θε­ρό­τη­τα ως το εθνι­κό θέμα για την προ­κή­ρυ­ξη πρό­ω­ρων εκλο­γών, στη συνά­ντη­ση με τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας, που θα γίνει στις 10 Ιού­νη. Πρό­σθε­σε ότι ο Αλ. Τσί­πρας δεν θα παρα­τη­θεί και πως οι εκλο­γές δεν θα διε­ξα­χθούν από υπη­ρε­σια­κή κυβέρ­νη­ση, αλλά από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο