Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες των πυρκαγιών συγκεντρώνει ο Δήμος Χαϊδαρίου

Η Δημο­τι­κή Αρχή Χαϊ­δα­ρί­ου εκφρά­ζει τη θλί­ψη της για τα δεκά­δες θύμα­τα που άφη­σαν πίσω τους οι πυρ­κα­γιές στην Αττι­κή και τονί­ζο­ντας ότι τώρα προ­έ­χει η οργά­νω­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης στους πλη­γέ­ντες καλεί τους Χαϊ­δα­ριώ­τες άμε­σα να συν­δρά­μουν τους πυρό­πλη­κτους με είδη πρώ­της ανά­γκης, μέσω της Κοι­νω­νι­κής Υπη­ρε­σί­ας του δήμου.

Είδη που συγκεντρώνονται:

Εμφια­λω­μέ­νο νερό.

Τρό­φι­μα (κον­σέρ­βες, φρυ­γα­νιές, μπι­σκό­τα, γάλα, μακα­ρό­νια κλπ.)

Φάρ­μα­κα (γάζες, «Μπε­τα­ντίν», παυ­σί­πο­να κλπ.)

Τα είδη θα συγκε­ντρώ­νο­νται στο Δημαρ­χείο του Χαϊ­δα­ρί­ου από την Κοι­νω­νι­κή Υπη­ρε­σία καθη­με­ρι­νά από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο