Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Είμαι τραμπούκος και εν δυνάμει δολοφόνος αστυνομικών»

Είμαι συντα­ξιού­χος δικα­στι­κός υπάλ­λη­λος 63 ετών και κατά τον Χρυ­σο­χοί­δη «τρα­μπού­κος και εν δυνά­μει δολο­φό­νος αστυ­νο­μι­κών».
Είμαι στη δια­δή­λω­ση για τον νόμο για τον έλεγ­χο των διαδηλώσεων…Όλα είναι ήρεμα.
Συζη­τά­με και προ­χω­ρά­με αργά προς την Πανεπιστημίου.
Ξαφ­νι­κά και χωρίς να έχει γίνει κάτι, από την κάτω πλευ­ρά της Βου­κου­ρε­στί­ου ορμά­νε στην κυριο­λε­ξία καμιά 20αριά ματα­τζή­δες και αρχί­ζουν να μας ρίχνουν δακρυ­γό­να και κρό­του λάμ­ψης. ΚΚΕ-ΠΑΜΕ Η φωνή των εργαζομένων και του λαού δεν φιμώνεταιΣυλλαλητήριο ΚΚΕ Ν Σ ΔιαδηλώσειςΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΑΝΙΚΟΣ.
Ανε­βαί­νου­με τρέ­χο­ντας, όσο μπο­ρεί να τρέ­ξει μια 63χρόνη τρα­μπού­κος, κρα­τώ­ντας το χέρι του 66χρόνου συντα­ξιού­χου εκπαι­δευ­τι­κού δολο­φό­νου συντρό­φου της.
Εκεί μας περι­μέ­νουν άλλοι 20 ματα­τζή­δες με τα κλομπ ανά χεί­ρας και συγ­χρό­νως κατε­βαί­νουν καμιά δεκα­ριά μηχα­νές έτοι­μες προς δράση.
Αρχί­ζω να μην αισθά­νο­μαι καλά και βλέ­πο­ντας τα κλομπ έτοι­μα να πέσουν στα κεφά­λια των ανθρώ­πων που είναι στη δεξιά πλευ­ρά της Βου­κου­ρε­στί­ου μάλ­λον αρχί­ζω να φωνάζω.
Δεν θυμάμαι.Νοιώθω όμως να μου σφίγ­γουν το χέρι.
Μία νέα γυναί­κα μου επα­να­λαμ­βά­νει συνέ­χεια μη φοβά­σαι! Όλα καλά.
Δεν φοβά­μαι για μένα. Φοβά­μαι για αυτό το μέλ­λον που ετοι­μά­ζουν στα παι­διά μας.
Νοι­κο­κυ­ραί­οι κοι­μη­θεί­τε ήσυ­χοι. Φρο­ντί­ζει ο Μητσο­τά­κης, Χρυ­σο­χοί­δης αλλά και ο Μπακογιάννης.
Οι ξερα­μέ­νοι ήδη φοί­νι­κες, οι μεταλ­λι­κές ζαρντινιέρες,τα μεταλ­λι­κά παγκά­κια δεν αφή­νουν τρό­πο διαφυγής.
Αν αυτό το μέλ­λον που ετοι­μά­ζουν για μας και τα παι­διά μας σας αρέ­σει συνε­χί­στε τον μακά­ριο ύπνο σας. ΜΑΤατζήδες

Θα κλεί­σω με τον στί­χο του ποι­η­τή Τ. Λειβαδίτη.
Για αυτό σου λέω μη κοι­μά­σαι είναι επι­κίν­δυ­νο. Μη ξυπνάς θα μετα­νοιώ­σεις .

Εγώ πάντως δεν μετανοιώνω!

πηγή |> faceBook |> Roula Konstantaki

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο