Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Είναι στην ίδια αντιλαϊκή όχθη!

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Σε συνέ­ντευ­ξη της στο ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (26/11) η Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη σημειώ­νει: «…Υπάρ­χει ουσια­στι­κή δια­φο­ρά αντί­λη­ψης για τον τρό­πο με τον οποίο πρέ­πει να ανα­πτυ­χθεί η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακό­μα και σήμε­ρα έχει ως βασι­κή του πολι­τι­κή την υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση και υιο­θε­τεί την φτω­χο­ποί­η­ση της μεσαί­ας τάξης. Εμείς δεν ονει­ρευό­μα­στε μία κοι­νω­νία επι­δο­μα­τού­χων.  Ονει­ρευό­μα­στε μία κοι­νω­νία εργα­ζο­μέ­νων, καλά αμει­βο­μέ­νων και καλά ασφα­λι­σμέ­νων Ελλή­νων.  Δια­φέ­ρου­με έτη φωτός στον τρό­πο με τον οποίο αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε την Ελλά­δα του αύριο…» 

Πρό­κει­ται για συνει­δη­τή παρα­πλά­νη­ση από μέρους της!

Η Ν.Δ ως ένα από τα βασι­κά αστι­κά κόμ­μα­τα της χώρας μας τόσο στο παρελ­θόν ως κυβερ­νη­τι­κό κόμ­μα όσο και από τη θέση της αντι­πο­λί­τευ­σης υπη­ρέ­τη­σε και υπη­ρε­τεί τα συμ­φέ­ρο­ντα και τις επι­λο­γές της άρχου­σας τάξης. Ως κυβέρ­νη­ση ή ως αντι­πο­λί­τευ­ση «φιλο­δώ­ρη­σε» το κεφά­λαιο τα προη­γού­με­να χρό­νια, με εκα­το­ντά­δες νόμους αυξά­νο­ντας την ευε­λι­ξία στις εργα­σια­κές σχέ­σεις, κτυ­πώ­ντας μισθούς και συντά­ξεις , καταρ­γώ­ντας επί της ουσί­ας τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, εκτο­ξεύ­ο­ντας της ανερ­γία. Την εργα­σια­κή ζού­γκλα τη ζουν οι εργα­ζό­με­νοι στο πετσί τους και έχει τη σφρα­γί­δα του κεφα­λαί­ου, που με συνέ­πεια υπη­ρε­τούν τόσο η κυβέρ­νη­ση και η ΝΔ, όσο και τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα. Στό­χος της ήταν και είναι η μεί­ω­ση της τιμής της εργα­τι­κής δύνα­μης ως το «καύ­σι­μο» για την αύξη­ση της καπι­τα­λι­στι­κής κερ­δο­φο­ρί­ας γεγο­νός που είναι ασυμ­βί­βα­στο με το δικαί­ω­μα στην δου­λειά, στην κοι­νω­νι­κή  Ασφά­λι­ση, στη ζωή γενι­κό­τε­ρα με δικαιώματα!

Το «δια­φο­ρε­τι­κό μίγ­μα» πολι­τι­κής που σήμε­ρα προ­τεί­νει σε σχέ­ση με την κυβέρ­νη­ση κινεί­ται στην ίδια λογι­κή, βρί­σκε­ται στην ίδια αντι­λαϊ­κή όχθη. Στό­χος και των δύο είναι η ανά­καμ­ψη της κερ­δο­φο­ρί­ας του κεφα­λαί­ου και το «ξεπέ­ρα­σμα της κρί­σης» πάντα σε βάρος των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων. Η «δια­φο­ρά τους» για παρά­δειγ­μα στο αν πρέ­πει να μειω­θούν οι κρα­τι­κές  δαπά­νες ή να αυξη­θούν οι φόροι (στην πρά­ξη γίνο­νται και τα δύο…) έχουν ως στό­χο «ζεστό χρή­μα» για τους λίγους τους οικο­νο­μι­κά ισχυ­ρούς, φτω­χο­ποί­η­ση του λαού και όχι μόνο της «μεσαί­ας τάξης». Φυσι­κά όταν κάνει ανα­φο­ρές η Ν.Δ για «υπερ­φο­ρο­λό­γη­σης» πρώ­τι­στα ενδια­φέ­ρε­ται στην ουσια­στι­κή κατάρ­γη­ση κάθε είδους φορο­λο­γί­ας του μεγά­λου κεφα­λαί­ου ώστε να δημιουρ­γη­θεί «κατάλ­λη­λο επεν­δυ­τι­κό κλίμα».

Τα όνει­ρα της Ν.Δ για  την κοι­νω­νία όσο και αν ντύ­νο­νται με μεγά­λες κου­βέ­ντες, είναι και αυτά εφιάλ­της για τη ζωή των λαϊ­κών στρω­μά­των και ως τέτοια θα πρέ­πει να αντιμετωπιστούν!

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 6 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο