Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Είναι τα στρατόπεδα… αμερικάνικα…

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Οι ΗΠΑ αντι­στοι­χούν στο 5% του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού. Οι φυλα­κι­σμέ­νοι τους αντι­στοι­χούν στο 25% (!!!) του παγκό­σμιου πλη­θυ­σμού φυλα­κι­σμέ­νων. Στις αμε­ρι­κά­νι­κες φυλα­κές – πραγ­μα­τι­κά στρα­τό­πε­δα κατα­να­γκα­στι­κής εργα­σί­ας, κρα­τού­νται σήμε­ρα μισό εκα­τομ­μύ­ριο περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι απ’ ότι στην Κίνα, της οποί­ας ο πλη­θυ­σμός είναι πεντα­πλά­σιος των ΗΠΑ.[1]

Κατά δήλω­ση της Σάλι Γιέϊτς, της αμε­ρι­κα­νί­δας ανα­πλη­ρώ­τριας γενι­κής εισαγ­γε­λέα, από τη δεκα­ε­τία του ’80, ενώ ο πλη­θυ­σμός της χώρας αυξή­θη­κε κατά 30% ο αντί­στοι­χος στις φυλα­κές έχει αυξη­θεί κατά 800%.

Στις φυλα­κές των ΗΠΑ (πολι­τεια­κές, ομο­σπον­δια­κές, ιδιω­τι­κές) σήμε­ρα, κρα­τού­νται πάνω από 2,3 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι.[2] Βάσει των ίδιων στα­τι­στι­κών, 2,7 εκα­τομ­μύ­ρια παι­διά έχουν τον ένα γονιό τους στις φυλα­κές. Ο εγκλει­σμός, συν τω χρό­νω, όλο και περισ­σό­τε­ρων αμε­ρι­κα­νών στις φυλα­κές έχει ανα­χθεί σε μια εξό­χως επι­κερ­δή δρα­στη­ριό­τη­τα – βιο­μη­χα­νία για την αμε­ρι­κά­νι­κη (καπι­τα­λι­στι­κή) οικο­νο­μία. Στην οποία απο­τυ­πώ­νε­ται αγρί­ως η κατα­να­γκα­στι­κή εργα­σία των κρα­του­μέ­νων, φαι­νό­με­νο που τεί­νει να γενι­κευ­τεί. Εργα­σία που, στην καλύ­τε­ρη των περι­πτώ­σε­ων, αμεί­βε­ται με 1,25 δολά­ρια την ώρα, δηλα­δή μόλις δέκα (10) δολά­ρια το 8ωρο!

Οι φυλα­κές – στρα­τό­πε­δα τεί­νουν να ιδιω­τι­κο­ποιού­νται. Ενώ δέκα χρό­νια πριν υπήρ­χαν μόνο πέντε (5) ιδιω­τι­κές φυλα­κές με περί­που 2.000 κρα­τού­με­νους, σήμε­ρα έχουν φτά­σει τις εκα­τό (100) με 62.000 έγκλει­στους. Στο τέλος της δεκα­ε­τί­ας, ο αριθ­μός κρα­του­μέ­νων στις ιδιω­τι­κές φυλα­κές θα φτά­σει τους 360.000. Στον τομέα ήδη δρα­στη­ριο­ποιού­νται 18 εται­ρεί­ες σε 27 αμε­ρι­κα­νι­κές πολι­τεί­ες. Πρό­κει­ται για την μεγα­λύ­τε­ρη εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στο σύμπλεγ­μα σωφρο­νι­σμού των ΗΠΑ. Για παρά­δειγ­μα, η ομο­σπον­δια­κή υπη­ρε­σία μετα­νά­στευ­σης και τελω­νεί­ων πλη­ρώ­νει στη CCA[3] 90 δολά­ρια την ημέ­ρα για κάθε κρα­τού­με­νο στις ιδιω­τι­κές φυλα­κές.[4]

Σε πάνω από 37 πολι­τεί­ες έχει νομι­μο­ποι­η­θεί η χρή­ση της εργα­τι­κής δύνα­μης των κρα­του­μέ­νων από εται­ρεί­ες, με απο­τέ­λε­σμα πολ­λές να εγκα­θι­στούν τις παρα­γω­γι­κές δρα­στη­ριό­τη­τές τους εντός των φυλα­κών. Σύμ­φω­να με την έρευ­να της Palaez, στη σχε­τι­κή λίστα περι­λαμ­βά­νε­ται η αφρό­κρε­μα των αμε­ρι­κα­νι­κών εται­ρειών: ΙΒΜ, Boeing, Motorola, Microsoft, Dell, Compaq, Intel, Texas Instruments και πολ­λές άλλες.

Στρα­τό­πε­δα συγκέ­ντρω­σης – φυλα­κές. Η νέα μορ­φή δου­λεί­ας που επι­βάλ­λε­ται στις ΗΠΑ μέσω των φυλα­κών-κάτερ­γων κατα­να­γκα­στι­κής εργασίας.

 

[1] Απο­κα­λυ­πτι­κή έρευ­να που υπο­γρά­φει η Περου­βια­νή δημο­σιο­γρά­φος Vicky Palaez, ρεπόρ­τερ ερευ­νή­τρια της ισπα­νό­φω­νης εφη­με­ρί­δας της Νέας Υόρ­κης El Diario La Presna

[2] Σύμ­φω­να με το ανε­ξάρ­τη­το, μη κερ­δο­σκο­πι­κό Κέντρο Έρευ­νας για την Παγκο­σμιο­ποί­η­ση (Centre for Research on Globalization, CRG), που εδρεύ­ει στο Μόντρε­αλ του Καναδά.

[3] Μεγά­λη εται­ρία ιδιω­τι­κών φυλα­κών. Μαζί με την Wackenhut –ο γνω­στός πολυ­ε­θνι­κός όμι­λος υπη­ρε­σιών ασφα­λεί­ας–, ελέγ­χουν το 75% της «αγο­ράς».

[4] Στοι­χεία του πρα­κτο­ρεί­ου Bloomberg.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο