Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Είσαι 17 και ψηφίζεις ήδη για 2η φορά; Μπορείς να κάνεις τη διαφορά! #ΤΩΡΑ_ΚΚΕ

Το σύστημα ερμηνεύει όπως θέλει, την ψήφο του καθένα και της καθεμιάς
Μόνο μια ψήφος δεν μπορεί να ερμηνευτεί αλλιώς: Η ψήφος στο ΚΚΕ!

Στις νέες εκλο­γές, στις 25 Ιου­νί­ου, οι 17χρονοι μαθη­τές μπο­ρούν να “ταρά­ξουν” το σύστη­μα και τα κόμ­μα­τά του, με ψήφο στο ΚΚΕ. Χιλιά­δες κόκ­κι­νες ψήφοι μαθη­τών είναι δυνα­τό χαστού­κι στα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος, απο­δει­κνύ­ει πως δεν έχουν τους μαθη­τές του χεριού τους.

Οργάνωση κι αγώνας, με τόλμη και αφοβία
Αυτή είναι των μαθητών η παντοδυναμία!

Όπο­τε οι μαθη­τές αγω­νί­στη­καν για τη μόρ­φω­ση και τη ζωή τους, μαζί με την ΚΝΕ και το ΚΚΕ, νίκησαν:

 • Καθυ­στέ­ρη­σαν την Τρά­πε­ζα Θεμά­των για 2 χρόνια.
 • Απο­σύρ­θη­καν οι περιο­ρι­σμέ­νες επι­λο­γές στο μηχανογραφικό.
 • Καλύ­φθη­καν κενά στα σχολεία.
 • Έρι­ξαν πόρ­τα στους φασίστες.
 • Δε συγκα­λύ­φθη­κε το έγκλη­μα στα Τέμπη.

Δυνατό ΚΚΕ — Δυνατοί μαθητικοί αγώνες
Δυνατός αντίπαλος στην κυβέρνηση της ΝΔ

Αυτό φάνη­κε όλα αυτά τα χρό­νια. Αυτό “λέει” η πεί­ρα των μαθητών.
Ξαφ­νι­κά, όλα τα κόμ­μα­τα του συστή­μα­τος “θυμού­νται” τους μαθη­τές, κάνο­ντας γελοία βιντε­ά­κια, βλέ­πο­ντάς τους ως “ψηφα­λά­κια”.
Όμως, όλα αυτά τα χρό­νια ήταν απέ­να­ντι στα αυτο­νό­η­τα αιτή­μα­τα των μαθη­τών, δεν έβα­λαν κανέ­να εμπό­διο στο όλο και πιο ψυχο­φθό­ρο, πανά­κρι­βο σχο­λείο-εξε­τα­στι­κό κέντρο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφι­σε το 50% των νόμων του Μητσο­τά­κη και το ΠΑΣΟΚ το 70%, νόμων που τσα­κί­ζουν τη ζωή και την καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας. Όλοι τους συμ­φω­νούν πως αξί­ζει πιο πολύ το κέρ­δος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων από τις ανθρώ­πι­νες ζωές.
Όμως οι μαθη­τές “διά­λε­ξαν” τις ζωές τους: Στην παν­δη­μία, στα κενά και στα προ­βλή­μα­τα στα σχο­λεία τους, στο έγκλη­μα στα Τέμπη.

Δεν την πατάμε!
Πολλή διαφήμιση έχει πέσει ξαφνικά σε κάποια μικρά,
αλλά πολύ χρήσιμα κόμματα για το σύστημα

Κόμματα-“πυροτεχνήματα” εμφα­νί­ζο­νται ξανά και ξανά στις εκλο­γές και μετά εξαφανίζονται.
7 μικρά κόμ­μα­τα έχουν μπει στη Βου­λή τα τελευ­ταία 10 χρό­νια, ως κάτι “εναλ­λα­κτι­κό” — “νέο” και τελι­κά ενσω­μα­τώ­θη­καν στα “μεγά­λα”, ψήφι­σαν νόμους ενά­ντια στο λαό και τελι­κά διαλύθηκαν…

Τέτοιο κόμ­μα είναι και η “Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας” — πρό­θυ­μη να δώσει “φιλί ζωής” στο σύστη­μα ακό­μα και με ψήφους φασιστών.

Κάνουμε αυτό που πραγματικά φοβάται το σύστημα
Η ψήφος των μαθητών στο ΚΚΕ είναι η μόνη που αξίζει και μετράει

 • Για­τί τρο­μά­ζει τον όποιο επί­δο­ξο Υπουρ­γό Παι­δεί­ας της ΝΔ να σκέ­φτε­ται δύο και τρεις φορές να επι­τε­θεί στα δικαιώ­μα­τά τους.
 • Για­τί δυνα­μώ­νει η φωνή όλων όσων δεν ανέ­χο­νται στο σημε­ρι­νό εκπαι­δευ­τι­κό σύστη­μα, με τα ετοι­μόρ­ρο­πα σχο­λι­κά κτή­ρια γεμά­τα ελλεί­ψεις και τους μαθητές-“παπαγάλους” που δίνουν ατε­λεί­ω­τες εξετάσεις.
 • Για­τί ενι­σχύ­ει τη διεκ­δί­κη­ση για “σχο­λείο δημιουρ­γι­κό, όχι κέντρο εξε­τα­στι­κό”, που δε θα κοι­τά στην τσέ­πη και δε θα δια­χω­ρί­ζει τα παι­διά, αλλά θα τα μορ­φώ­νει όλα ολόπλευρα
 • Για­τί στέλ­νει μήνυ­μα αμφι­σβή­τη­σης και ελπί­δας πως οι μαθη­τές είναι σε θέση μάχης για να γίνουν πρά­ξη όλα όσα ονει­ρεύ­ο­νται, κόντρα σε αυτό το άδι­κο σύστη­μα, τις κυβερ­νή­σεις και όλα τα κόμ­μα­τα που το υπερασπίζονται.
 • Για­τί θυμί­ζει πως “η νέα γενιά έχει ιδα­νι­κά” και υπε­ρα­σπί­ζε­ται το δίκιο, την αλή­θεια, την αλλη­λεγ­γύη, τη συλ­λο­γι­κό­τη­τα, την πάλη κόντρα στον φασι­σμό, τον ρατσι­σμό και τη σαπίλα.

ΚΚΕ 100% Η δική μας επιλογή!
Δύναμη μάχης, αλήθειας & ανατροπής\
ΚΝΕ

web: www.kne.gr _e-mail: [email protected]

Πηγή “Οδη­γη­τής” Σάβ­βα­το 3 Ιούνη

Στο εξώ­φυλ­λό του το σύν­θη­μα «Πιο δυνα­τό ΚΚΕ. 100% λαϊ­κή, μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση» καλεί τη νεο­λαία να ισχυ­ρο­ποι­ή­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη δύνα­μή της, το ΚΚΕ, με πολ­λές, νέες, κόκ­κι­νες ψήφους. Οι σελί­δες του περιο­δι­κού περι­λαμ­βά­νουν πλού­σια αρθρο­γρα­φία για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, τις θέσεις του ΚΚΕ και τη στά­ση των άλλων κομ­μά­των, καθώς και χρή­σι­μες οδη­γί­ες για τις νέες κάλ­πες που θα στη­θούν στις 25 Ιούνη.

Ακό­μα, το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή» φιλο­ξε­νεί άρθρο για την 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 13–16 Ιού­λη στο Νεστόριο.

Ανα­λυ­τι­κά, οι σελί­δες του περιο­δι­κού περιλαμβάνουν:

 • Τώρα ΚΚΕ πιο ισχυ­ρό. Υπάρ­χουν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι λόγοι
 • Ερω­τή­σεις — απα­ντή­σεις για τις εκλο­γές της 25ης Ιουνίου
 • Τι ισχύ­ει για τις εκλο­γές της 25ης Ιού­νη; Οι μόνες έγκυ­ρες πληροφορίες
 • «Παντο­δύ­να­μη» Νέα Δημο­κρα­τία. Μην έρχε­στε με φόρα, θα βρείτε…
 • Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκ­δι­κεί ξανά να είναι συμπο­λί­τευ­ση της ΝΔ
 • Το παρελ­θόν, το παρόν και το μέλ­λον του ΠΑΣΟΚ
 • Είσαι 17 και ψηφί­ζεις ήδη… για δεύ­τε­ρη φορά; Μπο­ρείς να κάνεις τη διαφορά!
 • Στο μέλ­λον που ανοί­γε­ται μπρο­στά μας επι­λέ­γου­με τον αγώ­να, την ελπί­δα και την προοπτική
 • Ρίχνου­με κόκ­κι­νο στο μαύ­ρο της αντι­λαϊ­κής πολιτικής!
 • ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ: Το κοι­νό τους πρό­γραμ­μα παρα­μέ­νει και γίνε­ται χειρότερο
 • Ο φόβος τους, η ελπί­δα μας! Τώρα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό
 • Οι εργα­ζό­με­νοι στον κλά­δο του του­ρι­σμού να σερ­βί­ρουν κρύο πιά­το στην εργο­δο­σία και την κυβέρνηση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο