Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Είστε της Κύπρου η ντροπή — Είναι ψέμα το πραξικόπημα και η εισβολή;»

Η έκρη­ξη αντι­δρά­σε­ων σε Κύπρο και Ελλά­δα για το χθε­σι­νό πανό που ανήρ­τη­σαν οπα­δοί του ΑΠΟΕΛ με το οποίο αμφι­σβη­τού­σαν ως «ψέμα» την αντι­χου­ντι­κή εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου το Νοέμ­βρη του 1973, έφε­ρε, όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο, απα­ντή­σεις και από κερ­κί­δες κυπρια­κών και ελλα­δι­κών σωματείων.

Στην Κύπρο, στο σημε­ρι­νό αγώ­να της Νέας Σαλα­μί­νας Αμμο­χώ­στου με την ΑΕΛ στη Λεμε­σό, οι οργα­νω­μέ­νοι οπα­δοί της Σαλα­μί­νας, Red Rebels, έστει­λαν το δικό τους μήνυ­μα «Χού­ντα-Απο­έλ-Χρυ­σή Αυγή, όλοι οι φασί­στες δου­λεύ­ου­νε μαζί», υπεν­θυ­μί­ζο­ντας τόσο τις ιστο­ρι­κές σχέ­σεις του σωμα­τεί­ου με τη χού­ντα όσο και τη σημε­ρι­νή δια­σύν­δε­ση της κερ­κί­δας του ΑΠΟΕΛ με το ναζι­στι­κό κόμ­μα της Χρυ­σής Αυγής, η οποία άλλω­στε δρα στην Κύπρο μέσω του ΕΛΑΜ.

salamina2

Όπως πολ­λοί υπο­δει­κνύ­ουν από προ­χθες, το «φιλο­χου­ντι­κό» πανό οπα­δών του απο­έλ ενά­ντια στην εξέ­γερ­ση του Πολυ­τε­χνεί­ου δεν είναι κεραυ­νός εν αιθρία αλλά έχει τη ρίζα του, στην ιστο­ρία του σωμα­τεί­ου. Είναι γνω­στό βέβαια στο φίλα­θλο κόσμο της Κύπρου τι συνέ­βη, για παρά­δειγ­μα, στο φιλι­κό αγώ­να που έδω­σε το ΑΠΟΕΛ με τον Ολυ­μπια­κό Πει­ραιώς την 1η Απρι­λί­ου 1968, κατά τη διάρ­κεια της δικτα­το­ρί­ας, όταν οι παί­κτες του ΑΠΟΕΛ ξεδί­πλω­σαν μπρο­στά στους θεα­τές ένα πελώ­ριο πανό που έγρα­φε «Ζήτω η 21η Απρι­λί­ου 1967», υμνώ­ντας ανοι­χτά το φασι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα των συνταγ­μα­ταρ­χών. Γνω­στό είναι επί­σης και το συγ­χα­ρη­τή­ριο τηλε­γρά­φη­μα του προ­έ­δρου του ΑΠΟΕΛ, Μιχα­λά­κη Ζιβα­νά­ρη προς το Νικό­λαο Σαμ­ψών, που ανέ­λα­βε «Πρό­ε­δρος» της Κύπρου μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα της Χού­ντας και της ΕΟΚΑ Β ενά­ντια στον Πρό­ε­δρο Μακά­ριο στις 15 Ιού­λη 1974.

Αντί­στοι­χα, οι «Νavajo Antifa», οι οργα­νω­μέ­νοι φίλα­θλοι της Πανα­χαϊ­κής Πάτρας, στο σημε­ρι­νό αγώ­να με τον κρη­τι­κό ΑΟΧ/Κισσαμικό, ανήρ­τη­σαν πανό «ΕΙΣΤΕ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΝΤΡΟΠΗ – ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΙΣΒΟΛΗ;», τονί­ζο­ντας αυτό που πολ­λοί στην Ελλά­δα υπο­δει­κνύ­ουν στους Κύπριους οπα­δούς του Απο­έλ. Ότι δηλα­δή, η Χού­ντα των Αθη­νών την οποία ξεπλέ­νουν με το πανό τους, είναι εκεί­νη που έχει την ευθύ­νη για το αιμα­το­κύ­λι­σμα της πατρί­δας τους.

Πηγή: dialogos.com.cy

Αυτοί είναι οι 24 (ταυ­το­ποι­η­μέ­νοι) νεκροί του Πολυτεχνείου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο