Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εαρινές δράσεις και ευχές από τον Κώστα Ευαγγελάτο

Ο γνω­στός στους ανα­γνώ­στες του “Ατέ­χνως και όχι μόνο ζωγρά­φος, ποι­η­τής, θεω­ρη­τι­κός τέχνης συνε­χί­ζει την εκθε­σια­κή και λογο­τε­χνι­κή παρου­σία του, με αφορ­μή την επέ­τειο 50 χρό­νων από το ξεκί­νη­μα του το 1973, μαθη­τής τότε, στο Αργο­στό­λι της Κεφα­λο­νιάς, για την οποία έχει λάβει από τον Ιανουά­ριο του 2023 βρα­βεύ­σεις και επαί­νους από σημα­ντι­κούς φορείς και ενώ­σεις καλ­λι­τε­χνών και λογοτεχνών.

Κώστας Ευαγγελάτος

  • Ολο­κλη­ρώ­θη­κε ήδη με επι­τυ­χία διε­θνής εικα­στι­κή έκθε­ση που συμ­με­τεί­χε τιμη­τι­κά στο Πολε­μι­κό Μου­σείο Αθη­νών, με την απο­νο­μή στις 31 Μαρ­τί­ου 2023, ευχα­ρι­στή­ριου από τον Πρό­ε­δρο του Δ.Σ., κ. Ανα­στά­σιο Λιά­σκο. Η έκθε­ση είχε την αιγί­δα του Βατι­κα­νού και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­με­λη­τές την δρ. Μαρί­να Γκό­ντα και τον Miguel Gomez.
  • Μίλη­σε επί­σης για τον κορυ­φαίο κερ­κυ­ραίο λογο­τέ­χνη Κων­στα­ντί­νο (Ντί­νο) Θεο­τό­κη στο Λογο­τε­χνι­κό Εργα­στή­ρι (ΕΝ ΠΛΩ) του Πειραιά.
  • Συντό­νι­σε στην Αίθου­σα “Μιχα­ήλ Αβέ­ρωφ” της Ε.Ε.Λ. την παρου­σί­α­ση του μυθι­στο­ρή­μα­τος του Κύπριου συγ­γρα­φέα Ανδρέα Ονου­φρί­ου “Σάπιες ζωές”, εκδ. ΑΤΕΧΝΩΣ, 2023, και συμ­με­τεί­χε με απαγ­γε­λί­ες του, με την Π.Ε.Λ. στην Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης στο Σαρό­γλειο Μέγα­ρο και άλλους χώρους.

Σήμε­ρα Κυρια­κή, 7 μμ. θα μιλή­σει προ­λο­γι­κά, για τον μεγά­λο ποι­η­τή  Άγγε­λο Σικε­λια­νό, στην εκδή­λω­ση της (Π) “Πινα­κο­θή­κης Ιδε­ών”, της εικα­στι­κού Νάνας Στερ­γιο­πού­λου στην Κερα­τέα (Λεωφ. Σου­νί­ου 84 & Ανδρού­τσου), όπου θα παρου­σιά­σει η Μου­σι­κή Σχο­λή Δάφ­νης το ορα­τό­ριο του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη  “Πνευ­μα­τι­κό Εμβα­τή­ριο” _Είσοδος ελεύθερη.

Επί­σης

  • Από 2- 4 Απρι­λί­ου 2023  συμ­με­τέ­χει σε μεγά­λη διε­θνή έκθε­ση στο Ντου­μπάι, με την Inter Action ART του club για την UNESCO, Πει­ραιώς και Νήσων.
  • Την Μεγά­λη Τρί­τη 11 Απρι­λί­ου Θα εκθέ­σει έργα του ως τιμώ­με­νος καλ­λι­τέ­χνης, σε ομα­δι­κή έκθε­ση που διορ­γα­νώ­νει η ART WAY στο χώρο τέχνης “Άγιος Αθα­νά­σιος” στη Νάου­σα της Πάρου, με συνε­χό­με­νες παρου­σιά­σεις εκθέ­σε­ων μέχρι τον Σεπτέμβριο.
  • Το Πάσχα θα βρί­σκε­ται στη Σύγ­χρο­νη Πινα­κο­θή­κη Villa Ροδό­πη στο Αργο­στό­λι, όπου θα προ­ε­τοι­μά­σει το θερι­νό πρό­γραμ­μα εκδη­λώ­σε­ων, ενώ στο τέλος Απρι­λί­ου θα συμ­με­τέ­χει σε έκθε­ση με θέμα την Άνοι­ξη στον Ελλη­νο­γαλ­λι­κό Σύν­δε­σμο στην Αθήνα.

Καλό και αισιόδοξο Απρίλη! 
Θερμές εαρινές ευχές!

Σκλη­ρός Απρί­λης του 2020μ.Χ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο