Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εαρινή ισημερία: Μπαίνει και επίσημα σήμερα η άνοιξη

Σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα 20 Μαρ­τί­ου 2023, και ώρα 23:24 στην Ελλά­δα, θα σημειω­θεί η εαρι­νή ιση­με­ρία για το έτος 2023 που σημαί­νει και επί­ση­μα τον ερχο­μό της άνοιξης.

Εαρι­νή ιση­με­ρία ονο­μά­ζε­ται στο βόρειο ημι­σφαί­ριο, όπου ανή­κει και η χώρα μας και σημα­το­δο­τεί ως εκ της ονο­μα­σί­ας της την πρώ­τη ημέ­ρα της άνοι­ξης, μιας από τις τέσ­σε­ρις επο­χές του έτους. Στη συνέ­χεια, η ημέ­ρα μεγα­λώ­νει και η νύχτα μικραί­νει, ώσπου η ημέ­ρα να φθά­σει στο ζενίθ της κατά το θερι­νό ηλιο­στά­σιο της 21ης Ιουνίου.

Σύμ­φω­να με θεω­ρί­ες και παραδόσεις:

  • Η εαρι­νή ιση­με­ρία απο­τε­λεί την αφε­τη­ρία του ισχύ­ο­ντος Περ­σι­κού ή Ιρα­νι­κού ημε­ρο­λο­γί­ου και συμπί­πτει με την Πρω­το­χρο­νιά για τους Ιρα­νούς, αλλά και για πολ­λούς λαούς της Μέσης Ανα­το­λής και Κεντρι­κής Ασίας.
  • Η επο­μέ­νη της εαρι­νής ιση­με­ρί­ας είναι η πρώ­τη ημέ­ρα του Ινδι­κού Εθνι­κού Ημε­ρο­λο­γί­ου και Πρω­το­χρο­νιά για τους Ινδούς.
  • Η εαρι­νή ιση­με­ρία είναι η αφε­τη­ρία για τον υπο­λο­γι­σμό της εορ­τής του Πάσχα, τόσο για τους Ιου­δαί­ους, όσο και για τους Χριστιανούς.
  • Η εαρι­νή ιση­με­ρία είναι μία από τις σπου­δαιό­τε­ρες γιορ­τές στο καλε­ντά­ρι των νεο­πα­γα­νι­στών, καθώς συμ­βο­λί­ζει την ανα­γέν­νη­ση της φύσης.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο