Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εβδομάδα κινητοποιήσεων για τους εκπαιδευτικούς ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Συνε­χί­ζουν από αύριο, Τρί­τη, τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους οι εκπαι­δευ­τι­κές ομο­σπον­δί­ες, αντι­δρώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο στις ρυθ­μί­σεις που φέρ­νει το πολυ­νο­μο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας για όλες τις βαθ­μί­δες της Εκπαίδευσης.

Ειδι­κό­τε­ρα, για αύριο Τρί­τη 9 Ιου­νί­ου ‑ημέ­ρα συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου στην Ολο­μέ­λεια της Βουλής‑, η ΔΟΕ, η ΟΛΜΕ και η ΟΙΕΛΕ έχουν εξαγ­γεί­λει 24ωρη απερ­γία. Επι­πλέ­ον, έχουν καλέ­σει δασκά­λους και καθη­γη­τές σε συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προ­πύ­λαια στις 13:00 και πορεία προς τη Βουλή.

«Μαζί με τους αγω­νι­στές καθη­γη­τές, τους γονείς, τους φοι­τη­τές γινό­μα­στε μια γρο­θιά και απαι­τού­με το αυτο­νό­η­το» δηλώ­νει η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας δίνο­ντας κι αυτή ραντε­βού στα Προ­πύ­λαια την Τρί­τη το μεση­μέ­ρι. Στο κάλε­σμά της ανα­φέ­ρε­ται στο περιε­χό­με­νο και το χρό­νο που κατα­τέ­θη­κε το νομο­σχέ­διο, στις δια­τά­ξεις για την τρά­πε­ζα θεμά­των, την αύξη­ση των εξε­τά­σε­ων, τη μεί­ω­ση του αριθ­μού των μετεγ­γρα­φών προ­βάλ­λο­ντας το πραγ­μα­τι­κό περιε­χό­με­νο της ανα­βάθ­μι­σης της εκπαίδευσης.

«Δεν θα τους περά­σει! Δεν θα το περά­σουν!» δηλώ­νουν οι μαθη­τές διεκ­δι­κώ­ντας: Να παρ­θεί τώρα πίσω το νομο­σχέ­διο που έφε­ραν μέσα στην παν­δη­μία. Να μην εφαρ­μο­στεί η τρο­πο­λο­γία με τις κάμε­ρες. Κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για κάλυ­ψη των κενών σε καθη­γη­τές, καθα­ριό­τη­τα, μετα­κί­νη­ση, σχο­λι­κές υπο­δο­μές, «σχο­λείο δημιουρ­γι­κό — όχι κέντρο εξε­τα­στι­κό».

Τη συμ­με­το­χή τους στην κινη­το­ποί­η­ση στα Προ­πύ­λαια απο­φα­σί­ζουν και Φοιτη­τι­κοί Σύλλο­γοι της Αθήνας.

Ανά­λο­γες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται και σε άλλες πόλεις της χώρας:

Επί­σης, κινη­το­ποί­η­ση θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και την Τετάρ­τη 10 Ιου­νί­ου, ημέ­ρα κατά την οποία ανα­μέ­νε­ται να ψηφι­στεί από την Ολο­μέ­λεια το νομο­σχέ­διο. Οι ομο­σπον­δί­ες έχουν καλέ­σει τους εκπαι­δευ­τι­κούς σε συλ­λα­λη­τή­ριο στις 7 το από­γευ­μα στα Προ­πύ­λαια και στη συνέ­χεια πορεία προς τη Βουλή.

Δάσκα­λοι και καθη­γη­τές ζητούν την από­συρ­ση του νομο­σχε­δί­ου και την κατάρ­γη­ση της ρύθ­μι­σης για τη μετά­δο­ση μαθη­μά­των από τις σχο­λι­κές αίθου­σες. Μάλι­στα, σε ψήφι­σμα της ΓΣ των ΕΛΜΕ γίνε­ται λόγος για «επι­κίν­δυ­νη έλλει­ψη σχε­δια­σμού» από πλευ­ράς υπουρ­γεί­ου, που οδη­γεί σε «εκμε­τάλ­λευ­ση των προ­σω­πι­κών δεδο­μέ­νων των εκπαι­δευ­τι­κών για προ­ώ­θη­ση δια­φη­μί­σε­ων από ιδιω­τι­κές εται­ρί­ες και σε διαρ­ροή των δεδο­μέ­νων τους στο διαδίκτυο».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο