Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εβδομήντα οργανώσεις ζητούν διευκρινίσεις από το fb για επανειλημμένα περιστατικά λογοκρισίας

Του­λά­χι­στον 70 οργα­νώ­σεις προ­ά­σπι­σης των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των απέ­στει­λαν, από κοι­νού, επι­στο­λή στο Facebook, όπου ανα­φέ­ρουν περι­πτώ­σεις που το facebook αφαί­ρε­σε αναρ­τή­σεις με περι­στα­τι­κά  που τεκ­μη­ριώ­νουν παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των, ιδί­ως αυτά που απει­κο­νί­ζουν αστυ­νο­μι­κή βία. Και μάλι­στα αυτό έχει γίνει επανειλημμένα.

Στην επι­στο­λή, η οποία απε­στά­λη προ­σω­πι­κά στον ιδρυ­τή του Facebook Μαρκ Ζού­κερ­μπεργκ, οι οργα­νώ­σεις εκφρά­ζουν τη βαθιά τους ανη­συ­χία για θέμα­τα λογο­κρι­σί­ας, ιδί­ως όταν αναρ­τή­σεις αφαι­ρού­νται μετά από αίτη­μα των αστυ­νο­μι­κών αρχών. Και ζητούν από την εται­ρεία να παρά­σχει διευ­κρι­νή­σεις, σχε­τι­κά με την πολι­τι­κή αφαί­ρε­σης περιε­χο­μέ­νου από την πλατ­φόρ­μα (facebook)

«Η εται­ρεία σας απο­κτά έναν ολο­έ­να και πιο κεντρι­κό ρόλο στον έλεγ­χο των μέσων ενη­μέ­ρω­σης που κυκλο­φο­ρούν μέσω της δημό­σιας σφαί­ρας. Τα νέα δεν δια­μοι­ρά­ζο­νται απλά στο Facebook: εκεί γίνο­νται “κομ­μά­τια”», ανα­φέ­ρε­ται στην επιστολή.

«Ανη­συ­χού­με βαθύ­τα­τα για τα πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά όπου το Facebook λογό­κρι­νε περιε­χό­με­νο για τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα, ιδί­ως αυτό που απει­κο­νί­ζει την αστυ­νο­μι­κή βία».

Όπως ανα­φέ­ρει σε δημο­σί­ευ­μά της η βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα The Guardian, οι οργα­νώ­σεις ανα­φέρ­θη­καν στην απε­νερ­γο­ποί­η­ση του λογα­ρια­σμού της Κορίν Γκέινς, της 23χρονης που σκο­τώ­θη­κε στις ΗΠΑ από τα πυρά αστυ­νο­μι­κών στις αρχές Αυγού­στου, την αφαί­ρε­ση ιστο­ρι­κών φωτο­γρα­φιών, όπως το «Κορί­τσι της Ναπάλμ» (κάτι για το οποίο ζητή­θη­κε συγ­γνώ­μη από το Facebook), καθώς και την απε­νερ­γο­ποί­η­ση λογα­ρια­σμών Παλαι­στι­νί­ων δημοσιογράφων.

«Όταν τα πιο ευά­λω­τα μέλη της κοι­νω­νί­ας στρέ­φο­νται στην πλατ­φόρ­μα σας προ­κει­μέ­νου να παρου­σιά­σουν και να μοι­ρα­στούν τις εμπει­ρί­ες τους γεμά­τες αδι­κία, τότε το Facebook έχει την ηθι­κή υπο­χρέ­ω­ση να προ­στα­τεύ­σει αυτό το περιε­χό­με­νο. Όταν όμως το Facebook λογο­κρί­νει μονο­με­ρώς το περιε­χό­με­νο των χρη­στών, στο οποίο απει­κο­νί­ζε­ται η αστυ­νο­μι­κή βία, μετά από απαί­τη­ση των αρχών, δημιουρ­γεί ένα επι­κίν­δυ­νο προη­γού­με­νο που πλη­γώ­νει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο και σιω­πά περι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νες κοινότητες».

«Έχου­με λάβει την επι­στο­λή και τη μελε­τού­με», δήλω­σε εκπρό­σω­πος του Facebook.

«Όπως είχα­με πει και πρό­σφα­τα, είναι ευπρόσ­δε­κτα οποια­δή­πο­τε σχό­λια από την κοι­νό­τη­τά μας καθώς αρχί­ζου­με να επι­τρέ­που­με όλο και περισ­σό­τε­ρες αναρ­τή­σεις τις οποί­ες οι χρή­στες βρί­σκουν άξιες ενδια­φέ­ρο­ντος ή σημα­ντι­κές για το δημό­σιο συμφέρον».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο