Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα (11–16/7) του Mikis Radio 1

Πρόγραμμα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2021

Όλοι οι συντε­λε­στές των έργων παρου­σιά­ζο­νται στην οθό­νη κατά την διάρ­κεια της ακρόασης.

09.00 Ο Παγκό­σμιος Μίκης Θεοδωράκης.

10.00 Piano Revolution — Andreas Boutsikakis.

11.15 Caro Theodorakis. Iva Zanicchi. Italian singer. (born Jan. 18, 1940, Ligonchio, Reggio Emilia). Her career began in 1962 at the Castrocaro Festival of New Voices, coming in 3rd. She won the Sanremo Festival in 1969 with Zingara. In the same year she represented Italy in the Eurovision Song Contest in Madrid with Due Grosse Lacrime Bianche. She represented Italy in the V Festival Internacional da Canção in Rio with Tu non sei più innamorato di me in 1970.The competition was followed by a concert at the Paris Olympia and an intense tour of numerous concerts in the United States, Canada, Southern

12.00 Mikis Theodorakis & Maria Farantouri Concert 1995.

13.00 Ellas — Canta Mikis Theodorakis.

Μου­σι­κή Δωμα­τί­ου — Τρα­γού­δι ποτα­μός — Συμφωνικά

14.00 Πνευ­μα­τι­κό Εμβα­τή­ριο 1969.
15.00 Αρκα­δία Ι. 1968.
15.30 Αρκα­δία IV. 1969.
16.00 Raven 1970. Carolin Masur.
16.30 Τρίο για Βιο­λί Τσέ­λο και Πιά­νο 1947.
17.00 Έβδο­μη Συμ­φω­νία “Εαρι­νή”

Παι­δι­κά Τραγούδια

18.00 Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Τρα­γού­δια για παι­διά και παι­δά­κια. Έτος σύν­θε­σης. 1938 έως 1961. Παι­δι­κή χορω­δία και Ορχή­στρα Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Λάρι­σας. Ενορ­χή­στρω­ση, χορω­δια­κή επε­ξερ­γα­σία & διεύ­θυν­ση: Δημή­τρης Καρ­βού­νης. Έτος έκδοσης;1994.

Κύκλοι Τρα­γου­διών.

19.30 Μυθι­στό­ρη­μα 1967. Γιώρ­γος Σεφέ­ρης, Μαρία Φαραντούρη.

20.00 Νύχτα Θανά­του 1968. Αντώ­νης Καλογιάννης.

21.00 Romancero Gitano 1967 — Maria Farantouri & John Williams

22.00 Τα τρα­γού­δια του αγώ­να 1969’ 70′

Όπε­ρες

Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Λυσιστράτη.
23.00 Όπε­ρα σε δύο πρά­ξεις και δέκα σκη­νές σε Λιμπρέ­το του Συνθέτη.

ΕΝΑ ΕΡΓΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.

Τη Λυσι­στρά­τη άρχι­σα να την συν­θέ­τω τον Μάιο του 2000. Στην ελεύ­θε­ρη από­δο­ση κει­μέ­νου εισή­γα­γα νέα στοι­χεία, όπως λχ. το πρό­σω­πο του Ποι­η­τή, και ανα­μόρ­φω­σα πολ­λές σκη­νές με βάση τις ανά­γκες της προ­βο­λής των μου­σι­κών στοι­χεί­ων που ως γνω­στόν απο­τε­λούν τη βάση ενός λυρι­κού — μου­σι­κού έργου, παρα­μέ­νο­ντας βεβαί­ως πάντο­τε πιστός στο πνεύ­μα και στο γράμ­μα του Αριστοφάνη.

Δια­βά­στε το λιμπρέ­το: Όπε­ρες — Ποι­η­τι­κά κεί­με­να. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης | Mikis Radio |

Πρόγραμμα Τρίτη 13 Ιουλίου 2021

09.20 Ρόδα Αμά­ρα­ντα με την Σαβ­βέ­ρια Μργιο­λά. 2020.

10.00 Αφιέ­ρω­μα στο Γιώρ­γο Σεφέ­ρη με την Μαρία Φαραντούρη.

11.00 Χαι­ρε­τι­σμοί. Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής & Σοφία Μανουσάκη.

12.00 18 Τρα­γού­δια για το σπί­τι του Ηθο­ποιού — Αγα­πη­μέ­νοι μας Ηθο­ποιοί ερμη­νεύ­ουν Μίκη Θεοδωράκη.

13.05 Αλλη­λο­γρα­φία — Μαρία Παπαγεωργίου.

13.40 Ορχή­στρα Σύγ­χρο­νης Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής του Mikis Radio.
1. Zorbas Scene 13 — 2. Zorbas Scene 13 — 3. Άσμα Ασμά­των — 04 Ήταν 18 Νοέμ­βρη. Ερμη­νεύ­ει η Νατά­σα Μωυσόγλου.

Μου­σι­κή Δωμα­τί­ου — Κον­σέρ­τα — Συμ­φω­νι­κά — Τρα­γού­δι ποταμός

14.00 3η Σουί­τα για ορχή­στρα, μικτή χορω­δία και μέτζο σοπρά­νο 1956.
14.30 Χορός Ασί­κι­κος — 11 Σπου­δές για σόλο βιο­λον­τσέ­λο 1989.
15.00 Improvisation Spontanee sur des chansons de Theodorakis — Cyprien Katsaris.
15.30 Ballet Suite Alexis Zorbas — Μετα­γρα­φή για πιά­νο, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Τατιά­να Παπαγεωργίου.
16.30 11 Πρε­λού­δια με την Δανάη Καρά.
Canto Olympico 1990’

17.00 Mikis Theodorakis: Canto Olympico. Σε ποί­η­ση Δήμη­τρας Μαντά & Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Έτος σύν­θε­σης: 1990.91. Ηχο­γρά­φη­ση: Βαγ­γέ­λης Χατζη­σί­μος, Φρα­γκί­σκος Βου­τσί­νος, Έλε­να Μου­ζά­λα Πιά­νο, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και Χορω­δία της ΕΡΤ υπό την διεύ­θυν­ση του Λου­κά Καρυ­τι­νού. Διευ­θυ­ντής Χορω­δί­ας Αντώ­νης Κοντογεωργίου.

Κύκλοι Τρα­γου­διών.

18.00 Οι Γει­το­νιές του κόσμου 1978.
Λαϊ­κό Ορα­τό­ριο. Ποί­η­ση & Απαγ­γε­λιά: Γιάν­νης Ρίτσος. Έτος σύν­θε­σης 1978 Αθή­να & Omsk Σιβη­ρί­ας. Ηχο­γρά­φη­ση: Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Γιάν­νης Θωμό­που­λος, Χορω­δία Τερ­ψι­χό­ρης Παπα­στε­φά­νου. Συμ­με­τέ­χουν: Τάσος Δια­κο­γιώρ­γης Σαντού­ρι, Χρή­στος Κων­στα­ντί­νου Μπου­ζού­κι, Φίλιπ­πος Τσε­μπε­ρού­λης Κλα­ρί­νο. και Λαϊ­κή Ορχή­στρα υπό την διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεοδωράκη.

19.00 Χαι­ρε­τι­σμοί 1978. Σε ποί­η­ση Αγγε­λι­κής Ελευ­θε­ρί­ου, Γιάν­νη Θεο­δω­ρά­κη, Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Έτος σύν­θε­σης: 1978 ’ 81 Αθή­να , Βρα­χά­τι, Παρί­σι. Ερμη­νεύ­ει η Δήμη­τρα Γαλά­νη, συμ­με­τέ­χει η Χορω­δία της Τερ­ψι­χό­ρης Παπαστεφάνου.
20.00 Τα νέγρι­κα 1970 Μαρία Φαρα­ντού­ρη , Jocelyn B. Smith.
Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Τρία Νέγρι­κα τρα­γού­δια. Έτος σύν­θε­σης: Κρα­τού­με­νος στο στρα­τό­πε­δο Ωρω­πού το 1970. Ποί­η­ση: Leopold Senghor, μετά­φρα­ση: Αλέ­ξης Τραϊανός.

21.00 Μπα­λά­ντες — Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Πέτρος Παν­δής, Σταύ­ρος Ξαρχάκος.

22.00 Στην Ανα­το­λή 1973 — Στέ­λιος Καζαντζίδης.

Όπε­ρες

Ηλέ­κτρα
23.00 Όπε­ρα σε δύο πρά­ξεις βασι­σμέ­νη στην ομώ­νυ­μη τρα­γω­δία το Σοφο­κλή. Λιμπρέ­το: Σπύ­ρος Ευαγ­γε­λά­τος Μετά­φρα­ση: Κώστας Γεωρ­γου­σό­που­λος. Σύν­θε­ση: 1992 — 1993.

Πρόγραμμα Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

09.00 Ο Παγκό­σμιος Θεοδωράκης.

10.00 First Songs. Ετός Έκδο­σης 2005. Συμ­με­τέ­χουν: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Jocelyn B. Smith, , Παι­δι­κή Χορω­δία Δ. Τυπάλδου.

11.00 Μαρία Φαρα­ντού­ρη — Χθες άρχι­σα να τραγουδώ.

12.00 Κάθε τρα­γού­δι και ιστο­ρία — Μαρία Ζώη.

13.00 Τα Λυρι­κά. Das Blaue Einhorn und Karolina Petrova.

Μου­σι­κή Δωμα­τί­ου — Κον­σέρ­τα — Συμφωνικά

Ο Cyprien Katsaris ερμη­νεύ­ει Θεοδωράκη.

14.00 Σουί­τα για πιά­νο και Ορχή­στρα 1954.
14.30 Κον­σέρ­το για Πιά­νο και Ορχή­στρα 1958
15.00 Μικρή σουί­τα για πιά­νο 1954.
15.30 Αυθόρ­μη­τος αυτο­σχε­δια­σμός σε τρα­γού­δια του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. 2017
16.00 Grante Fantaisie sur Zorba 2017
17.00 Mikis Theodorakis: Συμ­φω­νία αρ. 2 για παι­δι­κή χορω­δία, σόλο πιά­νο και ορχή­στρα “Το τρα­γού­δι της γης” 1980 ’81. Συμ­με­τέ­χουν: Cyprien Katsaris, Orchestre Symphonique de RTL, Conductor: Mikis Theodorakis. Poetry: Mikis Theodorakis

Κύκλοι Τρα­γου­διών

18.00 Επι­τά­φιος σε ποί­η­ση Γιάν­νη Ρίτσου. Συμ­με­τέ­χουν: Hege Tunaal & Lakis Karnezis. Ole Marius Melhuus: bass, cello. Petter Brambani: clarinet, flute. Rolf Lislevand: guitar. Αudun Kleive: drums. Iver Kleive: piano. Μετά­φρα­ση στα Νορ­βη­γι­κά ο Svein Selvik. Ενορ­χή­στρω­ση Λάκης Καρνέζης.

19.00 Της Εξο­ρί­ας 1976. Έτος Έκδο­σης 1976. Ποί­η­ση: Πάνος Λαμ­ψί­δης, Γιάν­νης Νεγρο­πό­ντης, Μανώ­λης Ανα­γνω­στά­κης, Τάσος Λει­βα­δί­της, Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Ερμη­νεύ­ει ο Βασί­λης Παπακωνσταντίνου.

20.00 Ταξί­δι μέσα στη νύχτα 1976. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Ταξί­δι μέσα στη νύχτα. 1976 / 78. Συμ­με­τέ­χουν: Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά, Λάκης Καρ­νέ­ζης & Λαϊ­κή ορχή­στρα υπό την Διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεοδωράκη.

21.00 Ασί­κι­κο, Που­λά­κη 1996. Σε ποί­η­ση Μιχά­λη Γκα­νά. Ερμη­νεύ­ει ο Βασί­λης Λέκκας

22.00 Ερη­μιά 2005. Ποί­η­ση: Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος. Ερμη­νεύ­ουν: Μαρία Φαρα­ντού­ρη Μανώ­λης Μητσιάς. Ενορ­χή­στρω­ση, Διεύ­θυν­ση Ορχή­στρας Σταύ­ρος Ξαρχάκος.

Όπε­ρες

Αντι­γό­νη.

23.00 Όπε­ρα σε δύο πρά­ξεις. Βασι­σμέ­νη στην ομώ­νυ­μη τρα­γω­δία του Σοφο­κλή. Λιμπρέ­το: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. 1994 — 1996.

Πρόγραμμα Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

09.00 Η Μαρία Φαρα­ντού­ρη ερμη­νεύ­ει τρα­γού­δια από τον κύκλο τρα­γου­διών “Τα πρό­σω­πα του Ήλιου” Ποί­η­ση Διο­νύ­σης Καρατζάς.

10.00 Caro Theodorakis — Iva Zanicchi (Album)

11.00 Romancero Gitano — Valentina Vagliani, Gabriele Grimaldi, Lea Padovani, Edgaro Siroli (Album)

12.00 Ο Παγκό­σμιος Μίκης Θεο­δω­ρά­κης — Επι­λο­γές Mikis Radio.

13.00 Ο Μίκης τρα­γου­δά Μίκη. Ζωντα­νές Ηχο­γρα­φή­σεις. 1977.

Τρα­γού­δι ποταμός

14.00 Επι­φά­νια Αβέ­ρωφ 1968.
14.30 Raven 1970. Alexandra Gravas
15.00 Αρκα­δία I 1968.
15.30 Αρκα­δία IV 1969.
16.00 Αρκα­δία IX & X — 1. Η μητέ­ρα του εξό­ρι­στου. 2.Ονομάζομαι Κώστας Στερ­γί­ου (Ντο­κου­μέ­ντο)
3. Είχα τρεις ζωές. Ερμη­νεύ­ουν: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Μαρία Φαραντούρη.
Ακο­λου­θεί αφιέ­ρω­μα στην Αθη­νά Μπε­νέ­κου με την Νόνη Ιωαν­νί­δου και τον Κώστα Καζάκο.
17.00 Αρκα­δία II & III 1969.

Χορω­δια­κά

18.10 Λει­τουρ­γία Νο2 — Για τα παι­διά που σκο­τώ­νο­νται στον πόλε­μο, σε ποί­η­ση Τάσου Λει­βα­δί­τη. Σύν­θε­ση 1982.
19.00 Ολύ­μπια — Παι­δι­κή Χορω­δία Δημή­τρη Τυπάλδου.

Κύκλοι Τρα­γου­διών

20.00 Μυθι­στό­ρη­μα 1967. Μαρία Φαραντούρη.

21.00 18 Λια­νο­τρά­γου­δα — Ηχο­γρά­φη­ση / Ενορ­χή­στρω­ση Τάσος Καρακατσάνης.

22.00 Τα Λυρι­κά σε ποί­η­ση Τάσου Λει­βα­δί­τη. Σύν­θε­ση 1976 Αθή­να. Ερμη­νεύ­ει ο Συν­θέ­της ηχο­γρά­φη­ση από Β’ Μου­σι­κό Αύγου­στο το 1977 με τους μου­σι­κούς: Βασί­λης Τενί­δης Κιθά­ρα, Σωτή­ρης Ταχιά­της Βιο­λον­τσέ­λο, Ανδρέ­ας Ροδου­σά­κης Κοντρα­μπά­σο, Γιώρ­γο Θεο­δω­ρά­κη Κρου­στά, Αλε­ξάν­δρα Παπα­στε­φά­νου Πιάνο.

Όπε­ρες

Μήδεια
23.00 — Όπε­ρα σε δύο πρά­ξεις. Βασι­σμέ­νη στην ομώ­νυ­μη τρα­γω­δία του Ευρι­πί­δη. Σύν­θε­ση: 1998/1999. Μετά­φρα­ση, προ­σθή­κες, προ­σαρ­μο­γή για όπε­ρα: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Μίκης Θεοδωράκης.

Πρόγραμμα Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021

09.00 Παι­δι­κά τρα­γού­δια με την Παι­δι­κή Χορω­δία και Ορχή­στρα Δημο­τι­κού Ωδεί­ου Λάρι­σας, Δημή­τρης Καρβούνης.

10.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης. (Τρείς Ώρες, ερμη­νευ­τές από ολό­κλη­ρο τον κόσμο τρα­γου­δούν Θεοδωράκη)

Ραψω­δί­ες — Μπαλέτα

14.00 Οι ερα­στές του Τερου­έλ “Les amants de Terouel” Σύν­θε­ση 1958. Johannes Moser, Sinfonieorchester Aachen, Marcus Bosch. Έτος έκδο­σης 2006

15.00 Ελλη­νι­κή Απο­κριά — Carnaval 1947. Ικα­ρία. Σουί­τα μπα­λέ­του για ορχήστρα.
Ορχή­στρα των Χρω­μά­των υπό την διεύ­θυν­ση του Μίλ­του Λογιάδη.

16.00 Ραψω­δία για βαρύ­το­νο και ορχή­στρα εγχόρ­δων 2009. Ποίηση:Διονύσης Καρα­τζάς. Βαρύ­το­νος: Δημή­τρης Τηλια­κός. Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ. Δ.Ορχήστρας: Μίλ­τος Λογιάδης

17.15 Λόρ­κα — Ραψω­δία για Φωνή, κιθά­ρα και Ορχή­στρα Εγχόρ­δων. Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Ιάκω­βος Κολα­νιάν και η συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα της ΕΡΤ υπό την διεύ­θυν­ση του Μίλ­του Λογιάδη.
Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Ασί­κι­κο, Που­λά­κη 1996. Βασί­λης Λέκ­κας Μιχά­λης Γκα­νάς. Ενορ­χή­στρω­ση Γιάν­νης Σπά­θας. (Που­λά­κη, το γένος της μητέ­ρας του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, Ασπα­σί­ας Θεοδωράκη)

20.00 Τα πρό­σω­πα του Ήλιου 1986 — Πέτρος Παν­δής, Βάνα Βερού­τη, Βίκυ Σίμου, Θανά­σης Μωραΐτης.

21.00 Ως Αρχαί­ος Άνε­μος 1987 — Μπά­μπης Τσέρ­τος, Ειρή­νη Καρά­γιαν­νη, Διο­νύ­σης Καρατζάς.

22.00 Η Βεα­τρί­κη στην Οδό μηδέν 1987 — Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Διο­νύ­σης Καρατζάς.
Όπερες

The Metamorphoses of Dionysus.

23.00 The Metamorphoses of Dionysus. Έτος έκδο­σης: 2006. Ποί­η­ση: Κώστας Καρυω­τά­κης. Κώστας Βάρ­να­λης. Κεί­με­να: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης. Έτος Σύν­θε­σης: 1984. Συμ­με­τέ­χουν: Jocelyn B. Smith, Kostas Dinos, Jakub Jarmula, Beata Kosko-Kreft, Hagen Matzeit, Przemyslaw Neumann, V. Schlott, H. Schmiedt, J. Sperska, Marcin Tlalka, M. Tomczak, M. Wieclawek, Grz. Zieba, Chor Concentus, Orchestra di Musica Difficile Gdansk.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο