Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Mikis Radio 19 έως 23 Ιουλίου 2021

Εβδομάδα αφιερωμένη στο Canto General

Πρόγραμμα Δευτέρα 19 Ιουλίου

09.00 Zorbas the Greek — New Recording.
10.00 Φεγ­γά­ρι μάγια μου ‘κανες — Μανώ­λης Μητσιάς.
11.00 Τρα­γού­δια από κινη­μα­το­γρα­φι­κές Ταινίες.
12.00 Μίκης Θεο­δω­ρά­κης ” Τα ανεξάρτητα”

Μου­σι­κή Δωμα­τί­ου — Κον­σέρ­τα — Μπαλέτα
14.00 Ραψω­δία για Τσέ­λο και Ορχή­στρα 1996.

14.30 Πιά­νο Κον­σέρ­το “Ελι­κών” 1951. Σε μετα­γρα­φή από τον συν­θέ­τη για Πιά­νο και Κουαρ­τέ­το Εγχόρδων.

15.00 Mikis Theodorakis: Alexis Zorbas. Ballet Suite. 1987 Συμ­με­τέ­χουν: Σοφία Μιχαη­λί­δου. Λάκης Καρ­νέ­ζης. Κώστας Παπα­δό­που­λος. Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και χορω­δία της Βου­δα­πέ­στης υπό την διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Ηχο­γρά­φη­ση 1989.

Κύκλοι Τρα­γου­διών

18.00 Οδύσ­σεια σε ποί­η­ση Κώστα Καρ­τε­λιά. Έτος σύν­θε­σης. Έκδο­σης 2007. Ερμη­νεύ­ει Η Μαρία Φαραντούρη.

19.00 Τα πρό­σω­πα του ήλιου 1986. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Ερμη­νεία: Βάνα Βερού­τη, Πέτρος Παν­δής, Βίκυ Σίμου, Θανά­σης Μωραΐτης.

20.00 Μια Θάλασ­σα γεμά­τη μου­σι­κή 1987. Ποί­η­ση: Δήμη­τρα Μαντά. Ερμη­νεία: Αγγε­λι­κή Ιoνάτος.

21.00 Ως Αρχαί­ος Άνε­μος 1987. Ραψω­δία για δύο φωνές και Κουι­ντέ­το. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Σύν­θε­ση: 1987. Τρα­γου­δούν: Μπά­μπης Τσέρ­τος, Ειρή­νη Καρά­γιαν­νη. Έτος έκδο­σης 2018.

22.00 Τα Λυρι­κό­τε­ρα 1995 Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Ερμη­νεύ­ει η Μαρία Φαραντούρη.

Λαϊ­κό Ορατόριο

23.00 Canto General 1972 Writer of Poetry Pablo Neruda.
The musicians participate: Mezzo soprano: Julia Schilinski, Baritone: Sergio Cattaneo, Sybille von Both choir master. Conductor: Leopold Griessler, Orquestra de Nuestra Tierra, Chor der Erste Bank, Evangelische Chöre.

Πρόγραμμα Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

09.00 Μια Θάλασ­σα γεμά­τη μου­σι­κή. Στέ­φα­νος Κορ­κο­λής Σοφία Μανουσάκη.

10.00 Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Γιάν­νης Βακα­ρέ­λης. Ανέκ­δο­τες Ηχογραφήσεις.

11.00 Νανά Μού­σχου­ρη — Σπά­νιες Ηχογραφήσεις.

12.00 Oliver Nelson — Ο Μάγος της Τζαζ ερμη­νεύ­ει Μίκη Θεοδωράκη.

13.00 Ο Παγκό­σμιος Θεο­δω­ρά­κης του Mikis Radio. Σπά­νιες Ηχογραφήσεις.

Μου­σι­κή Δωμα­τί­ου — Κον­σέρ­τα — Συμφωνικά

14.00 Χορός Ασί­κι­κος — 11 Σπου­δές για σόλο Βιολοντσέλο.

14.30 Adagio 1993.
Kirsten Ecke Harfe, Mitteldeutsche Kammerphilharmonie, Stefanos Tsialis. Publications 2004.

15.00 Οιδί­πους Τύραν­νος 1947’.

15.30 Sinfonietta 1947.

16.00 Canto Olympico. Σε ποί­η­ση Δήμη­τρας Μαντά & Μίκη Θεο­δω­ρά­κη. Έτος σύν­θε­σης: 1990.91. Ηχο­γρά­φη­ση: Βαγ­γέ­λης Χατζη­σί­μος, Φρα­γκί­σκος Βου­τσί­νος, Έλε­να Μου­ζά­λα Πιά­νο, Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα και Χορω­δία της ΕΡΤ υπό την διεύ­θυν­ση του Λου­κά Καρυ­τι­νού. Διευ­θυ­ντής Χορω­δί­ας Αντώ­νης Κοντογεωργίου.

17.00 4η Συμ­φω­νία 1986. “Των Χορικών”
α) Ευμε­νί­δες. Αισχύλος.
β) Φοί­νισ­σαι. Ευριπίδης.
Τέταρ­τη Συμ­φω­νία. Των Χορι­κών 1986 & 1987 Αθη­ναϊ­κή Συμ­φω­νι­κή Ορχή­στρα & Χορω­δια­κό Σύνο­λο. Κική Μορ­φω­νιού: κοντράλ­το, Αλέ­κα Δρα­κο­πού­λου: υψί­φω­νος, Ντά­να Χατζη­γε­ωρ­γί­ου: βιο­λον­τσέ­λο, Λήδα Τασ­σο­πού­λου: αφη­γή­τρια, Έλλη Νικο­λαϊ­δη: Διεύ­θυν­ση χορω­δί­ας, Μου­σι­κή Διεύ­θυν­ση: Λου­κάς Καρυτινός.

Κύκλοι Τρα­γου­διών

18.30 Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος 1975. Ποί­η­ση: Νίκος Καζαν­τζά­κης. Έτος Σύν­θε­σης 1975. Ερμη­νεύ­ει ο Πέτρος Πανδής.
Το 1975 ο συν­θέ­της έγρα­ψε μου­σι­κή για τη θεα­τρι­κή παρά­στα­ση “Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος” βασι­σμέ­νη στην ομώ­νυ­μη δημιουρ­γία του Νίκου Καζαν­τζά­κη (1883–1957). Το έργο παί­χτη­κε το 1975 στο Δημο­τι­κό Θέα­τρο Πει­ραιά σε σκη­νο­θε­σία Αλέ­ξη Σολο­μού με πρω­τα­γω­νι­στή τον Μάνο Κατρά­κη. Η μου­σι­κή σύν­θε­ση είναι για φωνή και μικρή συμ­φω­νι­κή ορχή­στρα. Από τη μου­σι­κή αυτή δια­σώ­ζο­νται σε ανέκ­δο­το αρχείο έξι τρα­γού­δια που ερμη­νεύ­ο­νται από τον Πέτρο Παν­δή με τη συμ­με­το­χή της ηθο­ποιού Άννας Μακράκη.

19.00 Ερη­μιά 2005. Ποί­η­ση Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, ερμη­νεύ­ουν, η Μαρία Φαρα­ντού­ρη και ο Μανώ­λης Μητσιάς.

20.00 Χαι­ρε­τι­σμοί 1978 — Ποί­η­ση Αγγε­λι­κής Ελευ­θε­ρί­ου, Γιάν­νη Θεο­δω­ρά­κη, Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, ερμη­νεύ­ει η Δήμη­τρα Γαλάνη.

21.00 Ασί­κι­κο, Που­λά­κη 1996. — Ποί­η­ση: Μιχά­λης Γκα­νάς ερμη­νεύ­ει ο Βασί­λης Λέκ­κας. Ενορ­χή­στρω­ση: Γιάν­νης Σπάθας.

22.00 Σερε­νά­τες 1998. Σε ποί­η­ση Λευ­τέ­ρη Παπα­δό­που­λου ερμη­νεύ­ει η Μαρία Φαραντούρη.

Λαϊ­κά Ορατόρια

Canto General.
23.00 Mikis Theodorakis: Canto General. Pablo Neruda. 1973 ’74. Alexandra Papadjiakou (Alt), Frangiskos Voutsinos (Bariton), Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten, Lukas Karytinos & Sigurd Brauns. Record:1989

Πρόγραμμα Τετάρτη 21 Ιούλη. Τα έργα

09.00 Τρα­γού­δια σε κινη­μα­το­γρα­φι­κές ταινίες.

10.00 Dances Grecques — Maurice Bejart. Solist: Lakis Karnezis.

Τα έργα

11.00 Κατά­στα­ση Πολιορ­κί­ας 1967.

12.00 Πνευ­μα­τι­κό Εμβα­τή­ριο 1969.

13.00 Κατά Σαδ­δου­καί­ων 1983.

14.00 Απο­κά­λυ­ψη — Ωδή στον Μπε­τό­βεν 1945.

15.15 Πρώ­τη Συμ­φω­νία 1953.

16.00 Άξιον Εστί 1964.

17.30 Δεύ­τε­ρη Συμ­φω­νία “Το τρα­γού­δι της γης” 1980.

19.00 Τρί­τη Συμ­φω­νία 1980’81.

20.30 Canto General 1972.

22.30 Canto Olympico 1990.

23.00 Έβδο­μη Συμ­φω­νία “Εαρι­νή” 1982.

Πρόγραμμα Πέμπτη 22 Ιουλίου

09.00 Καρυω­τά­κης 1984. Βασί­λης Παπακωνσταντίνου.

10.00 Τα πρό­σω­πα του Ήλιου 1986. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Ερμη­νεία: Πέτρος Παν­δής, Βάνα Βερού­τη, Βίκυ Σίμου, Θανά­σης Μωραΐτης.

11.00 Ως Αρχαί­ος Άνε­μος 1987. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Μίκης Θεο­δω­ρά­κης Σοφία Μιχαηλίδου.

12.00 Η Μαρία Φαρα­ντού­ρη ερμη­νεύ­ει Μίκης Θεο­δω­ρά­κη, στο πιά­νο ο Γιάν­νης Βακαρέλης.

13.00 Margarita — Love Songs Mikis Theodorakis

Μου­σι­κή Δωμα­τί­ου — Κον­σέρ­τα — Μετασυμφωνικά

14.00 Χορός Ασί­κι­κος — 11 Σπου­δές για σόλο βιο­λον­τσέ­λο. 1989.

15.00 Θέμα και παραλ­λα­γές για σόλο βιο­λί. 1947.

16.00 Πιά­νο Κον­σέρ­το “Ελι­κών” 1951.

Canto General
17.00 Le Chœur de Chambre de la Vienne a participé, en tant que chœur pilote, au programme «Canto General», organisé par l’association « Concerts en Vienne». Mikis Theodorakis: Canto General sur textes de Pablo Neruda. 1972. Ils participent 750 choristes, venant de 14 choeurs dans le département de la Vienne. Direction : Dorothée et Augustin Maillard. Alto : Dominique Lusinchi. Baryton : Hugues Hugot. Instrumentistes : professeurs et eléves du CNR de Poitiers et de l’ENMD de Châtellerault.

Κύκλοι Τρα­γου­διών

19.00 Μπα­λά­ντες 1974. Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Πέτρος Παν­δής. Ενορ­χή­στρω­ση Σταύ­ρος Ξαρχάκος.

20.00 Διό­νυ­σος 1984 — Θανά­σης Μωραΐτης.

21.00 Φαί­δρα 1984 — Αλί­κη Καγιαλόγλου.

22.00 Ο Ήλιος και ο Χρό­νος. Δια­σκευή Rainer Kirchmann 1999.
Ερμη­νεύ­ουν : Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Μαρία Φαρα­ντού­ρη, Rainer Kirchmann.

Λαϊ­κά Ορατόρια

Άξιον Εστί.
23.00 1982 Συναυ­λία στην Δρέσ­δη Γερ­μα­νί­ας υπό την διεύ­θυν­ση του Μίκη Θεοδωράκη.
Οδυσ­σέ­ας Ελύ­της. Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Gothart Stier Bariton, Gunter Emmerlich Bass, Mikis Theodorakis, Orchester der Hochschule “Carl Maria von Weber” Dresden.

Το 1981 στην Γ.Λ.Δ. (Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία Γερ­μα­νί­ας) ο Θεο­δω­ρά­κης ξεκι­νά την συνερ­γα­σία του με τις μεγά­λες Ορχή­στρες της χώρας (Φιλαρ­μο­νι­κή της Δρέσ­δης, Ορχή­στρα της Komische Oper, Ορχή­στρα και Χορω­δία της Ραδιο­φω­νί­ας του Βερο­λί­νου, κ.ά.). Μια συνερ­γα­σία που θα κρα­τή­σει περισ­σό­τε­ρα από 10 χρό­νια και θα βοη­θή­σει στην εκτέ­λε­ση και ηχο­γρά­φη­ση πολ­λών συμ­φω­νι­κών έργων.

Το 1983 Στη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας κυκλο­φό­ρη­σαν οι δίσκοι του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη «Canto General», «Τρί­τη Συμ­φω­νία», «Κατά Σαδ­δου­καί­ων», «Λει­τουρ­γία αρ. 2», «Άξιον Εστί», «Έβδο­μη Συμ­φω­νία», ενώ η εται­ρεία Deutscher Verlag für Musik Leipzig εξέ­δω­σε τα έργα «Πρώ­τη Συμ­φω­νία», «Σονα­τί­να αρ. 1 για Βιο­λί και Πιά­νο», «Έρως και θάνα­τος», «Σονα­τί­να για Πιά­νο», «Piano Concerto», «Σονα­τί­να αρ. 2 για Βιο­λί και Πιά­νο», «Axion Esti», (γερ­μα­νι­κή έκδο­ση), «Δεύ­τε­ρη Συμ­φω­νία», «Τρί­τη Συμ­φω­νία», «Έβδο­μη Συμ­φω­νία» και «Λει­τουρ­γία αρ. 2».

Πρόγραμμα Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021. Λυρικός Βίος.

Λυρι­κός Βίος 1984 — 2005

09.00 Καρυω­τά­κης 1984. Βασί­λης Παπακωνσταντίνου.
Μίκης Θεο­δω­ρά­κης: Καρυω­τά­κης. 1984.

10.00 Η Βεα­τρί­κη στην Οδό Μηδέν.1987. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Ερμη­νεία: Μαρία Φαρα­ντού­ρη. Πιά­νο: Ντό­ρα Μπα­κο­πού­λου. Έτος έκδο­σης 1994.

11.00 Μνή­μη της πέτρας 1987. Ποί­η­ση: Μιχά­λης Μπουρ­μπού­λης. Ερμη­νεία: Θανά­σης Μωραΐτης

12.00 Μια θάλασ­σα γεμά­τη μου­σι­κή 1987.
Ποί­η­ση: Δήμη­τρα Μαντά. Ερμη­νεία: Αγγε­λι­κή Ιoνάτος.

13.00 Μήπως ζού­με σε άλλη χώρα 1991.
Ποί­η­ση: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, Ερμη­νεία: Μαρία Δημη­τριά­δη. Μίκης Θεοδωράκης

14.00 Πολι­τεία Γ΄ 1994.
Ποί­η­ση: Λίνα Νικο­λα­κο­πού­λου, Δημή­τρης Κεσί­σο­γλου, Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου. Ερμη­νεία: Μανώ­λης Μητσιάς. Συμ­με­τέ­χει η Δήμη­τρα Γαλάνη

15.00 Πολι­τεία Δ΄ 1994. Ποί­η­ση: Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, Σπύ­ρος Του­πο­γιάν­νης, Τάσος Λειβαδίτης.
Ερμη­νεύ­ει ο Πέτρος Γαϊτάνος.

16.00 Τα Λυρι­κώ­τε­ρα 1995. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Ερμη­νεύ­ει η Μαρία Φαραντούρη.

17.00 Τα Λυρι­κώ­τα­τα 1996. Ποί­η­ση: Γιάν­νης Θεο­δω­ρά­κης. Ερμη­νεύ­ει η Μαρία Φαραντούρη.

17.15 Ασί­κι­κο, Που­λά­κη 1996.
Ποί­η­ση: Μιχά­λης Γκα­νάς. Ερμη­νεία: Βασί­λης Λέκ­κας. Ενορ­χή­στρω­ση: Γιάν­νης Σπάθας

18.00 Σερε­νά­τες 1998. Ποί­η­ση: Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος. Ερμη­νεύ­ει η Μαρία Φαρα­ντού­ρη. Ενορ­χή­στρω­ση: Γιάν­νης Σπάθας

19.00 Η αγά­πη είναι φωτιά 2001. Δημή­τρης Μπά­σης, Λαϊ­κή Ορχή­στρα “Μίκης Θεο­δω­ρά­κης” 2001. Γιάν­νης Θεο­δω­ρά­κης, Δημή­τρης Χρι­στο­δού­λου, Ελέ­νη Ζιώ­γα, Ερρί­κος Θαλασ­σι­νός, Κώστας Βίρ­βος, Λευ­τέ­ρης Παπα­δό­που­λος, Μάνος Ελευ­θε­ρί­ου, Τάσος Λειβαδίτης.

20.00 Οδύσ­σεια 2005. Ερμη­νεία: Η Μαρία Φαρα­ντού­ρη. Ποί­η­ση: Κώστας Καρ­τε­λιάς. Έτος σύν­θε­σης. Έκδο­σης 2007.

21.00 Τα πρό­σω­πα του Ήλιου 1987. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Ερμη­νεία: Βάνα Βερού­τη, Πέτρος Παν­δής, Βίκυ Σίμου, Θανά­σης Μωραΐτης.

22.00 Ώς Αρχαί­ος Άνε­μος. Ραψω­δία για δύο φωνές και Κου­ϊ­ντέ­το. Ποί­η­ση: Διο­νύ­σης Καρα­τζάς. Έτος σύν­θε­σης: Άνοι­ξη του 1987. Ερμη­νεύ­ουν: Μίκης Θεο­δω­ρά­κης, Σοφία Μιχαηλίδου.

Λαϊ­κά ορατόρια 

23.00 Mikis Theodorakis: Canto General 1972. Lyrics By Pablo Neruda. De Singel Antwerp 2019. Soloists: Melike Tarhan and Thomas Blondele. Chore: De Chorale. Orchestra by Frank De Wolf. Conductor Paul Dinneweth.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο