Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εβρος: 5χρονο προσφυγόπουλο εγκλωβισμένο σε νησίδα πέθανε από τσίμπημα σκορπιού — Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Ένα κορί­τσι 5 ετών στον Έβρο πέθα­νε από τσί­μπη­μα σκορ­πιού, ενώ η 9χρονη αδελ­φή της, που δέχθη­κε επί­σης τσί­μπη­μα, κιν­δυ­νεύ­ει και χρειά­ζε­ται άμε­σα βοήθεια.

Τα δύο παι­διά ανή­κουν σε μια ομά­δα προ­σφύ­γων που παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­νοι σε νησί­δα του ποτα­μού Έβρου.

«Πραγ­μα­τι­κό “δηλη­τή­ριο” που σκο­τώ­νει η πολι­τι­κή ΕΕ και ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων για τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες» τονί­ζει η ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ. Σε ανα­κοί­νω­σή της σημειώνει:

«Για ακό­μη μια φορά ανα­δει­κνύ­ε­ται η εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή ΕΕ και ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων δια­χρο­νι­κά. Αυτή τη φορά με το θάνα­το 5χρονης προ­σφυ­γο­πού­λας εγκλω­βι­σμέ­νης σε νησί­δα στον ποτα­μό Έβρο από το τσί­μπη­μα σκορ­πιού. Την ίδια ώρα σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση είναι και η αδερ­φή της 9 χρο­νών. Με τρα­γι­κό τρό­πο επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι οι πρό­σφυ­γες απο­τε­λούν τα θύμα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και της πολι­τι­κής του εγκλω­βι­σμού και των επα­να­προ­ω­θή­σε­ων. Εγκλω­βι­σμέ­νοι ανά­με­σα σε δια­κι­νη­τές, την FRONTEX και σε υπερ­δο­μές — φυλακές.

Άμε­σα με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης να απε­γκλω­βι­στούν οι πρό­σφυ­γες από τη νησί­δα στον Έβρο και να παρα­σχε­θεί η απα­ραί­τη­τη φρο­ντί­δα στη μικρή προ­σφυ­γο­πού­λα που κιν­δυ­νεύ­ει η ζωή της.

Πραγ­μα­τι­κό αντί­δο­το στο “δηλη­τή­ριο” του ρατσι­σμού και της αντι­με­τα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής της ΕΕ και των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων οι θέσεις και προ­τά­σεις του ΚΚΕ που μετα­ξύ άλλων προ­βλέ­πουν την κατάρ­γη­ση της κοι­νής δήλω­σης ΕΕ — Τουρ­κί­ας, τη δημιουρ­γία Επι­τρο­πών Ασύ­λου μέσα στην Τουρ­κία, με ευθύ­νη της ΕΕ και της Ύπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες, και από εκεί να ταξι­δεύ­ουν οι πρό­σφυ­γες απευ­θεί­ας για τις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους με ευθύ­νη του ΟΗΕ».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο