Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εγκαινιάστηκε το νέο γήπεδο της ΑΕΚ

Με πλή­θος κόσμου και μια συγκι­νη­τι­κή εκδή­λω­ση εγκαι­νιά­στη­κε το νεό­κτι­στο γήπε­δο της ΑΕΚ «Opap Arena — Αγιά Σοφιά», στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στην επι­στρο­φή της «Ένω­σης», μετά από 19 χρό­νια, στο σημείο που βρι­σκό­ταν το «Νίκος Γκού­μας», παρευ­ρέ­θη­καν παλαί­μα­χοι ποδο­σφαι­ρι­στές που έγρα­ψαν χρυ­σές σελί­δες στην ιστο­ρία του συλ­λό­γου και απο­θε­ώ­θη­καν από τους φιλά­θλους που γέμι­σαν τις εξέδρες.

Η τελε­τή περιε­λάμ­βα­νε προ­βο­λές βίντεο που αφο­ρού­σαν στις προ­σφυ­γι­κές ρίζες της ΑΕΚ, στιγ­μές από το αθλη­τι­κό παρελ­θόν, αλλά και ειδι­κή μνεία σε όσους «έφυ­γαν» τα τελευ­ταία χρό­νια και δεν πρό­λα­βαν να ζήσουν το νέο γήπε­δο, όπως ο εμβλη­μα­τι­κός Στέ­λιος Σεραφείδης.

Σημειώ­νε­ται ότι από νωρίς την Παρα­σκευή, φίλα­θλοι της ΑΕΚ, όλων των ηλι­κιών, βρέ­θη­καν στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια, πέριξ του γηπέ­δου για να δουν την επι­στρο­φή της ομά­δας τους στα πατρο­γο­νι­κά της εδάφη.

Πλέ­ον, τη Δευ­τέ­ρα 3 Οκτώ­βρη ανα­μέ­νο­νται και τα… αγω­νι­στι­κά εγκαί­νια του γηπέ­δου, με την ανα­μέ­τρη­ση ΑΕΚ — Ιωνι­κός, στο πλαί­σιο της 6ης αγω­νι­στι­κής του πρωταθλήματος.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο