Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εγκλήματα μίσους

Η απο­τρό­παιη επί­θε­ση σε μια αερο­συ­νο­δό και την κοπέ­λα της σε ένα λεω­φο­ρείο του Λον­δί­νου επει­δή αρνή­θη­καν να φιλη­θούν έχει κατα­γρα­φεί στην κάμε­ρα ασφα­λεί­ας του οχή­μα­τος, όπως ανα­κοί­νω­σε η εται­ρεία Metroline που δια­χει­ρί­ζε­ται το στό­λο των λεω­φο­ρεί­ων. Η βρε­τα­νι­κή Αστυ­νο­μία ανα­κοί­νω­σε και πέμ­πτη σύλ­λη­ψη νεα­ρού, ενός 16χρονου εφή­βου, για την άγρια επί­θε­ση στις δύο κοπέ­λες, την 28χρονη Melania Geymonat, 28 ετών και την 29χρονη Αμε­ρι­κα­νί­δα σύντρο­φό της, Chris. Οι δύο κοπέ­λες όμως δέχο­νται νέα, εξί­σου απο­τρό­παιη επί­θε­ση, αυτή τη φορά από χρή­στες του διαδικτύου.

«Ήμουν και εξα­κο­λου­θώ να είμαι θυμω­μέ­νη… Ήταν τρο­μα­κτι­κό, αλλά αυτό που με κάνει ακό­μα πιο θυμω­μέ­νη είναι ότι δεν πρό­κει­ται για μια νέα κατά­στα­ση. Υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ρα εγκλή­μα­τα μίσους που δια­πράτ­το­νται. Δεν είμα­στε παρά ένα ασή­μα­ντο περι­στα­τι­κό», επι­ση­μαί­νει η Chris στο ΒΒC.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο