Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Εγκλήματα χωρίς τέλος

Το κρά­τος του Ισρα­ήλ, στην επέ­τειο της ίδρυ­σής του, υπεν­θυ­μί­ζει τον εγκλη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα του. Στην επέ­τειο της ανα­κή­ρυ­ξης του Ισρα­ήλ και της κατα­στρο­φής («Νάκ­μπα») του παλαι­στι­νια­κού λαού, τα κατο­χι­κά γενο­κτο­νι­κά εγκλή­μα­τα γιγα­ντώ­νο­νται. Παράλ­λη­λα με τα προ­κλη­τι­κά εγκαί­νια της πρε­σβεί­ας των ΗΠΑ, το Ισρα­ήλ συνέ­χι­σε χθες να δολο­φο­νεί άοπλους δια­δη­λω­τές. Δεκά­δες επι­πλέ­ον Παλαι­στί­νιοι έπε­σαν νεκροί από τα πυρά του εγκλη­μα­τι­κού στρα­τού ενός κρά­τους που συνε­χί­ζει να προ­ω­θεί τη φονι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τά του, έχο­ντας τις  περια­λι­στι­κές πλά­τες των ΗΠΑ (ανε­ξαρ­τή­τως κυβερ­νή­σε­ως) και της ΕΕ (πέραν των υπο­κρι­τι­κών ρητορικών).

 Γκά­νταλφ / Χαραυγή

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο